Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A tantárgy angol neve: nincs megadva

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. április 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki informatikus szak, 5 éves képzés
  Villamosmérnöki szak, 5 éves képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIDH5000 10 0/24/0/v 30 1/1
  4. A tantárgy előadója

  A diplomaterv kiadásáért a felvett tantárgyat kezelő tanszék felelős (ez a villamosmérnöki szakon a főszakirányokat, a műszaki informatikus szakon a szakirányokat gondozó tanszéket jelenti).

  Ha a hallgató más kari tanszék gondozásában lévő témán szeretne dolgozni, akkor ehhez meg kell szereznie az anyatanszék elbocsátó nyilatkozatát és a másik tanszék befogadó nyilatkozatát.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A hallgató akkor veheti fel a tantárgyat, ha a mintatantervének megfelelően legalább 270 kreditet teljesített, valamint ha legalább 3 félévre megszerezte testnevelésből az aláírást és teljesítette a szigorlatokat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie. A diplomatervvel azt kell igazolni, hogy diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A diplomaterv témája a kar valamely (lehetőleg a hallgató által felvett szakiránynak megfelelő) tanszékén a tanszékvezető jóváhagyásával meghirdetett témák közül választható.

  Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a kar valamely szakmailag illetékes tanszékének vezetője azt támogatja, és ahhoz tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A diplomaterv témáját úgy kell kiválasztani, illetve a tervet úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a diplomázó tevékenysége.

  A diplomaterv külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső diplomatervhez hasonló módon előre egyeztetni kell a kar valamely szakmailag illetékes tanszékével. A diplomatervnek meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A diplomatervező munkájáról és a diplomatervről a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült diplomatervet ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült terveket.

  Diplomatervet magyar nyelven kívül a BME valamely idegen oktatási nyelvén (angol, francia, német és orosz nyelven) is lehet készíteni, amennyiben a tanszéki konzulens ehhez hozzájárul.

  Két vagy több hallgató részére közös témájú diplomatervet is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

  A diplomatervben a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy az saját munkájának eredménye. Közös témájú diplomaterv esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló munka konzulensi segítséggel.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: aláírás megszerzése

  A diplomatervezést egy adott félévben kell elvégezni. A tantárgy elvégzésének a diplomaterv beadása nem feltétele. A tantárgy aláírását a tanszéki diplomaterv-felelős, esetleg a tanszékvezető engedélyével a tanszéki konzulens adja.

  Az aláírást megszerzi a hallgató, ha a félév során az előkészítő munkát elvégezte, és a diplomatervet ezután már várhatóan konzulensi segítség nélkül is el tudja készíteni.

  b. A diplomaterv beadása

  A diplomatervet a kívánt záróvizsga-időszak utolsó napja előtt legalább 6 héttel be kell adni. A diplomaterv késedelmes beadása esetén záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető.

  A diplomaterv beadhatóságát a tanszéki konzulens minősíti. Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma esetén a külső konzulens ajánlást ad a beadhatóság minősítéséhez. A diplomaterv beadásának tartalmi feltétele: a diplomatervben be kell mutatni a feladatkiírásban megnevezett, összes önállóan kidolgozandó részfeladat megoldását. Ha egy részfeladat megoldása mégis ellehetetlenül, akkor kivételes esetben a diplomaterv tanszékvezetői engedéllyel beadható, de a részfeladatra vonatkozó alfejezetben deklarálni kell az ellehetetlenülés tényét, és meg kell adni az ellehetetlenülés okát.

  A diplomaterv formai követelményei: A diplomatervet

  • 1 példányban írásban, egy kötetben, keménytáblás borítással, szükség esetén mellékletekkel, valamint
  • 1 példányban elektronikus formában, az érvényes kari előírások szerint kell beadni.

  Két vagy több hallgató közös témájú diplomatervét külön kötetben és külön elektronikus példányban kell elkészíteni.

  A diplomaterv elkészítésével, beadásával és megvédésével kapcsolatos tudnivalókról a tanszék a kiadáskor tájékoztatja a hallgatót.

  A tantárgy (és a diplomaterv) érdemjegyét a záróvizsga bizottság állapítja meg.

  c. A záróvizsga-időszakban: a diplomaterv eredményes megvédése.

  A kredit megszerzésének feltétele a záróvizsga bizottság által a diplomatervre adott legalább elégséges osztályzat.

  11. Pótlási lehetőségek

  A diplomaterv indokolt esetben a pótlási hét végig beadható. A diplomaterv ezt követő késedelmes beadása esetén záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető.

  Az el nem fogadott diplomatervezési gyakorlat nem pótolható. Ilyen esetekben a diplomatervezést a következő félévben újra fel kell venni. 

  A záróvizsga bizottság által el nem fogadott (elégtelenre minősített) diplomatervet újra be kell nyújtani. A záróvizsga bizottság a diplomaterv kijavítását vagy újbóli elkészítését írhatja elő. Diplomatervet csak egy alkalommal lehet újra benyújtani. Az ismételt benyújtás feltételeit és legkorábbi határidejét a tanszék véleménye alapján a dékán állapítja meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A diplomatervezési gyakorlatot és a diplomaterv elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen900
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  egyetemi tanár, oktatási dh.

  VIK

  Kari Tanács Oktatási Bizottsága