Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozás 2

  A tantárgy angol neve: Programming 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  BME Természettudományi Kar

  Fizikus alapképzés (BSc) Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA026 2 2/0/2/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pohl László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kohári Zsolt

  tudományos segédmts

  Elektronikus Eszközök T.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A C programozási nyelv ismerete.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező:

  vieea024 Programozás c. tárgyból kreditpont megszerzése.

  Viiia114 A programozás alapjai 2, Viaua116 A programozás alapjai 2, VIIIAA00 A programozás alapjai 2, VIAUAA00 tárgyakból megszerzett kredit kizárja a tárgyfelvételt.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy alapvető célja, hogy alapozó tárgyként folytassa a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek előző félévben megkezdett megismertetését, hasonlóan gyakorlatias felfogásban, hogy azt a hallgatók további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni. Ezen félév alapvető célkitűzése az objektum-orientált programozás alapvető elveinek, és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, amit a C++ nyelv megismertetésével ér el, kifejezetten a fizikus hallgatók igényeihez szabva. A laborok anyaga folyamatosan követi az előadások tematikáját, azok megértését, elmélyítését támogatja.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét:  Áttekintés, C ismétlés, függvényhívás menete, const, make, profiling célja és lehetőségei.

  2. hét: Számábrázolási kérdések szimulációkban, pontatlanság, instabilitás, inf, NaN, különböző valós típusok, illeszkedő függvényváltozatok.

  3. hét: Függvény overload, alapértelmezett (default) argumentumok, makrók kiváltása inline függvénnyel, referenciatípus, dinamikus memóriakezelés: new, new[], delete, delete[].

  4. hét: Objektum-orientált programozás alapfogalmai, elvei, objektum, osztály, tagváltozók és tagfüggvények, a this pointer, egységbezárás, láthatóság és adatrejtés (komplex szám osztály).

  5. hét: Konstruktorok és destruktor, kivételkezelés, operátor overload tagfüggvénnyel és globális függvénnyel (racionális szám osztály).

  6. hét: Dinamikus adattaggal rendelkező osztályok, másoló konstruktor, értékadó operátor, destruktor. (vektor és mátrix osztály)

  7. hét: Tagváltozók inicializálása, konstans és statikus tagok, névterek, C++-os I/O, >> és << operátorok overload-ja.

  8. hét: Standard Template Library (STL) vector használata, alkalmazási példák, vector és egyszerű C tömb viselkedése mint paraméter/visszatérési érték.

  9. hét: STL string, vector algoritmusok (find, sort, transform, accumulate ...), további alkalmazási példák.

  10. hét: Függvény- és osztálysablonok.

  11. hét: Öröklés I. Célok, származtatott osztály, alaposztály, láthatóság, konstruktorok/ destruktorok.

  12. hét: Öröklés II. Virtuális függvények, absztrakt osztályok, virtuális destruktor, heterogén kollekció.

  13. hét: Kitekintés, a C++11 néhány érdekesebb eleme.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy heti kétórás előadásból és heti kétórás számítógépes laboratóriumi gyakorlatból áll. A laborgyakorlat célja az előadáson elmondottak elmélyítése, gyakorlati kipróbálása, objektumorientált programozási szemlélet kialakítása.

  10. Követelmények

  A tárgyból heti 1 alkalommal 2 órás előadást és 2 órás laborgyakorlatokat tartunk. A laborgyakorlatokon a megjelenés kötelező, a részvételt minden alkalommal ellenőrizzük. A laborgyakorlatokon a felkészültséget ún. beugróval ellenőrizhetjük, amelynek anyaga az adott labor előadáson már bemutatott anyagával kapcsolatos. A beugró lehet teszt, házi feladat vagy órai feladat is. Az elégtelen felkészültség mulasztott laboralkalomnak számít.

