Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Monolit technika

  A tantárgy angol neve: Monolithic Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikrorendszerek és Moduláramkörök 2

  Fő szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4089 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~mizsei/viee4089/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Félvezetőkkel kapcsolatos alapvető fizikai és anyagtudományi ismeretek, félvezető eszközök és elektronikus (analóg, digitális) áramkörök.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a monolit technika specialisták által igényelt részleteit ismerteti, s elmélyíti a mikrorendszerek területére szakosodott hallgatók tudását annak érdekében, hogy képesek legyenek átlátni az eszközök felépítését és működését, kiválasztani a megfelelő tervezési és technológiai eljárásokat, illetve a tervezés területén figyelembe venni a technológiai korlátokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A monolit IC előállítás fő vonásai az egykristály előállításától a tokozott eszköz minősítéséig. Egy mai gyártórendszer felépítése, jellemzői, a technológiai műveletek és fizikai alapjaik: egykristály növesztés, epitaxiális és egyéb rétegek növesztése és leválasztása, diffúzió szilárdtestekben, ionimplantáció, kontaktusok kialakítása, hőkezelések, a technológiai lépések kölcsönhatásai). A lokális oxidáció szerepe. A szabványos bipoláris, az önbeállító NMOS, a CMOS és a BiCMOS technológiákkal előállítható szerkezetek jellegzetességei. Fejlődési trendek (szelet méret, lapka méret, bonyolultság), fizikai korlátok. A lapka és a környezet kapcsolata: szerelés, tokozás.

  A technológia minősítésére alkalmas eszközök: preferenciális maratás kristályhibák vizsgálatára, infravörös spektroszkópia, ellipszometria, C-V módszerek, mélynívó spektroszkópia, roncsolásos és roncsolásmentes adalékkoncentráció mérési módszerek, rétegvastagság és felületi morfológia feltérképezése, élettartam szelettérképek felvétele, technológiai vizsgálóábrák és áramkörök.

  A MOS eszközök működésének részletei: MOS kapacitás és C-V görbéi, MOSFET-ek és karakterisztikáik, a küszöbfeszültség alatti áramok, alagút áram a vezérlőelektróda felől, parazita bipoláris effektusok. Az arányos méretcsökkentés (scale down) és hatása az eszközök jellemzőire. A méretcsökkentés fizikai és technológiai korlátai. A szubmikronos kivitelű MOSFET (különleges vezérlőelektróda, csatorna és nyelő szerkezetek, kvantum jelenségek). Speciális (SOI, MESFET) eszközök. A modellezés kérdései. A bipoláris eszközök működésének részletei.

  Az IC-k vezetékezésének kérdései. A sokrétegű összeköttetések. Az alacsony dielektromos állandójú szigetelő fontossága. Késleltetés, az órajel ellátás problémái, csatolások, zaj.

  A szimuláció szintjei: technológiai-, eszköz(fizikai)-, áramkör-, és rendszerszimuláció. A MOS és bipoláris eszközök fizikai szimulációja és áramköri modellezése.

  A memóriák felépítése, működése. A maximális elemsűrűség elérése céljából alkalmazott különleges elem-struktúrák és előállításuk.

  Az IC-k termikus problémái. A hőelvezetés, mint az integrációt korlátozó tényező. Tokozás, hőelvezetés igen nagy disszipáció esetén. Stacionárius és tranziens termikus hatások. Az elektro-termikus hatások és modellezésük.

  Az IC-k tesztelésének problémái. Hibamodell, kombinációs és szekvenciális hálózatok tesztelése. Tesztelhetőre tervezés: a "scan-design". A beépitett önteszt és áramkörei: LFSR, aláírás (szignatúra) analízis. On-line teszt. A perem-figyelés (boundary scan) szabványa és áramköri megoldásai. A tesztelés helye a gyártásban, mérőautomaták.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi előadás, szemléltető jellegű laboratóriumi bemutatókkal.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének feltétele: 1 db nagyzárthelyi min. elégséges megírása és a félév során egy kb. 6 órás otthoni elfoglaltsággal kidolgozható nagyfeladat megfelelő szintű teljesítése. A megszerzett aláírás későbbi szemeszterben érvényes.
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga alapján megajánlott jegy, szóbeli módosítási lehetőséggel.
  3. Elővizsga: feltétele a legalább 4-es ZH osztályzat, és az a./ pont teljesítése.
  11. Pótlási lehetőségek

  Az utolsó oktatási héten pótzh írását biztosítjuk, sikertelen pótzh esetén a pótlás a vizsgaidőszakban a TVSz szerint lehetséges. Be nem adott feladat pótlása a vizsgaidőszakban nem lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mikroelektronika és technológia, Mojzes Imre (szerk.) Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1995.

  S. M. Sze, VLSI technology, Mc-Graw Hill 1983

  S. M. Sze, Physics of semiconductor devices, John Wiley and Sons 1981

  Folyóiratok:

  Solid State Technology

  European Semiconductors

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  25

  Házi feladat elkészítése

  6

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  14

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Ferenc

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke