Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroelektronika

  A tantárgy angol neve: Microelectronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Műszaki Szakoktató Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA077 6 3/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bognár György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  VIEEA094  Elektronika

   

  A tantárgy hallgatásáért nem kaphatnak kreditet azok, akik a következő tárgyakat teljesítették: Mikroelektronika VIEEA306

  Monolit technika VIEEA329

  Monolit integrált áramkörök készítése VIEEJV55

   

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az „Elektronika” tárgyra támaszkodva, annak folytatásaként azokat a korszerű megoldásokat mutatja be, amelyek az elektronikai eszközök, alkatrészek, áramkörök és elektronikus rendszerek megvalósításához szükségesek. Ezen belül foglalkozik az integrálás jellegzetességeivel és korlátaival, más területekre való kihatásaival, tervezési módszerekkel, a tervezés és technológia kapcsolatával, a technológiai alapokkal (bipoláris, MOS, VLSI), a mikroelektronika segítségével megvalósítható integrált áramkörökkel (CMOS áramkörök, memóriák), mikrorendszerekkel, érzékelőkkel. A gyakorlat során egyszerű integrált áramkör készítésére nyílik lehetőség.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: A monolit IC előállítás fő vonásai az egykristály előállításától a tokozott eszköz minősítéséig. A technológiai műveletek és fizikai alapjaik: egykristály növesztés, epitaxiális és egyéb rétegek növesztése és leválasztása. 4 óra gyakorlat: Si alapanyag minősítése.

  2. hét: Diffúzió szilárdtestekben. hét: Ionimplantáció, kontaktusok kialakítása, hőkezelések, a technológiai lépések kölcsönhatásai. 4 óra gyakorlat: Si oxidációja, fotoreziszt technika szemléltetése.

  3. hét: A lokális oxidáció szerepe. A szabványos bipoláris, az önbeállító NMOS, a CMOS és a BiCMOS technológiákkal előállítható szerkezetek jellegzetességei. 4 óra gyakorlat: diffúzió, pn átmenet minősítése.

  4 hét: Fejlődési trendek (szelet méret, lapka méret, bonyolultság), fizikai korlátok. A lapka és a környezet kapcsolata: szerelés, tokozás. 4 óra gyakorlat: gate oxidnövesztés, C-V mérések, határfelületi állapotsűrűség kiszámítása.

  5. hét: A technológia minősítésére alkalmas eszközök: preferenciális maratás kristályhibák vizsgálatára, infravörös spektroszkópia, ellipszometria. 4 óra gyakorlat: fém réteg gőzölés, vezetékhálózat kialakítása.

  6. hét: C-V módszerek, mélynívó spektroszkópia, roncsolásos és roncsolásmentes adalékkoncentráció mérési módszerek, rétegvastagság és felületi morfológia feltérképezése. 4 óra gyakorlat: hőkezelés, karakterisztikák megmérése.

  7. hét: élettartam szelettérképek felvétele, technológiai vizsgálóábrák és áramkörök. 4 óra gyakorlat: eszközparaméterek meghatározása a felvett karakterisztikákból, összevetés a számítással meghatározott karakterisztikával.

  8. hét: A méretcsökkentés fizikai és technológiai korlátai.

  9. hét: A szubmikronos kivitelű MOSFET (különleges vezérlőelektróda, csatorna és nyelő szerkezetek, kvantum jelenségek).

  10. hét: Az IC-k vezetékezésének kérdései. A sokrétegű összeköttetések.

  11. hét: A kis és nagy dielektromos állandójú szigetelők fontossága.

  12. hét: A szimuláció szintjei: technológiai-, eszköz (fizikai)-, áramkör-, és rendszer szimuláció.

  13. hét: A maximális elemsűrűség elérése céljából alkalmazott különleges elem-struktúrák és előállításuk.

  14. hét: Az IC-k termikus problémái. A hőelvezetés, mint az integrációt korlátozó tényező. Tokozás, hőelvezetés igen nagy disszipáció esetén.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat is ismertetünk. A gyakorlatok során egyszerű integrált áramkör készítésének végigkisérésére nyílik lehetőség.

   

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban 1 db nagy zárthelyit iratunk.

  Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

   

  Elővizsga: lehetséges, személyes egyeztetés alapján.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban pótzárthelyin pótolható. További pótlási lehetőség főszabály szerint nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zh előtt az előadóval történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]          Székely Vladimir: Elektronika I, Félvezető Eszközök, BME jegyzet, 2001, Azonosító sz.: 55054

  [2]           S.M. Sze, "VLSI technology", McGraw-Hill, New York 1988

  [3]           C.Y. Chang end S.M.Sze, "ULSI technology", McGraw-Hill, New York 1996

  [4]           Mojzes Imre szerkesztésében: Mikroelektronika és elektronikai technológia, Műszaki Könyvkiadó 1994., ujabb kiadás: Mikroelektronika és technológia, Műegyetemi kiadó, 2006.

  [5]          Az előadások diabemutatói letölthetők.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  70

  Készülés előadásokra

  10

  Készülés gyakorlatokra

  14

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz