Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozás

  A tantárgy angol neve: Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. május 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  BME Természettudományi Kar

  Fizikus alapképzés (BSc) Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA024   2/0/2/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pohl László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~kohari/vieea024/
  4. A tantárgy előadója

  Kohári Zsolt

  Egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Pohl László
  Egyetemi docens
  Elektronikus Eszközök Tsz
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Kepzes("9N-AF06")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a számítógépes problémamegoldás általános lépéseit, tipikus adatszerkezeteket és azok kezelését valamint alapvető algoritmusokat (rendezés, keresés, egyes numerikus módszerek). A hallgatóknak készség szintű jártasságot szereznek egy, a gyakorlati életben széleskörűen alkalmazott programozási nyelv, a C nyelv használatában, melyre további tanulmányaik során támaszkodhatnak. A hallgatók megismerik a programfejlesztést támogató alapvető eszközök használatát. A tárgy további fontos célkitűzése a hordozható programok írásának elsajátíttatása.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  a tárgy tematikája, követelményei,

  algoritmus, adat, nyelv,

  programozási nyelvek, miért pont a c?

  specifikáció, tervezés, kódolás, tesztelés, dokumentálás

  algoritmus választás kérdései LNKO kapcsán (próbálgatás, prímtényezők, euklideszi formula)

  algoritmusok elemei: szekvencia, elágazás, ciklus

  n! kiszámítása

  - algoritmus kiválasztása, milyen elemekből épül fel, milyen adatszerkezeten dolgozik,

  - algoritmus szöveges leírása

  - algoritmus blokkvázlattal

  - kódolás

  itt kis elemzés: egy c program kötelező elemei, a keret. a main fv. szerepe, return 0

  az indentálás célja es jelentősége.

  scanf egész érték beolvasása, printf egész értékek kiírása.

  2. hét

  tárolási egységek

  - változók, konstansok

  - függvények

  kötelező deklaráció/definíció

  szintaktika/szemantika

  - szintaxis diagram, egész szám szintaxisa

  - alapvető szintaxis szabályok: szabad írásmód (whitespace-ek), a != A, #preproc, /* komment */, szabályos azonosítók

  előre definiált típusok, miért int-et es double-t használjunk

  egész konstans megadása, dec, okt, hexa alakban

  logikai típus hiánya, számok logikai értéke

  utasítások

  - ;

  - deklaráció/definíció

  - kifejezés utasítás

  - feltételes utasítás

  - ciklus (most CSAK a while)

  - vezérlésátadó (switch/case csak említés szinten)

  - {}

  if..else és while-nál blokkdiagram

  feltételek

  - relációs operatorok ('==' != '=', az ebben rejlő veszély)

  - logikai operatorok !, &&, ||

  3. hét

  a múlt heti ismeretek kiegészítése és mélyítése. vezérlési szerkezetek, utasítások, beépített típusok, számábrázolási kérdések.

  könyvtári függvények használata

  4. hét

  alapvető operatorok:

  * aritmetikai, egész, valós,

  * type cast,

  * értékadó,

  * sizeof,

  * relációs,

  * logikai, shortcut

  * bitenkénti,

  * ?:

  5. hét

  iteratív megoldások

  =

  pre/post ++ --, post veszélyei

  tömbök, 1d, 2d, stringek

  pointerek

  6. hét

  1d dinamikus tömb (példa a használatra)

  (csak érintőleg, a használat szintjen:

  getchar, putchar, EOF, ctrl+z/ctrl+d)

  filter program template

  enum típus

  véges automata

  példa: írjuk ki a beolvasott C kódból a kommenteket.

  ly számláló

  7. hét

  Függvények

  a program számára foglalt memóriaterületek, mi hol van/lesz,

  heap, stack viselkedése, az eltérések következményei.

  tárolási osztályok (lokális változókra)

  a függvényhívás mechanizmusa

  több érték visszaadása:

  void descart2polar( double, double, double*, double*)

  miért tilos lokális változó címét visszaadni

  8. hét

  - struct, . , ->

  - typedef

  - rendezés direct selection, bubble, struktúratömbre is.

  - hasonlító függvények, strcmp, szöveg szerinti rendezések.

  9. hét

  - függvénypointerek,

  - qsort használata,

  - string, int, double hasonlító fv készítése (struktúratömb rendezése példáján),

  - önhivatkozó szerkezet bevezetése,

  - CSAK rajzolva egyirányú, kétirányú, több szempont szerint rendezett lista,

  - bináris fa

  - kód szinten csak a keresés a listában ciklus.

