Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A programozás alapjai 1.

  A tantárgy angol neve: Basics of Programming 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. április 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök-informatikus Szak

   BSc

   

   

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA100 1 2/2/0/v 5 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Czirkos Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/vieea100/
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Czirkos Zoltán

  egy. docensElektronikus Eszközök Tsz.

   

   Nagy Gergely

   egy.tanársegéd

   Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEEA101" , "jegy" , _ ) >= 2

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

   

  Neptun-kód       Cím

   

  -                         -

   

  7. A tantárgy célkitűzése
  • A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megfelelő jártasságot szerezzenek a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában annak érdekében, hogy a megszerzett ismereteket és készségeket további tanulmányaik során hatékonyan legyenek képesek alkalmazni. A tárgy további célkitűzése a hordozható programok készítésének bemutatása. A célkitűzés teljesítését egy magas szintű programozási nyelv, a C megismerése teszi lehetővé. A gyakorlatok anyaga folyamatosan követi az előadások tematikáját, azok megértését, az algoritmusok részletes megismerését támogatja.

    

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét.

  Előadás: Bevezetés. Programozás fogalma. Kifejezések és változók, típus fogalma. C nyelv alapjai. Egyszerű kifejezések a programban.

  Gyakorlat: Hétköznapi algoritmusok. Folyamatábraszerű rajz készítése közismert algoritmusokhoz (pl. írásbeli összeadás, prímtényezős felbontás).

  2. hét.

  Előadás: Forráskódok elemei. Algoritmus fogalma, leírása. Ciklus, elágazás, szekvencia. Kombináció. Összetett vezérlési szerkezetek, összetett kifejezések. Számítógép felépítése röviden.

  Gyakorlat: Algoritmizálás gyakorlása a kártyapakli példáján. Benne van-e az adott kártya? Melyik a leg...? Hogyan lehet sorba rakni?

  3. hét.

  Előadás: Egyszerű algoritmusok pszeudokód / C változatai. Összegzés, szélsőérték keresés tételei. Egész alapú típusok. Karakter és logikai típus. Tömbök.

  Gyakorlat: Algoritmusok leírása C nyelven. Számelméleti példák. Másodfokú egyenlet. Numerikus módszerek, pl. pi kiszámítása ciklussal. Prímszám-e több változatban. Tükörszám.

   

  4. hét.

  Előadás: Beépített típusok részletesen. Véges ábrázolás. Egész és lebegőpontos számok ábrázolása, számábrázolási korlátok. Függvények fogalma, használata.

  Gyakorlat: Tömbbel megoldható feladatok gyakorlása. Naptár napjai, szökőévek. Eratoszthenész szitája. Bankautomata.

   

  5. hét.

  Előadás: Operátorok. Precedencia, kiértékelés, mellékhatás. Struktúrák.

  Gyakorlat: Összetett problémák, dekompozíció. Függvények használata; paraméterek és visszatérési értékek. Egyszerű, matematikai jellegű függvények írása. Saját toupper, Caesar kódolás.

   

  6. hét.

  Előadás: Felsorolt típus. Állapotgép. Pointerek. Sztringek röviden.

  Gyakorlat: Struktúrák. 3D vektor struktúra. Műveletek, függvények. Többszörösen összetett adatok. Struktúrában tömb, tömbben struktúra.

   

  7. hét.

  Előadás: Program kapcsolata a külvilággal. Előfeldolgozó. Programszegmentálás. Karbantartható programok írása. Const szerepe.

  Gyakorlat: Tömbök és függvények használata, tömb átadása függvénynek. Sztringes feladatok. Szöveg megfordító, palindrom. Sztring átadása függvénynek. Tömbméret és sztringhossz közti különbség. Túlindexelés veszélye.

   

  8. hét.

  Előadás: Tömbi algoritmusok. Keresések. Rendezések.

  Gyakorlat: Állapotgépek tervezése példákon keresztül; részletek implementálása. Ly számláló, mondat nagybetűsítő, kommentszűrő.

   

  9. hét.

  Előadás: Dinamikus memóriakezelés. Dinamikus tömbök. Dinamikus sztring kódolása. Memóriakezelés rendszerező tárgyalása.

  Gyakorlat: Tömb rendezése. Medián keresése. N legkisebb elem. Egyforma elemek intervalluma. Rendezés kulcsai. Kártyapakli: tömbben struktúra; rendezés szín szerint, rendezés römiszerűen.

   

  10. hét.

  Előadás: Dinamikus adatszerkezet: láncolt listák. Listák használata. Bejárás, törlés, beszúrás. Listával megvalósítható adatszerkezetek: LIFO, FIFO.

  Gyakorlat: Komplett halmaz "osztály" kódolása. Munka dinamikus tömbbel. Méret nyilvántartása, keresés, átméretezés. Munka struktúrákra mutató pointerekkel.

   

  11. hét.

