Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszer- és alkalmazástechnika labor 1

  A tantárgy angol neve: Applied Computer Systems Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. február 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés       
  Számítógép-alapú rendszerek főspecializáció       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMA11 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjasi István

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Szabó Zoltán

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA07" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA08" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIIIMA07" , "jegy" , _ ) >= 2

  ÉS NEM( TárgyEredmény( "BMEVIAUM256" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUM256", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA17", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA17", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend: A tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették a Nagyteljesítményű mikrokontrollerek és interfészek (VIAUMA07), a Beágyazott operációs rendszerek (VIAUMA08) és a Számítógépes látórendszerek (VIIIMA07) c. tantárgyakat.

   

  7. A tantárgy célkitűzése Az elvégzendő mérések részben kiegyenlítik az inhomogén előképzettség által előidézett különbségeket, egységes alapot teremtve a mesterképzés gyakorlati része számára, ezen kívül az előző félévben hallgatott három elméleti szakirány tantárgy anyagához kapcsolódnak, az ott megszerzett ismeretek gyakorlat-orientált elmélyítését teszik lehetővé.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. 2D képfeldolgozás(2.hét)

  A labor keretében a hallgatók az OpenCV függvénykönyvtárhasználatán keresztül megismerkednek a 2D képfeldolgozó algoritmusokkal (szűrőalgoritmusok, éldetektálás, erózió, dilatáció, sarokpont detektálás, egyenesillesztés)

  2. 3D képfeldolgozás(3. hét)

  A labor keretében a hallgatók az OpenCV függvénykönyvtár segítségévelmegismerkednek a 3D képfeldolgozás során használható eljárásokkal (kamerakalibráció, 3D rekonstrukció, pontfelhő generálás, normálvektorokmeghatározása, szegmentálás)

  3. Processzorokfunkcionális egységeinek megvalósítása FPGA-ban (4-6. hét)

  A labor keretében a hallgatók Verilog nyelven megvalósítanakkülönböző egyszerű processzor funkcionális egységeket (sorrendi és kombinációsosztó/szorzó, lebegőpontos összeadó/szorzó/hatványozó, BCD szorzó/osztó, stb.).

  4. Grafikus displayvezérlő tervezése (4-6. hét)

  A labor keretében a hallgatók Verilog nyelven megvalósítanakkülönböző egyszerű grafikus funkciókat (szinkron jelek előállítása, színezés,egyenes, kör, téglalap, stb. rajzolása).

  5. USB kommunikációmegvalósítása és vizsgálata (4-6. hét)

  A labor keretében a hallgatók megismerkednek a különböző USBátviteli módok (control, interrupt, isochronous, bulk) sajátosságaival, ésalkalmazási területeikkel.

  6. Párhuzamosanvégrehajtható algoritmusok megvalósítása és vizsgálata Zybo platformon (7-10.hét)

  A labor keretében a hallgatók párhuzamosan végrehajtható 2Dképfeldolgozó algoritmusokat (világosítás/sötétítés, kontraszt állítás, mediánszűrő, konvolúciós szűrő, stb.) valósítanak meg Zybo platformon különbözőszintű hardveres támogatással.

  7. FreeRTOS operációsrendszer alkalmazása (10-14. hét)

  A labor keretében a hallgatók megismerkednek a FreeRTOSoperációs rendszer alkalmazási lehetőségeivel, gyakorlatot szereznek akülönböző taszk szinkronizációs mechanizmusok használatával.

  8. Driver fejlesztésbeágyazott Linux rendszerre (10-14. hét)

  A labor keretében a hallgatók egy Raspberry Pi-hez készítettkiegészítő kártyán található hardver eszközökhöz (nyomógombok, digitálispotenciométer, SPI LCD, stb.) fejlesztenek eszközmeghajtókat.

  9.Alkalmazásfejlesztés beágyazott Linux rendszerre (10-14. hét)

  A labor keretében a hallgatók megismerkednek a Raspberry Piplatformra történő szoftverfejlesztés alapjaival (CGI shell script, PHP alapúweboldal, PHP alapú webservice).

  10. QNX operációsrendszer használata környezetben ARM rendszeren (10-14. hét)

  A labor keretében a hallgatók megismerkednek a QNX operációsrendszer konfigurálásával, telepítésével, ill. alkalmazási lehetőségeivel.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy anyaga 10 db 4 óráslaboratóriumi mérésből, ill. egy 2 órás félév eleji tájékoztatóból áll, melyeketaz Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, ill. azIrányítástechnika és Informatika Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:

    

  10 db 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése az előírt ütemezés szerint.

   

  • A vizsgaidőszakban: nincs

    

  • Elővizsga: nincs

    

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele valamennyi mérés sikeres (legalább elégséges szintre történő) elvégzése. A hallgató a mérésekre 1-1 osztályzatot kap (felelet, mérési munka és jegyzőkönyv alapján). A gyakorlati jegy a mérésre kapott jegyek átlaga.

   

  11. Pótlási lehetőségek A mérésekhez összesen 2 db pótlási lehetőséget biztosítunk. Mérés kizárólag a szorgalmi időszakban pótolható a mérésvezetővel vagy a tárgyfelelőssel előre egyeztetett időpontban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek A mérést vezető mérésvezetővel, előre egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez rendelkezésre állnak a felkészülést segítő elektronikus mérési útmutatók és segédanyagok.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra42
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása36
  Vizsgafelkészülés
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Varjasi István

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Szabó Zoltán

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék