Elektronika

A tantárgy angol neve: Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Műszaki Informatika Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEE2219 4 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kerecsen Istvánné,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~ress/viee2219/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kerecsenné Istvánné dr.

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, Jelek és rendszerek, Analízis

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy feladata megismertetni a hallgatókat azokkal az elektronikai (első sorban mikroelektronikai) eszközökkel és áramkörökkel, amelyek az informatikai szakterületen meghatározó jelentőséggel bírnak. A tantárgy kiemelt súllyal tárgyalja a digitális VLSI IC technika kérdéseit. Kitér az informatikai területen nagy jelentőséggel bíró mágneses és optikai adatrögzítés, az optikai jelátvitel eszközeire valamint a megjelenítő eszközökre is.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az elektronika aktív elemeinek működése. A dióda, a MOS tranzisztor, a bipoláris tranzisztor működése, elektromos jellemzői, karakterisztikái, számítógépi modelljei. A sebességet korlátozó hatások.

Egy- és kéttranzisztoros alapkapcsolások MOS és bipoláris kivitelben. Munkapont beállítás. A kisjelű erősítés, a bemeneti és kimeneti ellenállás. Az analóg áramkörtechnika elemei: differenciálerősítő, áramtükör, műveleti erősítő. A visszacsatolás fogalma.

Az IC-k digitális alapáramkörei. Jellemző paraméterek (szintek, zavarvédettség, terjedési idő). A fontosabb logikai áramkörcsaládok (CMOS, nMOS, TTL). Az alapkapuk felépítése, tulajdonságai. Összetettebb logikai elemek (flop, multiplexer, összeadó stb.) kialakítása.

Analóg és mixed mode áramkörök. D/A és A/D átalakítók: a fontosabb átalakítási elvek és integrált áramköri realizációjuk.

VLSI integrált áramkörök. Az alapfogalmak (maszk, csíkszélesség, chip, tokozás stb.) áttekintése. Alkatrész készlet: a félvezető eszközök és egyéb alkatrészek kivitele az integrált áramkörben. Az integrált áramkörök layout felépítése.

Digitális IC-k tervezési metodikái: cellás tervezés, hierarchikus tervezés, automatizált tervezés viselkedési leírás alapján. Az IC tervezés szoftver rendszerei. A tesztelés kérdései. A bonyolultság és a sebesség korlátjai, trendjei.

Memória IC-k. ROM, EPROM, EEPROM memóriák. A RAM memóriák sztatikus és dinamikus változatai.

Mágneses adatrögzítés. A mágneses anyagok jellemző tulajdonságai, a jelrögzítés elméleti alapjai. Jellegzetes megoldások: mágneslemez. Fejkialakítás, sebességi korlátok.

Az optikai jelátvitel aktív eszközei: lézerdiódák, fotodiódák. Optikai adatrögzítés: a CD-ROM.

Az informatika kijelző eszközeinek működése: katódsugárcső, LCD panel, plazma display panel, stb.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Tantermi előadások, számítógépes illusztrációval (ppt prezentációk, illetőleg on-line szimulációs bemutatók), kisebb részben tantermi példa-megoldási gyakorlatok.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

1 nagy zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése képezi az aláírás feltételét.

b. A vizsgaidőszakban:

A vizsga két részből áll. Az első részben a lexikális tudást, a másodikban a feladat megoldó képességet vizsgáljuk. Mindkét részből külön-külön minimum 40%-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy a tudást elégségesnek ismerjük el.

  1. Elővizsga:

A tárgyból nem tartunk elővizsgát.

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen nagy zh pótlására a szorgalmi időszakban egyszeri pótlási lehetőséget biztosítunk. A vizsgaidőszakban az aláírás pótlólagos megszerzésére lehetőséget adunk. a TVSz adta keretek között.

12. Konzultációs lehetőségek

Zh írás előtt, vizsganapok előtti napon az előadó által kijelölt oktatóval történő személyes egyeztetéssel lehet konzultálni.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Székely Vladimir: Elektronika I.(félvezető eszközök) Műegyetemi kiadó, 55054:

Mikroelektronika és elektronikai technológia, Szerk: Dr.Mojzes I. Műszaki Könyvkiadó, 1995

Elektronikus áramkörök, dr. Hainzmann J., dr. Varga S., dr. Zoltai J., Tankönyvkiadó, 1992

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

 

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pap László

Egyetemi tanár

Híradástechnikai Tsz.

Dr. Székely Vladimír

Egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.