Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus tápegységek

  A tantárgy angol neve: Electronic Power Supplies

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Alkalmazott elektronika mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMA19   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balogh Attila,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUMA19
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Balogh Attila, egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Futó András, egyetemi adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A teljesítményelektronika passzív alkatrészei és jellemzői. Analóg és digitális alapáramkörök.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIAUMA12", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése
  A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a lineáris üzemű és a kapcsolóüzemű tápegységekkel, utóbbiak galvanikusan csatolt és galvanikusan leválasztott változataival, valamint a rezonáns és hálózatbarát tápegységek üzemviszonyaival és méretezési alapjaival. Ezt követően a tápegységek alapvető alkatrészeivel, azoknak főbb jellemzőivel és kiválasztási szempontjaival foglalkozunk. Az egyes részterületek kibontását a teljesítményelektronika napjainkban korszerű területeiből vett jellegzetes, érdeklődésre számot tartó ipari alkalmazási példák teszik plasztikussá.
  8. A tantárgy részletes tematikája Az előadások részletes tematikája
  1.hét: Bevezető előadás
  Elektronikus tápegységek csoportosítása feszültségszint, leválasztási mód, átalakítási mód és a kimenetek száma szerint. Tápegységek alkalmazási területeinek, illetve a bennük alkalmazott tipikus félvezető elemeknek a bemutatása.
   

  2. hét: Galvanikusan csatolt DCDC konverterek
  Feszültségcsökkentő, feszültségnövelő és polaritás fordító DCDC konverter folyamatos áramvezetési üzemének ismertetése, jellemző időfüggvények és a kimeneti feszültség meghatározása. A félvezető elemek, a beépítendő kapacitás és induktivitás paramétereinek meghatározása.


  3. hét: Forward konverter
  A FORWARD konverter változatainak ismertetése, jellemző időfüggvények és a kimeneti feszültség meghatározása folyamatos és szaggatott áramvezetés esetén. A félvezető elemek, a beépítendő kapacitás, induktivitás és transzformátor paramétereinek meghatározása.


  4. hét: Flyback konverter
  A FLYBACK konverter változatainak ismertetése, jellemző időfüggvények és a kimeneti feszültség meghatározása folyamatos és szaggatott áramvezetés esetén. A félvezető elemek, a beépítendő kapacitás, induktivitás és transzformátor paramétereinek meghatározása.


  5. hét: Galvanikusan leválasztott DCDC konverterek
  A közbülső váltakozó áramú körös DCDC konverter ismertetése, jellemző időfüggvények és a kimeneti feszültség meghatározása folyamatos és szaggatott áramvezetés esetén. A félvezető elemek, a beépítendő kapacitás, induktivitás és transzformátor paramétereinek meghatározása.


  6. hét: Dual-Active-Bridge
  A DAB (Dual-Active-Bridge) konverter és vezérlési módjainak ismertetése, jellemző időfüggvények és a kimeneti feszültség meghatározása. A félvezető elemek igénybevételeinek és a transzformátor paramétereinek meghatározása.


  7. hét: Rezonáns konverterek alapjai
  A folyamatos üzemű és a kvázi rezonáns DCDC konverterek felépítésének, valamint a ZVS (Zero-Voltage-Switch) és ZCS (Zero-Current-Switch) működési tartományoknak az ismertetése, a kimeneti feszültség meghatározása rezonáns konverterek esetén.


  8. hét: ACDC tápegységek, hálózatbarát változatok
  Az induktív és kapacitív szűrésű diódás egyenirányító hálózati visszahatásának meghatározása. Feszültségnövelő DCDC konverteren és egyfázisú hídkapcsolású inverteren alapuló szinuszos áramfelvételű hálózatbarát tápegységek ismertetése és a hálózati torzításuk meghatározása.


  9. hét: Mágneses körök alapjai
  A mágneses alapfogalmak, valamint a mágneses körökben alkalmazható kemény és lágy mágneses anyagok tulajdonságinak áttekintése. Transzformátorokban és fojtókban alkalmazható tekercselőanyagok és szigetelőanyagok ismertetése, konstrukciós megoldások kis és nagyáramú alkalmazásokban.


  10. hét: Transzformátorok tervezése
  Transzformátorok méretezési lépéseinek áttekintése, a minimálisan szükséges ferromágneses anyag méretének, a menetszámoknak, a tekercselőhuzal keresztmetszetének és felépítésének meghatározása a Skin és közelségi hatás figyelembevételével. A transzformátorban keletkező veszteségek számítása.  


  11. hét: Fojtók tervezése  
  Diszkrét és elosztott légréses fojtók méretezési lépéseinek áttekintése, a minimálisan szükséges ferromágneses anyag méretének, a menetszámnak, a tekercselőhuzal keresztmetszetének és felépítésének meghatározása a Skin és közelségi hatás figyelembevételével. A fojtóban keletkező veszteségek számítása.

   
  12. hét: Félvezető-meghajtó áramkörök
  Tápegységekben alkalmazott félvezető meghajtó áramkörök funkcióinak ismertetése, alsó oldali, felső oldali és teljes hídág meghajtása. Bootstrap és galvanikusan leválasztott meghajtó áramkör ismertetése és méretezése. A főáramkör parazita kapacitásinak, induktivitásinak vezérlőkörre gyakorolt visszahatásának vizsgálata. AVC (Active-Voltage-Clamping) áramkörök ismertetése.


  13. hét: Konstrukciós kérdések, hűtés
  Tápegységek tervezésénél használt főbb szabványok, érintésvédelmi módok, átütési feszültség, kúszóút, mechanikai és villamos védettségi fokozatok ismertetése. A félvezetők és mágneses elemek levegő, folyadék és hibrid hűtési megoldásainak áttekintése.


