Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép-laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Computers Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE1237 2 2/0/0/f 3 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Poppe András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Poppe András

  egyetemi docens

  EET

  Vitéz András

  egyetemi adjunktus

  HIT

  Dr. Szeberényi Imre

  főtanácsos

  IIT

  Dr. Vajk István

  egyetemi docens

  AUT

  A tantárgy előadója évente változik a tanszékek közötti munkamegosztásnak megfelelően. 2004-ben az előadó Szeberényi Imre.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Programozás alapjai I-II. c. tárgy során megszerzett elméleti ismeretekre, illetőleg az e tárgyból az előző félévben megszerzett gyakorlati ismeretekre épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEE1227" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1227" , "felvétel" , _ ) >0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1507" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1240" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1240" , "felvétel" , _ ) >0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1507" , "felvétel" , _ ) >0 VAGY
  NEM ( TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIEE1237", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Számítógép labor 1. félév (kötelező)
  Programozás alapjai 1. félév (kötelező)

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a Programozás alapjai c. tárgy keretén belül megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. A hallgatóknak megfelelő jártasságot kell szerezniük a C/C++ nyelv alkalmazásában, a hordozható forrásnyelvi programok készítésében. A tantárgy keretein belül a megismerkednek a grafikus alkalmazások készítésének legalapvetőbb fogásaival.
  A hordozható programok írása kapcsán a hallgatókat megismertetjük egy munkaállomásokon leterjedten használt operációs rendszer (UNIX) felhasználói felületével, valamint az egyetemi számítógépes hálózat használatával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az egyes laborfoglalkozásokon konkrétan megoldandó programozási feladatok a Programozás Alapjai c. tantárgy előadásaihoz igazodnak, a tárgy előadójának az útmutatásai alapján. Az alábbi időbeosztás csak tájékoztató jellegű.

  1. hét

  A UNIX operációs rendszer felépítése, védelmi és állományrendszere.
  Az alapvető Unix parancsok az állományrendszerhez kapcsolódóan (cd, ls, rm, mv, mkdir, man, cat).
  Shell feladata. Állomány- és paraméterhelyettesítés, B/K átirányítás.

  2. hét:

  Szűrők és más segédprogramok jelentősége a UNIX-ban.
  Reguláris kifejezések.
  Editorok rövid bemutatása (vi, ed, sed, emacs, pico).
  Egy egyszerű C program lefordítása és kipróbálása. hftest program bemutatása, kipróbálása.

  3. hét

  Shell programozási alapok. Legfontosabb környezeti változók jelentése, kényelmi beállítások.
  Szkriptek jelentősége. Egyszerű szkriptek írása. Vezérlési szerkezetek a shell-ben (while, for, if, switch).

  4. hét

  UNIX grafikus felhasználói felülete, általános alapelvek. Window managerek szerepe.
  Programfejlesztést támogató eszközök (make, gdb, ddd) megismerése, kipróbálása.
  C/C++ programok lefordítása, hibakeresés, futtatás.

  5. hét

  Verziókövetést, és forrásprogram karbantartást segítő eszközök bemutatása.
  Egyszerű X alapú mintaprogram lefordítása és kipróbálása.
  Speciális feldolgozó és elemző nyelvek (pl. awk, perl, yacc, lex) gyakorlati bemutatása.

  6. hét

  Konstans, struktúra nevek, inline függvény, referencia típus, new, delete, iostream, scope, függvény túlterhelés.

  7. hét

  Egységbezárás, osztály, információ elrejtés, konstruktor / destruktor.
  Védelem (friend this).
  Házi feladat kiadása.

  8. hét

  Intelligens string osztály létrehozása és alkalmazása. Függvény mint balérték. Operátor túlterhelés. Copy konstruktor.

  9. hét

  Generikus osztályok.

  10. hét

  Öröklés, virtuális függvény.

  11. hét

  Heterogén szerkezetek.

  12. hét

  Generikus listák.

