Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes hardver tervezése

  A tantárgy angol neve: Design of Computer Hardware

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2006. augusztus 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4292 6. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Arató Péter

  Egyetemi tanár

  Irányítástechn.&Informatika

  Dr.Poppe András

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Farkas Gábor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás alapjai, Elektronika, Digitális tervezés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja áttekintést adni az integrált áramkörök tervezésének eszközeiről és módszereiről; a korszerű CAD rendszerek funkcióiról, felépítéséről és algoritmusairól. A tárgy a modern hardware tervezés iránt érdeklődő informatikusokat megismerteti a számítógépes tervezés elméleti alapjaival és készség szinten lehetővé teszi egy tervezőrendszer használatának, konfigurálásának elsajátítását.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Rendszertervezés általános kérdései: FPGA, gate array, standard cellás ill. full custom tervezés. Az IC mint egy lehetséges megvalósítási forma.
  • (C)MOS alapismeretek. Absztrakt layout, fizikai layout. Alapkapuk megvalósítása.
  • Top-down és buttom-up design, hierarchikus tervezés. IC tervező rendszerek. Egy standard cellás tervezőrendszer: a SOLO 1400.
  • Hierarchikus leíró nyelv és logikai szimuláció a SOLO 1400-ban.
  • A VHDL nyelv. Egy rendszer leírásmódjai VHDL-ben. Funkcionális szimuláció. A VHDL nyelv kiterjesztése: VHDL-A.
  • Az algoritmustól a szilíciumig történő megvalósítás terjedő szintézis folyamat egyes fázisai.
  • A specifikációs és viselkedési szinten megfogalmazott tervezési célkitűzések. Vezérlési- és adatfolyam elvű leírási módok a kanonikus specifikáció alapján.
  • Ütemező (scheduling) módszerek. Előre megadható pipeline újraindítási időre való tervezés.
  • Műveletösszevonó és elhelyező (allocation) módszerek (az egyidejűség egyszerű kizárása, azonos operációk összevonása, regiszter-blokk elkülönített kezelése, szisztolikus, iteratív, celluláris és egyéb homogén reguláris struktúrák kialakításának speciális követelményei, az összeköttetések számának redukálása).
  • A nyílt tervezőrendszer fogalma. A Cadence Opus rendszer. Tervezői "adatbázis", konfigurációs lehetőségek.
  • A SKILL nyelv: az Opus rendszer konfigurációs eszköze. Külső programok beillesztése az Opus-ba. Példa: elektro-termikus szimulációs rendszer kialakítása.
  • A logikai szimuláció kérdései; egyes szimulációs eszközök. Cellaparaméterek meghatározása a logikai szimuláció számára: tranzisztor szintű szimuláció: szimulációs eszközök, azok működési elve.
  • Tesztelhetőre tervezés kérdései. A boundary scan. Termikus tesztelhetőség.
  • A layout-tervező rendszerek egyes algoritmikus kérdései. Layout-szintézis a Cadence Opus rendszerben.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat is ismertetünk, esettanulmány jelleggel.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A tárgyból egy db. nagyzárthelyit íratunk. Elégtelen nagy zh. esetére a szorgalmi időszakban 1 pótlási lehetőséget biztosítunk. Az aláírás megszerzésének feltétele min. elégséges zh eredmény. A megszerzett aláírás más szemeszterben érvényesíthető.

  b. A vizsgaidőszakban: . A vizsgáztatás módja: írásbeli vizsga, amelynek alapján a hallgatók elégségestől jóig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek.

  c. Elővizsga: feltétele: min. 4 zh.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  SOLO 1400 használati utasítás (tanszéki sokszorosított kiadvány)

  Mikroelektronika és elektronikai technológia, Szerk. Dr. Mojzes Imre, Tankönyvkiadó, 1994.

  R. Lipsett, C.F. Schaeffer, C. Ussery:

  VHDL: Hardware description and design, Kluwer Academic Publishers, 1989

  D.R. Coelho: The VHDL Handbook, Kluwer Academic Publishers, 1989

  R. Camposano, W. Wolf: High-level synthesis, Kluwer Academic Publishers, 1991

  D. Gajski: High-level synthesis, Kluwer Academic Publishers, 1992

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Arató Péter

  Egyetemi tanár

  Irányítástechn.&Informatika

  Dr.Poppe András

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Farkas Gábor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz