A számítástechnika alapjai

A tantárgy angol neve: Basics of the Theory of Computing

Adatlap utolsó módosítása: 2011. december 13.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar
Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEA010   4/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ress Sándor László,
A tantárgy tanszéki weboldala http://edu.eet.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ress Sándor

docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal mai modern számítástechnika hardver és szoftver alapjait, az elterjedt operációs rendszerek és a mérnöki munka szempontjából fontos alkalmazói programok haladó felhasználói szintű használatát.

 • A számítógép-használat alapjai: hardver alapok, a számítógép moduláris felépítése, a memória típusai, perifériák és működésük elve.
 • Elterjedt operációs rendszerek.
 • A számítógép erőforrásai, jogosultságok.
 • A szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjai, adatok grafikus megjelenítése.
 • Hálózati alapismeretek: lokális hálózatok, internetes alapismeretek.
 • Néhány elterjedt alkalmazói program
8. A tantárgy részletes tematikája

1.hét
Digitális jel, jelfeldolgozás fogalma. Digitális számítógép, program, absztrakciós szintek. A számítástechnika történelme. Az IC technológia fejlődése, méretcsökkentés, Moore szabály, fizikai határok, méret, energiafogyasztás. A számítógépek termékskálája, fejlődési irányok. A számítógép működésének elektronikai alapjai. Boole algebra, logikai kapuk megvalósítása.
2. hét
Számítógépek jellegzetes felépítése. A Neumann elv. Processzor, operatív memória, busz, háttértár, I/O egységek. Mikroprocesszorok felépítése, működése. Az adatút. Az utasításvégrehajtás fázisai. Modern mikroprocesszorokban alkalmazott elvek rövid áttekintése.
3. hét
Az adattárolás fizikai elvei. Adattárolók alapvető tulajdonságai. A tároló hierarchia. A központi memória. Gyorsítótár. Félvezető memóriák: statikus és dinamikus RAM, flash EEPROM. Háttértárolás: mágneslemez, SSD, optikai meghajtó, mágnesszalag.
4. hét
Elemi adat ábrázolás. Karakterek, egész számok, lebegőpontos számábrázolás elve és megvalósítása. Buszok alaptulajdonságai, buszjellemzők, busz műveletek. Példák számítógépes buszokra: USB, PCI Express
5. hét
Egy mai személyi számítógép felépítése. Buszok és rácsatlakozó eszközök.
Megjelenítők alaptulajdonságai. Additív és szubsztraktív színkeverés. Megjelenítési technológiák, nyomtatási technológiák.
6. - 7.hét
Operációs rendszerek. Főbb funkciók, alapvető definíciók: processz, szál. OS-k osztályozása, követelményei. Az operációs rendszer felépítése. A folyamatvezérlő alrendszer, multitasking, virtuális memória, IPC, szinkronizáció. Az I/O alrendszer, eszközmeghajtók, file rendszer, buffer/cache.
8. hét
Windows NT alapú operációs rendszerek. Történet, fejlesztési célok és elvek. 64 vs. 32 bites architektúra. Felépítés, védett alrendszerek, plug and play. Folyamat kezelés, időkiosztó. Virtuális memória kezelés, gyorsítás. Az NTFS file rendszer. Az aktuális verzió újdonságai.
9. hét
Unix rendszerek. Történelem, Unix rendszerek alkalmazása, elterjedtsége. A Linux, Linux disztribúciók. A nyílt forráskód és hozzá tartozó üzleti modell. A Unix alaptulajdonságai. Folyamatok, felhasználók, csoportok. A file rendszer alaptulajdonságai. Tradicionális Unix engedélykezelés. Alkalmazások installálása, csomagkezelés. Az X-Window alaptulajdonságai. Desktop környezetek.
10. hét
Számítógép hálózatok. Hálózatok célja, felosztás, alapvető fogalmak. Vonal ill. csomagkapcsolt összeköttetés. Az Internet. A helyi hálózat és a távoli elérés alapvető hardver eszközei.
11. hét
A hálózati réteg. IP cím, netmask, útvonalválasztás. A transzport réteg. Alapvető technológiák: névfeloldás, DHCP, NAT, Tűzfal. Távoli elérés, ssh. HTTP, FTP, a html alapjai. Az e-mail.
12. hét
Jellegzetes alkalmazások. Szövegszerkesztés, szövegformázó rendszerek, táblázatkezelés, ábraszerkesztés, képfeldolgozás.
13. hét
Jellegzetes alkalmazások. Adatbázis-kezelés, fejlesztőrendszerek, programozási nyelvek áttekintése.
14. hét tartalék. Amennyiben az előadás megtartható, adattömörítés, titkosítás, biztonsági kérdések.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy heti három órás előadásból és két hetenként két órás terminál laboratóriumi gyakorlatból áll. A laborgyakorlat célja az előadáson elmondottak elmélyítése, gyakorlati kipróbálása.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:
A tárgyból heti 1 alkalommal 3 órás előadást és két hetente 2 órás laborgyakorlatokat tartunk. A laborgyakorlatokon a megjelenés kötelezõ, a részvételt minden alkalommal ellenőrizzük. A laborgyakorlat végén az elvégzett munka eredményét az elektronikus oktatási rendszerbe fel kell tölteni.A félév során a dékáni hivatal ütemezése szerinti időpontban egy nagy zárthelyi dolgozatot iratunk.

A félév elfogadásának és a félév végi jegy megadásának a feltétele:

Aláírást az kaphat,

 • aki a gyakorlatokról nem hiányzott többet, mint a TVSZ-ben meghatározott mérték, és
 • aki a nagyzárthelyi dolgozatot elégséges szintre (40%) megírja

Vizsga

 • A vizsga írásbeli, rövid szóbeli kiegészítéssel.

11. Pótlási lehetőségek A mindenkori hatályos TVSZ szerint.
12. Konzultációs lehetőségek e-mailben egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Ajánlott irodalom:

 • A tárgy honlapján közzétett előadás fóliák
 • Tanenbaum: Számítógép architektúrák, Panem Kft, Budapest, 2006
 • Kóczi Annamária, Kondorosi Károly: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kft, Budapest, 2004
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra12
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe András

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz

Dr. Székely Vladimir

Egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz

Dr. Ress Sándor

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz