Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika

  A tantárgy angol neve: Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE3060 1 4/0/0/v 5 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Székely Vladimir,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~ress/viee3060/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ress Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Székely Levente

  Egyetemi adjunktus

  Híradástechnika Tsz

  Dr.Görgényi András

  Egyetemi adjunktus

  Méréstechn.és Inf. Rendszerek Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A főiskolai képzős elektrotechnika, villamosságtan és elektronika témában előadott anyagára.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A nappali kiegészítő képzős 1. Szemeszterének feladata, hogy a főiskoláról hozott, különböző szintű elektronikai tudást felmérve és arra alapozva ezen félévben a normál nappali képzésünk 4. és 5. szemesztere anyagának biztos tudásáig eljuttassa a hallgatókat. A �szintrehozással� a normál nappali oktatás 6. szemeszterének Elektronika c. tárgyába történő becsatlakoztatás biztosítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  a. Az elektronika lineáris alkatrészei. Ellenállások, kondenzátorok, induktivitások tulajdonságai. Nemlinearitás, frekvenciafüggés, terhelhetőség.

  Félvezető fizikai alapok. A félvezető pn átmenet. Potenciálgát, kiürített réteg. Az ideális dióda egyenlete. A valóságos dióda karakterisztikája. A differenciális ellenállás, a tértöltési és a diffúziós kapacitás. Kapcsolóüzemű működés. Különleges diódák. (Zener, Schottky, varicap, stb.) felépítése, tulajdonságai.

  A bipoláris tranzisztorok. A tranzisztorhatás és a gyakorlati karakterisztikák.

  Az Ebers-Moll helyettesítőkép. Nagyfrekvenciás tulajdonságok, határfrekvenciák. Kisjelű helyettesítő képek.

  A növekményes és a kiürítéses MOSFET felépítése, működési elve. A karakterisztikák. Az egyszerű négyzetes karakterisztika egyenlet. Csatorna rövidülés, szusztrát hatás.

  b. Tranzisztoros alapkapcsolások. Földelt bázisú, földelt emitteres, földelt kollektoros kapcsolások. Munkapont beállítás és stabilitás. A kisjelű működés. Erősítés, bementei és kimeneti ellenállások. Kéttranzisztoros kapcsolások: Darlington tranzisztor, kaszkód kapcsolás, differenciálerősítő. Áramtükör és egyes jellegzetes felhasználásai.

  Erősítő fokozatok csatolási módjai. A frekvenciament számítása. Végerősítő fokozatok. Ellenütemű végfok. Az A, B és AB-osztályú működés. Kivezérelhetőség, teljesítmény viszonyok. Kapcsoló üzemű végerősítők. Erősítők torzításai, zaj viszonyok.

  c. A visszacsatolás elve, alaptípusai. Az erősítők tulajdonságainak befolyásolása viszacsatolással. Az ideális műveleti erősítő. Műveleti erősítős alapkapcsolások. Frekvenciafüggés, stabilitás. Mérőerősítők. Valóságos műveleti erősítő. A műveleti erősítő tipikus felépítése. Modellezés.

  Lineáris műveleti áramkörök: összegzők, integrátorok, mintavevő-tartó áramkörök.

  Komparátorok és a velük felépítet egyes jellegzetes áramkörök. Időzítő áramkörök. Relaxációs áramkörök. A D/A és az A/D átalakítók. A jellegzetes átalakítási elvek. Összehasonlítás pontosság, sebesség és bonyolultság szerint. Szinuszos oszcillátorok, LC, RC és kristály vezérelt oszcillátor. Alapelvek, berezgési feltételek. A feszültségvezérelt. Oszcillátor (VCO).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az óraszám legnagyobb része előadásokra fordítódik. Tekintettel a feladatmegoldó készség kialakításának jelentőségére, az előadási órák folyamatában feladat megoldásokra is sor kerül. Ugyanezen célból az előadók az anyagrészükből házi feladatokat adnak ki.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  ˇ Három db kb. 60 perces kis zh megírása, a három előadó anyagrészének megfelelően. A zárthelyiken külön-külön a 2,00 osztályzatot el kell érni.

  ˇ Három db otthon elkészítendő házi feladat beadása a három előadó anyagrészének megfelelően. A házi feladatokra nem adunk osztályzatot.

  ˇ A félév végi vizsgára bocsátás és az aláírás feltétele a három kis zh. külön-külön 2,00-ra történő megírása és a házi feladatok elfogadható szinten való beadása a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében.

  b. A vizsgaidőszakban:

  ˇ A vizsga formája: írásbeli.

  ˇ A vizsgakérdéseket a tárgyat előadó oktatók közösen állítják össze. A kérdések között az elméleti tételek mellett feladat megoldások is szerepelnek.

  ˇ Sikeres vizsgajegy megszerzésének feltétele mind a három rész min. elégséges szintű ismerete.

  c. Elővizsga: feltétele: min. 3,00 kis zh átlag, feladatbeadások teljesítése. Elővizsgára a szemeszter utolsó hetében kerülhet sor.

  11. Pótlási lehetőségek

  Valamelyik sikertelen kis zh pótlására a szorgalmi időszakban egyszeri pótlási lehetőséget biztosítunk. A vizsgaidőszakban az aláírás pótlólagos megszerzésére lehetőséget adunk. a TVSz adta keretek között.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zh írás előtti napon, vizsganapok előtti napon, vagy feladatbeadást megelőzően az oktatóval történő személyes egyeztetéssel lehet konzultálni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Székely Vladimir: Elektronika I. (félvezető eszközök), Műegyetemi kiadó, 2001. 55054

  I.M. Simon Gy.: Analóg elektronikus áramkörök ll. J5-1351.

  Simon Gy: Alapáramkörök J5-1254.

  MMT Munkaközössége: Elektronikus áramkörök ll. J5-1351

  Nemes M.: Példatár az Elektronikus áramkörök c. tárgyhoz J5-1106.

  Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök, Tankönyvkiadó, Bp. 1992. 44570.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Nagy András

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Székely Levente

  Egyetemi adjunktus

  Hiradástechnika Tsz

  Dr.Görgényi András

  Egyetemi adjunktus

  Műszer és Méréstechnika Tsz