Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Modellalapú szoftverfejlesztés

  A tantárgy angol neve: Model-based Software Development 

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. február 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMA22   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
  4. A tantárgy előadója
  Dr Mezei Gergely, docens, AUT
  Dr Somogyi Ferenc, tanársegéd, AUT
  Dr Simon Balázs, docens, IIT
  Dr Semeráth Oszkár, adjunktus, MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftvermodellezés, objektumorientált programozás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIAUMA01", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIMA00", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a modellvezérelt szoftverfejlesztés alapjait, ideértve a szakterületi nyelvek fogalmát, a szöveges, ill. grafikus nyelvek kialakítása során vizsgálandó szempontokat, a követendő lépéseket, a szakterületi nyelvek bevezetéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint a nyelvek karbantartásának kérdéseit. A tárgy elvégzésével a hallgatók átlátják és alkalmazni tudják a modellfeldolgozás eltérő lehetőségeit szoftvermodellek feldolgozására és különböző szoftvertermékek (forráskód, konfigurációs fájl, egyéb) generálására
  8. A tantárgy részletes tematikája
  Az előadások tematikája
   
  1. A modellvezérelt fejlesztés, a szakterületi modellezés használata. A szakterületi nyelvek jellemzői, felhasználásuk, példák. A nyelvtervezés folyamatának és a modellek feldolgozásának bemutatása. 

  2. Szöveges nyelvek/modellek feldolgozása, a fordítóprogramok felépítése. A szöveges nyelvek csoportosítási lehetőségei. Interpreterek működése és jellemzői. Projekciós editorok. 

  3. A lexikai elemzés alapfogalmai és lépései, reguláris kifejezések, tokenizáció. A szintaktikai elemzés alapjai, levezetési fa, konkrét és absztrakt szintaxisfa. Környezetfüggetlen nyelvtanok. 

  4. Szintaktikai elemzés: egyértelműség fogalma, balrekurzió, top-down parsing (BFS, DFS), LL(1) elemzés. A jobbelemzés sajátosságai. 

  5. A szemantikai elemzés feladatai: szimbólumtáblák kialakítása és kezelése, típusrendszer, statikus és dinamikus típuselemzés. Attribútumnyelvtanok. 

  6. Az optimalizáció feladata. Az alapblokk feladata, az optimalizáció szintjei. Transzformáció, Static Single Assignment (SSA), gráfreprezentáció, fi-függvény, optimalizálási technikák.  

  7. A kódgenerálás technikái. Nyelvek közti átjárhatóság, az IL nyelv. Kódobfuszkáció. 

  8. Modellezés metamodell alapon, a metamodellezés alapjai. Az UML kiterjesztési lehetőségei, UML Profile. Modellezés Blockly alapon. MOF és Eclipse-Modeling Framework (EMF). Kényszerek a modellekben, OCL. 

  9. Konkrét és absztrakt szintaxis fogalma. Szöveges és grafikus nyelvek konkrét szintaxisa. Modellek szemantikája. 

  10. Modellek feldolgozása, feldolgozási módszerek csoportosítása. Modelltranszformációk.  

  11. Modellek transzformációja, gráftranszformációk. 

  12. Modell-alapú fejlesztések. A kiterjeszthetőség támogatása: generatív és generikus programozás sajátosságai, Termékcsaládok támogatása: feature modeling. Multiplatform fejlesztések: MDA. Modell szimuláció 

  13. Kitekintés: modellezés/DSL fejlesztés a nagyvilágban/aktuális kihívások 
   

   
  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája 

  1. Szakterületi nyelvek és modellvezérelt fejlesztés a gyakorlatban.  

  2. Fordítók működése a gyakorlatban: a nyelvtani szabályok. Compiler as a service, Roslyn. A projekciós editorok világa: MPS. 

  3. Hogyan fejlesszünk szöveges nyelvet? Fordító készítés ANTLR alapokon. 

  4. Szöveges nyelvek szerkesztőkörnyezete, fordítóprogram Xtext alapokon. 

  5. Metamodellezés a gyakorlatban EMF segítségével. 

  6. Modellfeldolgozása, gráftranszformáció a gyakorlatban. 

  7. Tartalék / konzultáció. 

   
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  - 5db otthon kidolgozandó házi feladat a gyakorlatokhoz kapcsolódva

  - 1 nagy ZH jelenléti formában


  Az aláírás megszerzésének feltétele az 5 házi feladatból legalább 3 megoldása legalább elégséges szinten, valamint a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. 


  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte. 

  A vizsgajegybe a félévközi eredmények a következő módon számítanak bele:

  - minden házi 0-2 pontot ér (max 10 pont)

  - a nagy ZH-ra 0-14 pont szerezhető 


  Vizsgaidőszakban:  Írásbeli vizsga

  A vizsgán 48 pont érhető el, a félév közben szerzett pontszámmal együtt így 72 pont érhető el.

  Ponthatárok:
  - 60 ponttól jeles
  - 50 ponttól jó,
  - 43 ponttól közepes
  - 36 ponttól elégséges
  - 36 pont alatt elégtelen

  11. Pótlási lehetőségek A nagy zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk. A házifeladatok nem pótolhatóak.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Krysztof Czarnecki, Ulrich Eisenecker, Generative Programming: Methods, Tools, and Applications, Addison-Wesley, 2000. 

  Steven Kelly, Juha-Pekka Tolvanen, Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code Generation, Wiley-IEEE Computer Society Press, 2008. 

  Martin Fowler, Domain-Specific Languages, Addison-Wesley Professional, 2010 

  Lengyel László, Mezei Gergely, Mészáros Tamás, Asztalos Márk, Vajk Tamás, Fehér Péter: Modellvezérelt paradigmák, Egyetemi jegyzet, VI 201-010, 2013. 
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr Mezei Gergely, docens, AUT 
  Dr Somogyi Ferenc, tanársegéd, AUT 
  Dr Simon Balázs, docens, IIT 
  Dr Semeráth Oszkár, adjunktus, MIT