Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver Labor 1.

  A tantárgy angol neve: Software Laboratory 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. április 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus Szak

   

  BSc

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA101 1 2/0/0/f 2 3/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Czirkos Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/vieea101/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pohl László

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

     

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEEA100" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS Training.Code=("5N-A8")
  VAGY KépzésLétezik("5N-MGAIN")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

   

  Neptun-kód       Cím

   

  -                         -

   

  7. A tantárgy célkitűzése

   

  A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megfelelő gyakorlati jártasságot szerezzenek az előadáson és gyakorlaton megismert módszerek kipróbálása által, annak érdekében, hogy a megszerzett ismereteket és készségeket további tanulmányaik során hatékonyan legyenek képesek alkalmazni. Az anyag jobb elsajátítása érdekében a hallgatóknak egy nagyobb házi feladatot is meg kell oldaniuk.

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: HSZK bemutatása, házirend, egyetemi hálózat bemutatása. Szintfelmérő teszt a tehetséggondozó kurzusok számára. Operációs rendszer alapismeretek: parancssor, program indítása parancssorból, paraméterek.

   

  2. hét: Integrált fejlesztői környezet bemutatása. Egyszerű, kézhez kapott programok fordítása. Nyomkövetés, értékadás megfigyelése, változók vizsgálata. Program szövegének szerkesztése, fordítása. A fordító hibaüzenetei.

   

  3. hét: Kódolás struktogramból, pszeudokódból. Triviális I/O-t végző programok; egyszerű számítások. Printf és scanf kezelése, formátumok megadása. Nyomkövető használata.

   

  4. hét: Egyszerű algoritmusok gyakorlása. Ciklus a ciklusban. Szorzótábla, téglalap kirajzolása. Ismert algoritmus (pl. prímszám, lnko) programozása. Számkitaláló (tipp, kisebb, nagyobb).

   

  5. hét: Alapvető tömbkezelés. Tömbök létrehozása. Keresés, számlálás, hány páros van benne stb. feladatok. Tömb léptetése. Túlindexelés hatásának bemutatása.

   

  6. hét: Bites feladatok. Szám kiírása kettes számrendszerben. Bitminta előállítása. c=set(c,5). Túlcsordulás hatásának vizsgálata. Integer bitjeinek meghatározása. Lebegőpontos pontatlanság szemléltetése.

   

  7. hét: Beépített sztringkezelő függvények. Tömbök kezelése – további gyakorlás. Többdimenziós tömbök.

   

  8. hét: Fájlkezelés, pl. tömb fájlba írása és visszaolvasása. Több forrásmodulra bontás. Parancssori argumentumok feldolgozása. Fájl másoló.

   

  9. hét: Állapotgépek kódolása. Átirányítás fájlból, fájlba. Ly számláló, komment-szűrő. Mintafelismerés.

   

  10. hét: Tömbi algoritmusok, pointerek. Keresés és rendezés implementálása. Több forrásmodul használata, dekompozíció.

   

  11. hét: Listakezelés implementálása. Lista építése. Fájlba írás, fájlból olvasás. Strázsa alkalmazása. Beszúrás, törlés.

   

  12. hét: Rekurzív függvények kódolása. Fibonacci, rekurzívan és iteratívan. Álrekurzió, szám kiírása. Valódi rekurzió, alakzat kifestő. Labirintus - el lehet-e jutni a kijáratig.

   

  13. hét: Fák kezelése.

  14. hét: Vizsgára gyakorlás.

  .

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgyból számítógépes laboratóriumi foglalkozásokat tartunk a Hallgatói Számítóközpont (HSZK) termeiben részben Windows, részben UNIX környezetben, az órarend szerinti időpontokban, kiscsoportos (10-12 fős) oktatással. A csoport és terembeosztást külön hirdetményben tesszük közzé a http://www.eet.bme.hu/vieea100/ web-címen.

   

   

  10. Követelmények

   

  A szorgalmi időszakban:

   

  A laboratóriumi foglakozásokon való megjelenés kötelező, az elmulasztott laborgyakorlatok nem pótolhatók.

  A foglalkozások anyaga szorosan kapcsolódik a Programozás alapjai I. (VIEE100) c. tárgy előző heti anyagaihoz, melyek tárgyhoz kapcsolódó weblapon elérhetők. Azok ismerete, folyamatos követése a laborgyakorlatok sikeres elvégzésének előfeltétele.