  14. hét: Tápegységek elektromágneses kompatibilitása
  A tápegységekben fellépő vezetett és sugárzott zavarforrások meghatározása. Az induktívan és kapacitívan becsatolt zajok elleni védekezési lehetőségek ismertetése. Hálózat oldali differenciál és közös módú zavarszűrő tervezése.

  A gyakorlatok részletes tematikája
  A gyakorlatokon példák formájában kerül elmélyítésre az előadásokon elhangzott, illetve az önállóan feldolgozandó elméleti tananyag.


  1. hét: Félvezetők lineáris és kapcsolóüzemű méretezése
  Dióda, bipoláris tranzisztor, MOSFET és IGBT villamos igénybevételeinek meghatározása lineáris és kapcsolóüzemű alkalmazásokban. A felsorolt félvezetők veszteségének számítása, illetve a kikapcsolási túlfeszültség csökkentésére szolgáló Snubber áramkör méretezése.


  3. hét: Lineáris üzemű tápegység tervezése
  Zener diódás és soros áteresztő tranzisztoros stabilizátor méretezése. Áramkorlátozási megoldások tervezése, a veszteségek, hatásfok és a simítási tényező számítása.


  5. hét: Kondenzátorok és akkumulátoros rendszerek tervezése
  Soros-párhuzamos kondenzátor telepek és DC köri snubber kapacitás méretezése a soros ellenállás, soros induktivitás és szivárgó áramok figyelembevételével. Akkumulátoros rendszer tervezése energiatárolós alkalmazáshoz. Cellakiegyenlítő áramkörök méretezése.


  7. hét: Forward konverter tervezése
  FORWARD konverter teljes méretezési példa megoldása. A félvezető elemek igénybevételeinek és veszteségének, a beépítendő induktivitás, transzformátor és kapacitás villamos paramétereinek meghatározása.


  9. hét: Flyback konverter tervezése
  FLYBACK konverter teljes méretezési példa megoldása. A félvezető elemek igénybevételeinek és veszteségének, a beépítendő induktivitás, transzformátor és kapacitás villamos paramétereinek meghatározása.


  11. hét: Transzformátor méretezése
  Középfrekvenciás transzformátor méretezési példa. A ferromágneses anyag méretének, a menetszámoknak, a tekercselőhuzal keresztmetszetének és felépítésének meghatározása, transzformátorban keletkező veszteségek számítása és a keletkező hőlépcső becslése.  


  13. hét: Diszkrét és elosztott légréses fojtó méretezése
  DCDC konverter diszkrét és elosztott légréses fojtó méretezési példa. A ferromágneses anyag méretének, a menetszámnak, a tekercselőhuzal keresztmetszetének és felépítésének meghatározása, a fojtóban keletkező veszteségek számítása és a keletkező hőlépcső becslése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  A tárgy anyaga előadásokon, önállóan feldolgozandó írásos anyag formájában és gyakorlatokon kerül ismertetésre.

  Önállóan feldolgozandó írásos tananyag:
  • Félvezetők működése és veszteségeik meghatározása. Dióda és snubber áramkörei, BJT, FET, IGBT és hibrid félvezetők tulajdonságai kapcsolóüzemű alkalmazásokban.
  • Lineáris üzemű tápegységek (Zener diódás stabilizátor, soros áteresztő tranzisztoros stabilizátor, LDO) üzemviszonyai, áramkorlátozási megoldásai, minőségi paraméterek számítása.
  • Galvanikusan csatolt konverterek (Buck, Boost, Buck-Boost) szaggatott vezetési üzeme, a kimeneti feszültség alakulása.
  • Kapacitások típusai, felépítésük és alkalmazási területeik a tápegységekben
  • Akkumulátorok típusai, felépítésük és alkalmazási területeik, akkumulátor és cellakiegyenlítő rendszerek.
  • Készülékek túláram és túlfeszültség elleni védelme
  • Tápegységek előtöltési megoldásai. AC és DC oldali előtöltés, vezérelt egyenirányítók és kapcsolóüzemű áramgenerátorok.
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban
  Kötelező részteljesítmény értékelés az önállóan elkészítendő feladat (Tápegység hardverének tervezése) alapján, amelynek egyszeri javítására biztosítunk lehetőséget. Az aláírás megszerzésének feltétele a feladat legalább 40%-os teljesítése. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  Vizsgaidőszakban
  Kombinált vizsga, a szorgalmi időszakban önállóan elkészítendő feladat 30%-os súllyal és szóbeli teljesítményértékelés 70%-os súllyal. A vizsga teljesítésének feltétele a szóbeli teljesítményértékelés és a súlyozott eredmény legalább 40%-nak elérése.
  11. Pótlási lehetőségek
  Az önállóan elkészítendő feladat szorgalmi időszakban történő pótlásához 1 lehetőséget biztosítunk.  Második pótlás lehetősége csak indokolt esetben, egyéni egyeztetést követően biztosítható.
  A vizsgák a TVSZ-nek megfelelően pótolhatók.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előre egyeztetett időpontban online felületen keresztül.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Dr. Balogh Attila, Dr. Hermann Imre: Tápegység topológiák és alkalmazások (Elektronikus jegyzet). BME AUT, 2022.
  Dr. Balogh Attila, Dr. Gájász Zoltán, Dr. Varjasi István, Dr. Hermann Imre, Futó András, Veréb Szabolcs: Készüléktervezés (Elektronikus jegyzet). BME AUT, 2022.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása33
  Vizsgafelkészülés35
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Balogh Attila, egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Futó András, egyetemi adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék