Szimulációs laboratórium

A tantárgy angol neve: Simulations Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mikrorendszerek és Moduláramkörök 2

Fő szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEE3047 6 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~bognar/viee3047/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bognár György

tanársegéd

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr.Németh Pál

Egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

Dr.Eged Bertalan

Egyetemi adjunktus

Szélessávú Hírközlő Rensz.Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Digitális technika, Méréstechnika, Programozás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Chip- és panelszinten megvalósított analóg és digitális áramkörök elektromos, termikus és technológiai szimulációs módszereinek elsajátítása gyakorlati példákon keresztül.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév során a hallgatók 10 db, egyenként 3 óra terjedelmű labormérést végeznek az analóg és digitális szimulációs témakörökből.

A félév során elvégzendő mérési feladatok:

1. Technológiai lépés-sorozat szimulációja, a kiadódó szerkezet elemzése.

2. Félvezető szerkezetek termikus szimulációja a Termanal program segítségével.

3. Digitális alapáramkörök szimulációja és az áramköri tervezés optimalizálása a Tranz-Tran áramköranalízis programmal.

4. Logikai szimuláció VHDL nyelven a viselkedési és adatfolyam leírás szintjén.

5. Rendszer szimuláció VHDL nyelven, a szintetizálhatóságra való tervezés.

6. Panelszinten megvalósított analóg áramkörök szimulációja a SPICE szimulátor programmal.

7. Jeltisztaság analízis a SPICE szimulátor programmal.

8. Panelszinten megvalósított digitális áramkörök szimulációja a SUSIE szimulátor programmal.

9. Chip szinten megvalósított digitális áramkörok (Xilinx) szimulációja a SUSIE szimulátor programmal.

10.Technológiai modellezés és szimuláció, elektronoptika tervezése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laborgyakorlat. A 7. pontban felsorolt méréseket a hallgatók forgószí npadszerűen hajtják végre az Elektronikus Eszközök Tanszék (1-5 mérés), ill. az Elektronikai Technológia Tanszék (6-10 mérés) laboratóriumaiban.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A félév lezárásának módja: félévközi jegy

- A mérésekre a kiadott mérési utasításokból, sillabuszokból ill. az ajánlott irodalomból kell felkészülni. A felkészülést a mérések elején beugró kérdésekkel ellenőrizzük. Felkészületlen hallgató a mérést nem végezheti el.

- A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni.

- A méréseket a mérés eredményessége, a mutatott aktivitás és a jegyzőkönyvek színvonala alapján osztályozzuk.

- A félév lezárásához a mérések sikeres elvégzése szükséges.

- Félévközi jegy kiszámí tása: a mérésekre kapott osztályzatok átlaga.

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen mérés illetve mulasztás esetén a mérést a szemeszter folyamán pótmérési alkalmakon pótolni kell.

Vizsgaidőszakban pótlásra a TVSz szerint van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Mérések előtt a laborvezetőkkel történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges konzultálni.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérésekhez kiadott mérési utasítások, segédletek.

Székely Vladimir - Poppe András: Áramkör-szimuláció a PC-n. ComputerBooks, 1995.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

40

Felkészülés zárthelyire

 

Házi feladat elkészítése

 

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

..

 

Vizsgafelkészülés

 

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Hosszú Gábor

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr.Németh Pál

Egyetemi adjunktus

Elektronikai Technológia Tsz

Dr.Eged Bertalan

Egyetemi adjunktus

Szélessávú Hírközlő Rendsz. Tsz