  13. hét

  Nagy házi feladatok bemutatása és beadása.

  14. hét

  Pótlások, félévközi munka értékelése, félév végi jegyek megadása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgyból számítógépes laboratóriumi foglalkozásokat tartunk a HSZK-ban. A laborgyakorlatok során igénybe vesszük a HSZK-ban található IBM-PC kompatibilis személyi számítógépeket (WinX op.r.) és SUN Sparc (UNIX op.r.) számítógépeit. A munkaállomások használatához a HSZK témaszámokat biztosít.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A tárgyból hetente 2 órás gyakorlati foglalkozásokat tartunk a HSZK termeiben, a terembeosztást külön hirdetményben tesszük közzé. A laboratóriumi foglakozásokon való megjelenés kötelező, pótlási lehetőség nincs! A jelenlétet a gyakorlatvezetők rendszeresen ellenőrzik. A félév során 5 kiszárthelyi dolgozatot iratunk, melyek közül a 4 legsikeresebb eredményét vesszük figyelembe a félév végi jegy kialakításakor. Az elmulasztott kiszárthelyi pótlólagos megírására nincs lehetőség. Minden hallgatónak egy nagy házi feladatot kell megoldania szorgalmi időszak alatt. A házi feladatot a 7. héten adjuk ki és a 13. héten vesszük be. A tárgy a félév végén aláírással és félév végi jeggyel zárul. Az aláírás megszerzésének feltételei:

  • a kiadott nagyfeladat pontos, előírásszerű megoldása és a megoldás személyesen történő bemutatása a 13. héten, de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó tanítási napján 12.00 óráig.
  • elégséges átlag elérése a kiszárthelyik vonatkozásában,
  • valamint a laborfoglalkozások folyamatos látogatása (a TVSZ-ben rögzített mértéket meghaladó hiányzás esetén aláírás nem adható).

  A félév végi jegyet a nagy házi feladat és a kis zh-k eredménye alapján a laborvezetők adják. A félév végi jegy kialakítása a következő:

  • nagy feladat: 50%
  • kis zh-k átlaga: 50%

  Az így kialakuló osztályzatot a gyakorlatvezetők a hallgatók laborfoglalkozásokon tanúsított folyamatos teljesítménye alapján saját belátásuk szerint +/- 1 jeggyel módosíthatják.

  11. Pótlási lehetőségek

  A laboratóriumi foglakozásokon való megjelenés kötelező, pótlási lehetőség nincs!

  Az elmulasztott kiszárthelyik pótlólagos megírására nincs lehetőség.

  A nagy házi feladat pótlására a szorgalmi időszakon kívül nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A laborvezetőkkel személyesen történt egyeztetéssel van mód konzultációra.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bármely, a szabványos C++ programozási nyelvvel, és UNIX operációs rendszerrel foglalkozó könyv vagy jegyzet használható.

  [1] Kondorosi, László, Szirmay-Kalos:
  Objektum orientált szoftver fejlesztés,
  ComputerBooks, 1999

  [2] B. Stroustrup:
  A C++ programozási nyelv
  Kiskapu, 2001

  [3] Lippmann:
  C++ Primer
  Addison-Wesley, 1986

  [4] Benkő Tiborné, Benkő László:
  Programozási feladatok és algoritmusok Turbo C és C++ nyelven
  ComputerBooks, 1997

  [5] Tóth Bertalan:
  Programozzunk C++ nyelven
  ComputerBooks, 2003

  [6] Bartók Nagy János – Laufert Judit:
  UNIX felhasználói ismeretek
  Openinfo Könyvek, Budapest, 1994
  (http://www.szabilinux.hu/ufi/main.htm)

  [7] Szeberényi Imre:
  Bevezetés a UNIX operációs rendszerbe
  Műegyetemi Kiadó, 2003

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szeberényi Imre

  főtanácsos

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Poppe András

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  a Programozás tárgyak oktatói munkaközössége ajánlásainak megfelelően.