  Előadás: Rekurzió, dinamikus adatszerkezetek. Fák, bináris fák használata. Keresőfák, dekódoló fák. Fák bejárásai.

  Gyakorlat: Adatszerkezetek választása. Listák használata; elemek átláncolása.

   

  12. hét.

  Előadás: Függvényre mutató pointerek. Függvénykirajzoló program tervezése. Unionok, bitmezők.

  Gyakorlat: Rekurzív függvények gyakorlása. Fák algoritmusai. Csomópontok, szintek, levelek. Tükörképek, szimmetrikus fa vizsgálata.

   

  13. hét.

  Előadás: További adatszerkezetek. Nagyobb programok tervezése. Funkcionális

  dekompozíció bemutatása egy komplex példán.

  Gyakorlat: Függvényre pointerek. Numerikus integrálás.

   

  14. hét.

  Tartalék előadás.

  Gyakorlat: vizsgára gyakorlás.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgyból heti 1 alkalommal 2 órás előadást tartunk a teljes évfolyamnak és heti 2 óra tantermi gyakorlatot tartunk 30-35 fős hallgatói csoportok (tanulókörök) számára. Az előadáshoz és a tantermi gyakorlatokhoz a Szoftver labor 1 című tárgy laborfoglalkozásai szorosan csatlakoznak. Jelen tárgy keretén belül az elméleti ismeretek kerülnek előadásra

  10. Követelmények Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az előadásokon a jelenlétet azok kezdetén és végén is a félév folyamán minden alkalommal ellenőrizzük, aláírást nem kaphat az a hallgató, aki ezek alapján az alkalmak több, mint 30%-áról hiányzott (a viszonyítási alap a ténylegesen megtartott előadások száma). A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a tantárgyból sem aláírás sem kreditpont nem szerezhető.

  a. A szorgalmi időszakban:

  A tárgyból hetente 2 óra előadást és 2 óra tantermi gyakorlatot tartunk az órarend szerinti helyeken és időben. A szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban nagy zárthelyi dolgozatot iratunk. A félév végi aláírás megszerzésének egyik feltétele az elégséges (pót)zárthelyi. A félév során öt alkalommal kis zárthelyit íratunk a gyakorlatokon. Az aláírás megszerzésének második feltétele, hogy a három legjobban sikerült kis zárthelyi összpontszáma elérje a három kis zárthelyire szerezhető összpontszám 40%-át. Az aláírás megszerzésének harmadik feltétele az órákon való részvétel. A hiányzások mértékét a TVSz rögzíti. A korábban ebből a tárgyból megszerzett, 2 évnél nem régebbi aláírást elfogadjuk. A kis és nagy ZH-kon legkiválóbban teljesítő hallgatók megajánlott jegyet kaphatnak.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A tárgyból a félév befejeztével írásbeli vizsgát kell tenni. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

  c. Elővizsga:

  A pótlási héten elővizsgát tartunk. Az elővizsgán annyian vehetnek részt, ahány vizsgahely a vizsgateremben rendelkezésre áll, a részvétel feltétele a zh-n elért megfelelően magas pontszám.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban egy alkalommal pót zárthelyi dolgozat megírására van lehetőség, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban. Pót zárthelyi dolgozatot annak kell írnia, aki nem írt elégséges eredményű zárthelyi dolgozatot. A zárthelyi pótlására a TVSz előírásainak megfelelően a pótlási héten is biztosítunk lehetőséget. Gyakorlaton való részvétel valamint a kis ZH-k pótlására nincs lehetőség.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációt a tantermi gyakorlatok tanulócsoportjai szintjén szervezünk, a tanulócsoportok igénye szerint, a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve.

   

   

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Pohl László: A programozás alapjai, elektronikus jegyzet, mely letölthető a tárgy honlapjáról.

   

  Továbbá bármely, programozási módszerekkel és az ISO C programozási nyelvvel foglalkozó könyv vagy jegyzet használható.

  Ajánlott irodalom:

   

  Alap algoritmusok tekintetében:

  Pongor György: Szabványos PASCAL programozás és algoritmusok. (Műszaki Könyvkiadó, 1999)

  Niklaus Wirth: Algoritmusok + Adatstruktúrák = Programok (Műszaki Könyvkiadó 1982.)

   

  A C programozási nyelv tekintetében: bármely, a nyelvvel foglalkozó könyv, például:

  B. W. Kernighan, Ritchie: A C programozási nyelv: az ANSI szerint szabványosított változat (Műszaki Könyvkiadó, 1994)

  Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven! (ComputerBooks, 1996)

  Benkő Tiborné - Poppe András: "Együtt könnyebb a programozás" sorozat: C (CompuerBooks, 2004)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  19

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

   10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   25

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Czirkos Zoltásn

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

     

  Az elsőéves programozás tárgyakat oktatók munkaközössége.

  .