Alkalmazásfejlesztés

A tantárgy angol neve: Development of Software Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés       
Számítógép-alapú rendszerek főspecializáció       
C tantárgy       
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUMB07   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csorba Kristóf,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUMB07
4. A tantárgy előadója
 Név:
 Beosztás: Tanszék, intézet:
 Dr. Csorba Kristóf
 egyetemi docens
 Automatizálási és Alkalmazott
 Informatikai Tanszék
 Dr. Blázovics László
 egyetemi adjunktus
 Automatizálási és Alkalmazott
 Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy anyaga épít a BSc képzés Beágyazott operációs rendszerek és kliens alkalmazások (VIAUAC07 ill. VIAUAC14) c. tantárgyára, de akik ezt nem hallgatták, azok számára felzárkóztató anyagokat biztosítunk.
Az objektumorientált szoftverfejlesztési elvek ismerete és alkalmazása.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIAUMA09", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUMA09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal azokat az eszközöket, melyek a programozási alapismereteken túl a nagyobb szoftverfejlesztési projektek esetében szükségesek. Ide tartoznak a magas szintű osztálykönyvtárak, az automatikus tesztelés, a verziókezelés és dokumentációs módszerek. A tantárgy első részében a C# és .NET Core, majd az Universal Windows Platform (UWP) lehetőségeit mutatjuk be, utána pedig a szoftverfejlesztésben széles körben megjelenő tervezési mintákat tekintjük át. Mindezek során a tantárgy kiemelt hangsúlyt fektet a beágyazott rendszerekhez kapcsolódó feladatokra, valamint az ezekből származó speciális környezetekre.
8. A tantárgy részletes tematikája

I. Az előadások részletes tematikája:

C# és .NET alapok

1.  Git és github.com, github classroom rövid áttekintése a házi feladathoz, C# nyelvi alapok, IEnumerable interface, sorosítás, Linq technológia.
2.  Kommunikáció (HTTP protokoll felett), adat perzisztencia (XML, Entity Framework).Grafikus felhasználói felület UWP alapokon.
3.  XAML alapú felhasználó felület fejlesztés alapjai.
4.  Adatkötés és ItemsControl, rajzolás, MVVM architektúra.
5.  Grafikonok készítése, multithreading eszközök.
Az egyes technológiákat több, összetettebb példaalkalmazáson keresztül nézzük meg.
Tesztelés, dokumentáció, clean code elvek
6.  Unit tesztelés, mockolás, Test Driven Development, mutation testing.
7.  Clean Code és SOLID elvek áttekintése, Hibakezelési technikák összefoglalása.
8.  UML alapok, DocFx használata.
Tervezési minták, refaktorálás
9.    A szoftvertervezés fontossága, az előre tervezés és a változó igények összeegyeztetése a gyakorlatban. Tipikus szoftver architektúrák, Tervezési minta, mint eszköz, előre és utólagos felismerésük, refaktorálás.
10.  Létrehozási minták (dependency injection, singleton, abtract factory, factory method).
11.    Parancsvégrehajtási minták (command, command processor, memento).
12.    Egyéb gyakori minták (observer, adapter, facade, composite, proxy).
13.    Tervezési minták beágyazott környezetben, C++ alapú esettanulmány.

II. A gyakorlatok részletes tematikája:

A gyakorlatokon példák és esettanulmányok formájában kerül elmélyítésre az előadásokon elhangzott elméleti tananyag. Kész, félkész, valamint szándékosan rossz minőségű forráskód példákon keresztül vizsgáljuk meg a bevált gyakorlati módszereket.

1.  Linq to XML használata, unit tesztekkel támogatva.

2.  XAML alapú felhasználói felület adatkötéssel.

3.  Multithreading, async-await minta.

4.  Clean Code és SOLID elvek, a minőségi forráskód és a code review.

5.  Test driven development, unit tesztek, code coverage és mutation testing.

6.  Tervezési minták felismerése a gyakorlatban.

7.  Eligazodás más által készített, összetettebb forráskódban

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy elméleti anyaga kiadott jegyzetekkel és videókkal támogatott formában kerül bemutatásra, mely otthoni elsajátításra is alkalmas. A kontaktórák ezért nem fedik le a teljes tananyagot, hanem sok időt hagynak a hallgatói kérdések megválaszolására, élő programozásra és demózásra, valamint a házi feladattal kapcsolatos konzultációkra.
Emiatt a tantárgy követi a flipped classroom koncepció elveit, a jelenléti oktatásban az interakcióra, az otthoni felkészülésben pedig az aszinkron is könnyen elsajátítható, lexikai ismeretekre fordítja a hangsúlyt.
A tantárgy jelentős része a 2-3 fős csapatokban elkészítendő házi feladathoz biztosítja a háttértudást, annak elkészítésére fókuszál.
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:

Kötelező házi feladat, 2-3 fős csapatokban elkészítve és a szorgalmi időszak végén bemutatva. Kiemelkedő megoldásokkal bónusz pont vagy megajánlott vizsgajegy szerezhető.

Vizsgaidőszakban:

A vizsga írásbeli. A kreditpont megszerzésének feltétele: legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése. A tárgyból szerzett érdemjegybe 50%-ban számít bele a házi feladat, 50%-ban a vizsga eredménye.
11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat leadása a pótlási héten pótolható, itt azonban bónusz pontokat már nem lehet szerezni. 

 A zárthelyihez a TVSz előírásai szerint a szorgalmi időszakban 1 pótlási lehetőséget biztosítunk. Második pótlás lehetősége csak indokolt esetben, egyéni egyeztetést követően biztosítható.

A vizsgák a TVSz előírásai szerint pótolhatók.
12. Konzultációs lehetőségek A flipped classroom koncepció követése miatt minden órán van elegendő konzultációra fordítható idő.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Benedek Zoltán - Bevezetés a C# nyelvű objektumorientált programozásba (ingyenesen elérhető egyetemi jegyzet)
  • Snippet oldal (online jegyzet számos témakörben és tantárgyhoz): https://bmeaut.github.io/snippets/
  • A hallgatók számára elérhető videó felvételek (a VIK ONLINE program keretében kidolgozott digitális tananyag)
  • Elérhető példa forráskódok
    https://github.com/eviplabs/start
    https://github.com/csorbakristof/alkalmazasfejlesztes
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra39
Félévközi készülés órákra 0
Felkészülés zárthelyire 0
Házi feladat elkészítése 40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 43
Vizsgafelkészülés28
Összesen 150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név:
 Beosztás: Tanszék, intézet:
 Dr. Csorba Kristóf
 egyetemi docens
 Automatizálási és Alkalmazott
 Informatikai Tanszék