Elektronik

A tantárgy angol neve: Electronics I. (In German)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEE2240 4 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zólomy Imre,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zólomy Imre

egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr. Zoltai József

egyetemi docens

Mérést. és Inform. Rendszerek Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, Jelek és rendszerek, Analízis

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIEV2239" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV2501" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy feladata megismertetni a hallgatókat azokkal az elektronikai (első sorban mikroelektronikai) eszközökkel és áramkörökkel, amelyek az informatikai szakterületen meghatározó jelentőséggel bírnak. A tantárgy kiemelt súllyal tárgyalja a digitális VLSI IC technika kérdéseit. Kitér az informatikai területen nagy jelentőséggel bíró mágneses és optikai adatrögzítés, az optikai jelátvitel eszközeire valamint a megjelenítő eszközökre is.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félvezetők jellemző tulajdonságai. Sávszerkezet, elektron és lyuksűrűség, áramvezetés.

Az elektronika aktív elemeinek működése. A dióda, a MOS tranzisztor, a bipoláris tranzisztor működése, elektromos jellemzői, karakterisztikái, számítógépi modelljei. A sebességet korlátozó hatások.

Egy- és kéttranzisztoros alapkapcsolások MOS és bipoláris kivitelben. Munkapont beállítás. A kisjelű erősítés, a bemeneti és kimeneti ellenállás. Az analóg áramkörtechnika elemei: differenciálerősítő, áramtükör, műveleti erősítő. A visszacsatolás fogalma.

Az IC-k digitális alapáramkörei. Jellemző paraméterek (szintek, zavarvédettség, terjedési idő). A fontosabb logikai áramkörcsaládok (CMOS, nMOS, TTL). Az alapkapuk felépítése, tulajdonságai. Összetettebb logikai elemek (flop, multiplexer, összeadó stb.) kialakítása.

Analóg és mixed mode áramkörök. D/A és A/D átalakítók: a fontosabb átalakítási elvek és integrált áramköri realizációjuk.

VLSI integrált áramkörök. Az alapfogalmak (maszk, csíkszélesség, chip, tokozás stb.) valamint a főbb előállítási lépések áttekintése. Alkatrész készlet: a félvezető eszközök és egyéb alkatrészek kivitele az integrált áramkörben. Az integrált áramkörök layout felépítése.

Digitális IC-k tervezési metodikái: cellás tervezés, hierarchikus tervezés, automatizált tervezés viselkedési leírás alapján. Az IC tervezés szoftver rendszerei. A tesztelés kérdései. A bonyolultság és a sebesség korlátjai, trendjei.

Memória IC-k. ROM, EPROM, EEPROM memóriák. A RAM memóriák sztatikus és dinamikus változatai.

Mágneses adatrögzítés. A mágneses anyagok jellemző tulajdonságai, a jelrögzítés elméleti alapjai. Jellegzetes megoldások: mágneslemez, mágnesszalag.

Az optikai jelátvitel aktív eszközei: LED-ek, lézerdiódák, fotodiódák, fotottranzisztorok. Optikai adatrögzítés: a CD-ROM.

Az informatika kijelző eszközeinek működése: katódsugárcső, LCD panel, LED kijelző, plazma display panel, stb.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Tantermi előadások számítógépes illusztrációval, kisebb részben tantermi példa-megoldási gyakorlatok.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. 1 zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése

  3. A vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli. (60 perc)
11. Pótlási lehetőségek

A szemeszter folyamán egy alkalommal van lehetőség pótzh megírására.

A vizsgaidőszakban a TVSz adta keretek között az aláírás pótlólagos megszerzésére lehetőséget adunk

12. Konzultációs lehetőségek

A zh írás előtti időszakban ill. a vizsganapok előtt az előadókkal történt személyes egyeztetés alapján biztosítunk konzultációs lehetőséget.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz jegyzet készül. A jelenleg használható irodalom:

  1. R. Köstner – A. Möschwitzer: Elektronische Schaltungen. Carl Hanser Verlag 1993
  2. Mikroelektronika és elektronikai technológia, Szerk: Dr.Mojzes I. Műszaki Könyvkiadó, 1995

3. Elektronikus áramkörök, dr. Hainzmann J., dr. Varga S., dr. Zoltai J., Tankönyvkiadó, 1992

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

45

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pap László

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Székely Vladimír

Dr. Zólomy Imre

Dr. Zoltai József

egyetemi tanár

egyetemi docens

egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tanszéke

Elektronikus Eszközök Tanszéke

Mérést. és Inf. Rendszerek Tan.