  A félév során a laborgyakorlatok alkalmával 5 kis zárthelyit íratunk “röp-zh” jelleggel. Ezeknek a pótlására nincs lehetőség, az elmulasztott kis zh-k eredményét 0-nak tekintjük. A három legeredményesebb kiszh átlaga számít. A félév során a dékáni hivatal ütemezése szerinti időpontban egy nagy zárthelyi dolgozatot íratunk. A nagy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. A nagy zárthelyi dolgozat megírására 1 pótlási lehetőséget biztosítunk a pótlási időszak végéig. Főszabály szerint további pótlási lehetőség nincs.

  A félév 6. hetében nagy házi feladat kiadására kerül sor a laborgyakorlatok alkalmával. A feladat beadása a szorgalmi időszak utolsó hetében, a laborgyakorlaton esedékes. Késedelmes feladatbeadás a pótlási időszak szerdáig lehetséges különeljárási díj megfizetése mellett.

   

  A félév elfogadásának és a félév végi jegy megadásának a feltétele:

  Aláírást az kaphat,

  ·    aki a laborgyakorlatokról nem hiányzott többet, mint a TVSZ-ben meghatározott mérték (30%),

  ·    akinek a 3 legjobb kis zárthelyi dolgozat eredményéből számított átlaga legalább elégséges,

  ·    aki legalább elégséges osztályzatot szerzett a nagy zárthelyi dolgozatával, és

  ·       aki a szorgalmi időszakon belül beadta a nagy házi feladatát és arra legalább elégséges osztályzatot kapott.

   

  Félévközi jegyet az szerezhet, aki aláírást is szerzett. A félévközi jegy mind a kis zh-k, mind a nagy zh, mind a nagy házi feladat eredményétől függ, a következők szerint:

   

  ·    nagy zh eredménye:                                 35%    súllyal,

  ·    a 3 legjobb kis zh átlaga:                         35%    súllyal,

  ·       a nagy házi feladatra kapott osztályzat: 30%    súllyal.

   

   

  Az így kialakuló osztályzatot a gyakorlatvezetők a hallgatóknak a laborfoglalkozásokon tanúsított aktivitása alapján, saját belátásuk szerint +/– 0.5 jeggyel módosíthatják. 

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagy zárthelyi dolgozat megírására 1 pótlási lehetőséget biztosítunk a pótlási időszak végéig. Főszabály szerint további pótlási lehetőség nincs. Laborgyakorlaton való részvétel valamint a kis ZH-k pótlására nincs lehetőség.

   

  Házi feladat késedelmes beadása a pótlási időszak szerdáig lehetséges különeljárási díj megfizetése mellett. A pótlási héten már csak olyan feladatok és/vagy dokumentációk pótolhatók, melyek hiányosság vagy működési hiba miatt kerültek elutasításra. A pótlások általános szabályai tekintetében az aktuális TVSZ az irányadó.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultáció e-mailen, illetve a hallgatók igénye szerint személyesen, az előadóval, gyakorlatvezetővel egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzet (nyomtatott):

  •   Benedek Zoltán, Levendovszky Tihamér: Szoftverfejlesztés C++ nyelven, SZAK kiadó, 2007

  Elektronikusan elérhető segédanyag:

  • Kondorosi Károly, Szirmay-Kalos László, László Zoltán, Objektum orientált szoftverfejlesztés, 6. fejezet (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/objektum-orientalt/adatok.html) 

  Ajánlott irodalom haladóknak:

  • B. Stroustrup: The C++ programming language Addison-Wesley, 3rd Edition, 2000 /Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv, Kiskapu, 2001
  • Andrei Alexandrescu, Herb Sutter: C++ kódolási szabályok, Kiskapu, 2005
  • Scott Meyers: Hatékony C++, 50 jó tanács programjaink és programterveink javítására, SCOLAR KFT, 2003
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Készülés előadásokra

  7

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  14

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  27

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kohári Zsolt

  Tudományos segédmunkatárs

  Elektronikus Eszközök T.

  Dr. Czirkos Zoltán

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök T.

  Dr. Pohl László

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök T.