Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  VLSI tervezési laboratórium

  A tantárgy angol neve: Design of VLSI Circuits Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4067 8 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Poppe András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr.Poppe András

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Benedek Zsolt

  tanszéki mérnök

  Elektronikus Eszközök Tsz

  dr. Gaertner Péter

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronikai tervezés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja konkrét rendszertechnikai feladatok megoldása példáján teljesen felhasználói (full-custom) részáramkörök megtervezésének elsajátítása. Ennek révén a hallgatók jártasságot szereznek a cellatervezést lehetővé tevő CAD programok használatában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A nyitott tervezőrendszerek jellemzőinek megismerése (CADENCE tervezőrendszer)

  A CADENCE használatának elsajátítása

  Áramköri cella tervezése és tervezési szabály ellenőrzés

  Tervezés utáni ellenőrzés, layout visszafejtés

  Áramköri tervek ellenőrzése analóg szimulációval (HSPICE)

  A tervezett cella adatlapjának meghatározása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógéptermi gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott feladat legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladat alapján adjuk.

  11. Pótlási lehetőségek

  A kiadott feladat pótlására csak kivételes esetben adunk lehetőséget a vizsgaidőszakban a TVSz előírásainak megfelelően.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultáció a gyakorlatvezető oktatókkal történő személyes megbeszélés alapján lehetséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  dr. Kovács F.: MOS integrált áramkörök (Műszaki Könyvkiadó, 1976)

  CADENCE tervezői útmutatók, tanszéki sillabuszok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Poppe András

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Benedek Zsolt

  Tanszéki mérnök

  Elektronikus Eszközök Tsz