  A laborgyakorlatokon csak felkészült hallgatók vehetnek részt. A laborvezetők jogosultak a felkészültséget ellenőrizni a laborgyakorlat megkezdése előtt, vagy oly módon, hogy megkövetelik az órai feladatok egy részének, maximum egyharmadának sikeres megvalósítását. Elégtelen felkészültség esetén az adott alkalom mulasztott laborgyakorlatnak számít.

  A félév során 5 kis zárthelyi dolgozatot (ún. “kis zh”-t) iratnak a laborvezetők legalább egy héttel előre bejelentve. A kis zh-k közül a 3 legeredményesebb eredményének az átlagát képezzük. Ha valaki 3-nál kevesebb kis zh-t írt, akkor a meg nem írt dolgozatok eredményét 0-nak tekintjük. A kis zh-k pótlólagos megírására nincs lehetőség.

  A kis zh-kon kívül minden hallgatónak egy nagy házi feladatot kell megoldania. A nagy házi feladatokat az évfolyamfelelős oktatóval egyeztetett módon, a 6. héten adjuk ki és a 13. héten kell beadni a megoldásokat. A megoldások pótlólagos beadására csak a szorgalmi időszak végéig (utolsó tanítási napon, 12.00 óráig), különeljárási díj megfizetésével van mód, azon túl a nagy házi feladat nem pótolható. A nagy házi feladatok megoldásában az előrehaladást a félév közben ellenőrizzük, és az értékelésnél figyelembe vesszük.

  A félév elismerést jelentő aláírás megszerzésére akkor van lehetőség, ha

  • a kis zh-k átlaga legalább elégséges (2-es),
  • a nagy házi feladat a kiírás szerint elkészült, gyakorlatvezető személyesen átvette és elfogadta: (a) a hiánytalan dokumentációt, (b) az elkészített programot, melyet együtt ki is próbáltak,
  • a hallgató a programozási laborgyakorlatokat rendszeresen látogatta (hiányzása nem haladja meg a TVSz-ben meghatározott mértéket).

  A fenti 3 feltétel bármelyikének nem teljesülése esetén az aláírás nem adható meg. Félév végi jegyet az szerezhet, aki aláírást is szerzett. A félév végi jegy kiszámításának a módja a következő: a kis zh-kra kapott pontszámok alapján képzett jegy és a nagy házi feladatra kapott két osztályzat átlaga számtani közepének kerekített értéke határozza meg a jegyet, amelyet +/-1 jeggyel módosíthat a gyakorlatvezető a hallgató laborgyakorlatokon tanúsított teljesítménye alapján.

  11. Pótlási lehetőségek

  A kis zh-k pótlólagos megírására nincs lehetőség.

  A nagy házi feladat szemeszteren túli pótlására nincs lehetőség.

   

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek

   

  Konzultációra a laborfoglalkozások alkalmával, illetve a laboratóriumi gyakorlatvezetőkkel történő külön megbeszélés alapján van lehetőség.

   

   

   

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   

  Pohl László: A programozás alapjai, elektronikus jegyzet, mely letölthető a tárgy honlapjáról.

  Továbbá bármely, programozási módszerekkel és az ISO C programozási nyelvvel foglalkozó könyv vagy jegyzet használható.

   

  Ajánlott irodalom:

  • Alap algoritmusok tekintetében:
   • Pongor György: Szabványos PASCAL programozás és algoritmusok. (Műszaki Könyvkiadó, 1999)
   • Niklaus Wirth: Algoritmusok + Adatstruktúrák = Programok (Műszaki Könyvkiadó 1982.)
  • A C programozási nyelv tekintetében: bármely, a nyelvvel foglalkozó könyv, például:
   • B. W. Kernighan, Ritchie: A C programozási nyelv: az ANSI szerint szabványosított változat (Műszaki Könyvkiadó, 1994)
   • Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven! (ComputerBooks, 1996)
   • Benkő Tiborné - Poppe András: "Együtt könnyebb a programozás" sorozat: C (ComputerBooks, 2004)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

    (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  22

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   0

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Czirkos Zoltán

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

     

  Az elsőéves programozás oktatók munkaközössége.