  10. hét

  listák kezelése

  beszúró, kereső, törlő függvény

  a két lehetséges head kezelés:

  head=insert(head... ill. insert(&head,...

  rekurzió értelmezése n!-on, bináris fák kezelése

  kód szinten csak az inorder bejárás

  11. hét

  I/O FILE, fopen, fclose, feof, f/sprintf f/scanf, getc/s putc/s, main paraméterei

  12. hét

  Röviden, ami kimaradt: vessző op., (union, bitmező, vararg )

  a C előfeldolgozó

  13. hét

  NAGYZH

  14. hét

  tartalék (ha nincs szükség elmaradt előadás pótlására, akkor több forrásmodulból álló programok kérdései)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy heti két órás előadásból és heti két órás számítógépes laboratóriumi gyakorlatból áll. A laborgyakorlat célja az előadáson elmondottak elmélyítése, gyakorlati kipróbálása, alapalgoritmusok elsajátítása.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A tárgyból heti 1 alkalommal 2 órás előadást és 2 órás laborgyakorlatokat tartunk.

   

  A laborgyakorlatokon a megjelenés kötelező, a részvételt minden alkalommal ellenőrizzük. A laborgyakorlatokon a felkészültséget ún. beugróval ellenőrizhetjük, amelynek anyaga az adott labor előadáson már bemutatott anyagával kapcsolatos. A beugró lehet teszt, házi feladat vagy órai feladat is. Az elégtelen felkészültség mulasztott laboralkalomnak számít. A félév során a laborgyakorlatok alkalmával 5 kis zárthelyit iratunk “röp-zh” jelleggel. Ezeknek a pótlására nincs lehetőség, az elmulasztott kis zh-k eredményét 0-nak tekintjük. A három legeredményesebb kiszh átlaga számít.

   

  A félév során a dékáni hivatal ütemezése szerinti időpontban egy nagy zárthelyi dolgozatot iratunk. A nagy zárthelyi dolgozat megírása kötelező. A nagy zárthelyi dolgozat megírására 1 pótlási lehetőséget biztosítunk a szemeszter végén. Főszabály szerint további pótlási lehetőség nincs.

   

  A félév 6. hetében nagy házi feladat kiadására kerül sor a laborgyakorlatok alkalmával. A feladat beadása a szorgalmi időszak utolsó hetében, a laborgyakorlaton esedékes. Késedelmes feladatbeadás a pótlási időszak végéig lehetséges.

   

  A félév elfogadásának és a félév végi jegy megadásának a feltétele:

   

  Aláírást az kaphat,

  ·    aki a gyakorlatokról nem hiányzott többet, mint a TVSZ-ben meghatározott mérték (30%),

  ·    akinek a 3 legjobb kis zárthelyi dolgozat eredményéből számított átlaga legalább elégséges,

  ·    aki legalább elégséges osztályzatot szerzett a nagy zárthelyi dolgozatával, és

  ·       aki az előírt időn belül beadta a nagy házi feladatát és arra legalább elégséges osztályzatot kapott.

   

  Félévközi jegyet az szerezhet, aki aláírást is szerzett. A félévközi jegy mind a kis zh-k, mind a nagy zh, mind a nagy házi feladat eredményétől függ, a következők szerint:

   

  ·    nagy zh eredménye:                                 35%    súllyal,

  ·    a 3 legjobb kis zh átlaga:                         35%    súllyal,

  ·       a nagy házi feladatra kapott osztályzat: 30%    súllyal.

   

  Az így kialakuló osztályzatot a gyakorlatvezetők a hallgatóknak a laborfoglalkozásokon tanúsított aktivitása alapján, saját belátásuk szerint +/– 0.5 jeggyel módosíthatják. 

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagy zárthelyi dolgozat megírására 1 pótlási lehetőséget biztosítunk a szemeszterben. Főszabály szerint további pótlási lehetőség nincs. Gyakorlaton való részvétel valamint a kis ZH-k pótlására nincs lehetőség. Házi feladat késedelmes beadása a pótlási időszak végéig lehetséges. 

  12. Konzultációs lehetőségek Konzultáció e-mailen, illetve a hallgató igénye szerint személyesen, a gyakorlatvezetővel egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Bármely a C programozási nyelvvel foglalkozó könyv vagy jegyzet használható. A numerikus módszerek kapcsán különösen ajánlott az [1] vagy [2] példatárak használata.


  [1] Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan:
  Programozzunk C nyelven!
  ComputerBooks Kiadó, 1995.

  [2] Benkő Tiborné, Benkő László:
  Programozási feladatok és algoritmusok Turbo C és C++ nyelven
  ComputerBooks Kiadó, 1997.

  [3] B.W. Kernighan - D.M. Ritchie:
  A C programozás nyelv: az ANSI szerint szabványosított változat
  Mûszaki Könyvkiadó, 1994.

  [4] B.W. Kernighan - D.M. Ritchie:
  The C Programming Language.
  Prentice Hall, 1988. 2nd edition

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Készülés előadásokra

  7

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  14

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  27

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr.Poppe András

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Kohári Zsolt

  Egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz