Elektronika

A tantárgy angol neve: Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

GTTK Műszaki menedzser Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEE0125 4 3/0/0/v 4 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~hosszu/viee0125
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hosszú Gábor

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, Fizika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMETE131810" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy feladata az elektronikai alkatrészekre, a mikroelektronikára és az elektronikus áramkörökre vonatkozó azon alapismeretek elsajátíttatása, amelyek minden műszaki menedzser számára nélkülözhetetlenek.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az elektronika tárgyköre, fogalomrendszere (R, L, C elemek, áramgenerátor, feszültséggenerátor, vezérelt generátorok, hálózatok matematikai modellje, számítási módszerek).

Az elektronika lineáris alkatrészei. Ellenállások és kondenzátorok megvalósítása. Nemlinearitás, frekvenciafüggés, paraziták. Terhelhetőség. Induktivitás megvalósítása.

A félvezetők, pn átmenet. Potenciálgát, kiürített réteg. Az ideális dióda egyenlet. A valóságos karakterisztika. A differenciális ellenállás, a tértöltési és a diffúziós kapacitás. Különleges diódák (Zener, Schottky, varicap).

A bipoláris tranzisztorok. A tranzisztorhatás és a működési tartományok. A gyakorlati karakterisztikák., határfrekvenciák. Kisjelű és nagyjelű helyettesítő képek. A kapcsoló üzemű működés.

A térvezérelt félvezető eszközök (JFET, a növekményes és a kiürítéses MOSFET). A karakterisztikák. Teljesítmény félvezető eszközök.

Négyrétegű eszközök. Az elektronika egyes speciális alkatelemei: fotodiódák, LED-ek.

Az elektronikai eszközök diszkrét és IC kivitelének összehasonlítása. Technológiai lehetőségek.

Elektronikus alapkapcsolások. Munkapont beállítás, munkapont stabilitás. A kisjelű működés. Erősítés, bemeneti és kimeneti ellenállás. Analóg áramköri megoldások jellegzetes példái (műveleti erősítő). Digitális áramkörök alapegységei, áramkör családok, logikai kapuk, AD és DA konverterek. Digitális áramkörök integrált megvalósítása.

Elektronikus eszközök, áramkörök és technológiák számítógépes modellezése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: az aláírás és így a vizsgára bocsátás feltétele egy nagy zh. sikeres (min. elégséges szintű) teljesítése. A megszerzett aláírás három éven belül érvényes.

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

c. Elővizsga: legalább jó érdemjegyű nagy zh esetén van lehetőség elővizsgára a szemeszter utolsó hetében.

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen zh esetén a szemeszter folyamán egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban a pótlásra a TVSz szerint van lehetőség

12. Konzultációs lehetőségek

Zh írás előtti napon, vagy vizsganapok előtti napon az előadóval történő személyes egyeztetéssel lehet konzultálni.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr.Valkó I.P. - Dr.Tarnay K. - Dr.Székely V.: Elektronikus Eszközök I. (Tankönyvkiadó, 1989, jegyzet, J5-1367)

Dr.Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó, 1992)

Dr. Mojzes Imre (szerk.): Mikrolektronika és Technológia (Műszaki Könyvkiadó, 1995)

Dr.Székely V.: Elektronika I. Félvezető eszközök (Műegyetemi Kiadó 2001) 55054

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

45

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

25

Házi feladat elkészítése

 

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsei János

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.