Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szimulációs laboratórium

  A tantárgy angol neve: Simulations Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikrorendszerek és Moduláramkörök 2

  Fő szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE3047 6 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~bognar/viee3047/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bognár György

  tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Németh Pál

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr.Eged Bertalan

  Egyetemi adjunktus

  Szélessávú Hírközlő Rensz.Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Digitális technika, Méréstechnika, Programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Chip- és panelszinten megvalósított analóg és digitális áramkörök elektromos, termikus és technológiai szimulációs módszereinek elsajátítása gyakorlati példákon keresztül.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során a hallgatók 10 db, egyenként 3 óra terjedelmű labormérést végeznek az analóg és digitális szimulációs témakörökből.

  A félév során elvégzendő mérési feladatok:

  1. Technológiai lépés-sorozat szimulációja, a kiadódó szerkezet elemzése.

  2. Félvezető szerkezetek termikus szimulációja a Termanal program segítségével.

  3. Digitális alapáramkörök szimulációja és az áramköri tervezés optimalizálása a Tranz-Tran áramköranalízis programmal.

  4. Logikai szimuláció VHDL nyelven a viselkedési és adatfolyam leírás szintjén.

  5. Rendszer szimuláció VHDL nyelven, a szintetizálhatóságra való tervezés.

  6. Panelszinten megvalósított analóg áramkörök szimulációja a SPICE szimulátor programmal.

  7. Jeltisztaság analízis a SPICE szimulátor programmal.

  8. Panelszinten megvalósított digitális áramkörök szimulációja a SUSIE szimulátor programmal.

  9. Chip szinten megvalósított digitális áramkörok (Xilinx) szimulációja a SUSIE szimulátor programmal.

  10.Technológiai modellezés és szimuláció, elektronoptika tervezése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laborgyakorlat. A 7. pontban felsorolt méréseket a hallgatók forgószí npadszerűen hajtják végre az Elektronikus Eszközök Tanszék (1-5 mérés), ill. az Elektronikai Technológia Tanszék (6-10 mérés) laboratóriumaiban.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév lezárásának módja: félévközi jegy

  - A mérésekre a kiadott mérési utasításokból, sillabuszokból ill. az ajánlott irodalomból kell felkészülni. A felkészülést a mérések elején beugró kérdésekkel ellenőrizzük. Felkészületlen hallgató a mérést nem végezheti el.

  - A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni.

  - A méréseket a mérés eredményessége, a mutatott aktivitás és a jegyzőkönyvek színvonala alapján osztályozzuk.

  - A félév lezárásához a mérések sikeres elvégzése szükséges.

  - Félévközi jegy kiszámí tása: a mérésekre kapott osztályzatok átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen mérés illetve mulasztás esetén a mérést a szemeszter folyamán pótmérési alkalmakon pótolni kell.

  Vizsgaidőszakban pótlásra a TVSz szerint van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Mérések előtt a laborvezetőkkel történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges konzultálni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez kiadott mérési utasítások, segédletek.

  Székely Vladimir - Poppe András: Áramkör-szimuláció a PC-n. ComputerBooks, 1995.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  40

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Hosszú Gábor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Németh Pál

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr.Eged Bertalan

  Egyetemi adjunktus

  Szélessávú Hírközlő Rendsz. Tsz