Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Félvezető technológia

  A tantárgy angol neve: Semiconductor Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  TTTK

  Mérnök- fizikus Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE0123   3/0/2/v 7 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~mizsei/viee0123/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mizsei János

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Timárné Horváth Veronika

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szilárdtest-fizika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Áttekintés adása a félvezető technológia korszerű módszereiről, a félvezetőkkel kapcsolatos korábbi tudás elmélyítése az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadás:

  Félvezető alapanyagok jellemzői, a Si egykristály előállítása. Kristályhibák és vizsgálatuk. Az egykristályos Si szelet technológiája, minősége, a gyártás fejlődési tendenciái. A geometriai tűrések és szerepük.

  Rétegnövesztés a szelet anyagából: oxidáció. A határfelületek szerepe az oxid növekedésében. Reakciósebesség és diffúzió korlátozott növekedés. Az oxid elektromos jellemzői, szerepe a gyártásban. A lokális oxidáció.

  Adalékolási technológia: diffúzió szilárdtestekben. A diffúzió matematikai modelljei (diszkrét és folytonos): sztochasztikus mátrixok és differenciálegyenletek. Adalék újraeloszlás számítása konvolúcióval. Adalékolási technológia: a diffúzió gyakorlati kivitelezése. Ionimplantáció. Hőkezelések szerepe. A rétegek minősítése.

  Gőzfázisból kémiai úton leválasztott rétegek. Si epitaxia.

  Rétegleválasztás vákuumgőzöléssel és katódporlasztással.

  A rétegek megmunkálása: fotolitográfia, maratási eljárások (nedves és száraz marás). Maszk előállítás.

  Szabványos bipoláris technológia lépései, a keletkezett struktúra jellemzői. Összefüggés a technológia és az eszközök paraméterei között.

  VLSI IC (NMOS) technológia lépései, a keletkezett struktúra jellemzői. CMOS és BiCMOS technológiák jellegzetes vonásai.

  Technológiai és eszközminősítő mérések. Kapacitás-feszültség módszerek általános (méréstechnikai) vonásai. MOS struktúrák, fém-félvezető struktúrák és heteroátmenetek: energia sávdiagramok és fizikai tulajdonságok. A kiürítéses közelítés. Adalékolás helyfüggésének meghatározása. A Poisson egyenlet megoldása félvezető felület környezetében. A MOS struktúra elméletileg számítható C-V görbéje. Nagyfrekvenciás, kvázi-sztatikus és nem egyensúlyi viszonyok esetén kialakuló C-V görbék. A C-V görbék mérésére szolgáló, a gyakorlatban is alkalmazható eljárások. A C-V görbék gyakorlatban való megmérése és kiértékelése. Kisebbségi töltéshordozók élettartamának becslése a nem egyensúlyi előfeszítéssel mért C-T diagramokból. Tömbi hibák vizsgálata mélynívó spektroszkópiával és a kisebbségi töltéshordozók élettartamának feltérképezésével (mikrohullám reflexió).

  Laborgyakorlatok: Egy konkrét p csatornás monolit integrált áramkör elkészítése.

  Si alapanyag laboratóriumi vizsgálata, technológiához való előkészítése, oxidáció, fotoreziszt technika, diffúzió. MOS oxid növesztése, kontaktus ablakok nyitása, alumínium gőzölése. Diffúziós rétegek minősítése, terjedési ellenállás mérés. Hőkezelés, alumínium marása. MOS oxid minősítése C-V mérésekkel. Az elkészült áramkör mérése szeleten, tokba szerelése (termokompresszió), inverter-karakterisztikák felvétele.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás a félév első részében, majd a tanultak szemléltetése laborgyakorlatok keretében egy egyszerű monolit IC megvalósításával.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: felkészült megjelenés a laborgyakorlatokon. Az aláírás megadásának feltétele valamennyi laborgyakorlat hiánytalan teljesítése. A megszerzett aláírás későbbi években érvényes.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: megbeszélés alapján

  11. Pótlási lehetőségek

  A technológiai jellegű laborgyakorlatok pótlására a munka természete folytán a vizsgaidőszakban nincs mód.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S. M. Sze, VLSI technology, Mc Graw Hill, 1983

  http://www.eet.bme.hu/index2.html

  Laboratóriumi útmutató Monolit integrált áramkörök készítéséről

  Erlaky: Integrált áramkörök technológiája és konstrukciója II, Műegyetemi kiadó 1994, 51170

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  75

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  45

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  210

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mizsei János

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Timárné Horváth Veronika

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz