Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroelektronikai laboratórium

  A tantárgy angol neve: Microelectronics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. november 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Mikroelektronikai tervezés és gyártás szakirány
  Mikroelektronikai tervezés ágazat
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEAC03 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Timár András, Elektronikus Eszközök Tanszéke
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gaertner Péter

  c. egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Bognár György

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Timár András

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika, Elektronika 1, Digitális technika 1, Digitális technika 2

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINmikroterv", _) VAGY
  Szakirany("AVImikro", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7") )

  ÉS (TárgyEredmény( "BMEVIEEAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA328" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  ÉS (TárgyEredmény( "BMEVIEEAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA329" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEA330" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEA330", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Aláírás megszerzése Elektronika 1. tárgyból.

  Ajánlott a Mikroelektronika tárgy kreditjének megszerzése

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumban egy digitális integrált áramkör tervezési és/vagy egy félvezető technológiai gyakorlatsort ajánlunk fel, amelyek között a hallgatók választhatnak.

  A digitális integrált áramkör tervezési gyakorlatsor feladata egy specifikációval adott közepesen bonyolult ASIC (Application Specific Integrated Cicuit) áramkörnek a szintézise Verilog leírás alapján, majd a komplett layout megtervezése. Ellenőrzésképpen sor kerülhet az áramkörnek FPGA-ba való felprogramozására és tesztelésére.

  A technológiai gyakorlatok témája egy egyszerű monolit integrált áramkör gyártási lépéseinek a követése a félvezető alapanyag minősítésétől az adalékoláson, az oxidnövesztésen, a fotólitográfiai műveleteken keresztül a lapka tokba szereléséig és ellenőrző méréséig.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Áramkör tervezési ág

  1.                  Hardver környezet és az operációs rendszer megismerése

  2.                  A nyílt IC tervezőrendszerek jellemzőinek megismerése Egy modern, iparban alkalmazott tervezőrendszer (Mentor/Cadence) használatának elsajátítása egy mintapélda segítsíégével

  3.                  Digitális áramkörök tervezése top-down módszerrel

  4.                  Ismerkedés a szintézishez használt programokkal

  5.                  Az áramkör bevitele és működésének leírása hardver leíró nyelv segítségével

  6.                  Az áramkör működésének ellenőrzése logikai szimulátorral.

  7.                  Az áramkör szintézise, technológia függő optimalizálása, futási idő analízis

  8.                  ASIC áramkör layout rajzának automatikus generálása

  9.                  Az elkészült eszköz FPGA áramkörben való implementálása

   

   

  Félvezető technológiai ág

  1.                  Integrált áramkör készítése:

  2.                  Si szelet előkészítés,

  3.                  termikus oxidálás,

  4.                  fotolitográfia,

  5.                  adalékolás diffuzióval,

  6.                  fémréteg felvitele,

  7.                  hőkezelések,

  8.                  tokba szerelés,

  9.                  minősítő mérések: az eszközök karakterisztikáinak felvétele.

  10.              Videofilmen ipari kitekintés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógépes vagy technológia laboratóriumi gyakorlat. A tervezési gyakorlat számítógépes laborban történik kétfős csoportokban.

  Az IC készítés esetében a gyakorlatok a tanszéki tiszta térben folynak, ahol minden csoport (4-6 fő) végigvisz egy-egy szilícium szeletet a technológiai lépéssorozaton, minősíti az elvégzett eljárás eredményét, végül beméri a kész áramkört. (A laborműveletek időbeosztását a csoportokkal közös megbeszélés alapján alakítjuk ki.)

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  az aláírás feltétele:

  ·                     A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott feladatok legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk. A technológiai laboratóriumban a jegy megadásának feltétele valamennyi technológiai lépés hiánytalan végigvitele, jegyzőkönyv leadása. A mérési aktivitást és a jegyzőkönyveket osztályozzuk, és minthogy a mérés nem pótolható, ezért az osztályzatok kialakításánál a megszerzett osztályzatok legjobb kétharmadát vesszük figyelembe (öt jegyből a három legjobb).

  a vizsgaidőszakban:

           

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A kiadott feladatok a pótlási héten, különeljárási díj fejében pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        Tanszéki elektronikus jegyzetek a tanszéki tanulmányi felületről (eBook kompatibilis formában is)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  0

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  42

  Készülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  36

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Bognár György

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Gaertner Péter

  c. egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Timár András

  adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Horváth Gyula

  adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  IMSc tematika és módszer Az IMSc hallgatók valamint a téma iránt érdeklődők a kötelező feladatokon túl egy nagy, összetett feladatot kapnak, melynek elkészítésével tovább mélyíthetik a tárgyban megszerzett tudásukat. A feladat a laborfoglalkozások keretén belül oldható meg.
  IMSc pontozás A pluszfeladat elvégzéséért, és az erről szóló jegyzőkönyv leadásáért a hallgatók 20 IMSc pontot kaphatnak. A pluszfeladat részleges megvalósítása esetén a megszerezhető IMSc pontok arányos része jár, a megvalósítás színvonalára adott osztályzattal súlyozva. A feladatra kapott elégtelen osztályzat esetén nem jár IMSc pont. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított, azonban a tárgy kreditjének megszerzéséhez kötött.