Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Pénzügyi szoftver technológiák

  A tantárgy angol neve: Software Technologies for Finance Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 23.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2017. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
  Pénzügyi információs folyamatok szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM187   3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Lengyel László PhD

  docens

  AAIT

  Bisztray Dénes PhD

  tanársegéd

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás alapjai

  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy célja, hogy megismertesse a Gazdasági Informatika szakos hallgatókkal az alapvető szoftvertechnológiai fogalmakat. A tárgy hangsúlyt fektet a pénzügyi rendszerek modellezésére, követelményspecifikációjára, tervezésére és fejlesztésére. Bemutatja a pénzügyi szektor néhány szakterület-specifikus modellezési nyelvét, továbbá tárgyalja a kész szoftverelemekből való rendszerépítés alapjait.
  A hallgatók megismerkednek a pénzügyi terület főbb szoftvermodellezési nyelvével, valamint a pénzügyi információs rendszerek felépítési és szoftverfejlesztési aspektusaival. Az ismeretek segítségével a hallgatók képesek lesznek, felhasználói felületeket kialakítani, kliens oldali szoftvereket fejleszteni mobil, asztali és webes környezetre, továbbá információs rendszereket építeni kész szoftverkomponensekből.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások anyaga:

  ·        Bevezetés (3 óra előadás):
  Szoftver technológia fogalma, általános jellemzői, szerepe az informatikában.Általános szoftverkészítési stílusok, pénzügyi rendszerek modellezési kérdései.Time to market koncepció.

  ·        Szoftvertechnológia a pénzügyi rendszerek fejlesztéséhez (3 óra előadás):
  Életciklus modellek, objektumorientált tervezés: jelölésrendszer és fejlesztésifolyamat, Unified Process életciklus modellje, Unified Modeling Language (UML)áttekintése, objektumorientált analízis, analízis sémák (Analysis Patterns),objektumorientált tervezés: rendszertervezés, vezérlés implementálása,részletes tervezés.

  ·        Szakterület-specifikus nyelvek szerepe a pénzügyi rendszerek kialakításában(6 óra előadás):
  Metamodellezés, absztrakt szintaxis, a szoftvermodellek és címkézett gráfokkapcsolata, attribútum modellezés, kényszerek, multiplicitás, konkrétszintaxis. Modellalapú fejlesztés alapjai, modellfeldolgozás.

  ·        Tervezési és architekturális minták a pénzügyi rendszerekhez (6 óraelőadás):
  Tervezési minták (Design Patterns): áttekintés és néhány kiemelt tervezésiminta bemutatása (Singleton, Adapter, Observer, Bridge, Proxy, Memento,Command, stb.). Rétegezés, Model-View-Controller, Document-View, Framework(strukturált felépítésből objektumorientált rendszer).

  ·        Szerver és kliens oldali fejlesztési technikák (6 óra előadás):
  Alkalmazható tervezési minták, adatkezelés, adatkötés, többkomponensűalkalmazások fejlesztése.
  Webes alkalmazások fejlesztése, architektúra, kliensoldali szkriptek,szerveroldali szkriptek, kliens- és szerveroldali vezérlők használata,eseményvezérelt szerver oldali programozás.

  ·        Vékony, vastag és mobil kliensek fejlesztése (6 óra előadás)
  Üzenet alapú platformok, eseményvezérelt alkalmazások, vezérlők (control-ok)kezelése, rajz és szöveg megjelenítése, speciális technikák (double buffering),többszálú alkalmazások fejlesztése, szinkronizációs problémák és megoldásuk,moduláris felhasználói felület kialakítása.

  ·        Szabványos interfészeken való kommunikáció (3 óra előadás):
  Interfészek tervezésének kérdései, interfészek kialakítása és használata. Azinterfészek implementálási aspektusainak tárgyalása.

  ·        Elosztott pénzügyi rendszerek fejlesztési kérdései (6 óra előadás)
  Elosztott rendszerek elméleti alapjai, alkalmazások közötti kommunikáció (IBMMQ, Pub/Sub services (CPS)), elosztott rendszerek felépítéséhez szükségesalapszolgáltatások, kód újrafelhasználhatósági technikák, komponens alapúprogramozás. Elosztott, komponens alapú fejlesztés elméleti alapjai és tervezése,szabványosított architektúrák (DCOM, CORBA), tranzakció kezelés és aszinkronműködés elosztott rendszerekben (MTS, MSMQ), biztonsági kérdések elosztottrendszerekben. Grid: elosztott számítás és adattárolás.

  ·        Esettanulmányok (3 óra előadás):
  Az előadásokon folyamatosan bemutatásra kerülnek az aktuális területesettanulmányai, azok fontosabb részletei. Az anyag tárgyalását követőenösszetett, több területet is érintő teljes esettanulmányok kerülnektárgyalásra.

   

  Laboratórium:

  Pénzügyi rendszerek készítéséhezszükséges technológiák és technikák gyakorlása. A laboratórium folyamatosanköveti az előadásokat, az előadásokon szereplő témák kerülnek gyakorlásra:

  ·        Objektumorientált tervezés, UML, szakterület-specifikus modellezés

  ·        Tervezési és architekturális minták

  ·        Szerver és kliens oldali fejlesztés

  ·        Vékony, vastag és mobil kliensek fejlesztése

  ·        Interfészek tervezése, implementálása

  ·        Elosztott pénzügyi rendszerek fejlesztése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  Az előadásokon elméleti ismeretek valamint a laboratóriumi gyakorlatokhoz és a házi feladat megoldásához szükséges ismertetések hangzanak el.
  A laboratóriumi gyakorlatokon demonstráció és önálló munka készíti elő a házi feladat megoldását
  A félév során házi feladatként egy választott pénzügyi alkalmazást, illetve annak egy egyeztetett komponensét kell elkészítni, rövid dolgozatban összefoglalni és kis előadásban bemutatni.

  10. Követelmények
  a. A szorgalmi időszakban: Az aláírás feltétele a házi feladat legalább elégséges szintre történő teljesítése (írásbeli dolgozat és kiselőadás formájában), valamint a laboratóriumi gyakorlatok elégséges teljesítése. 
  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga
  c. Elővizsga: Nincs

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten az oktató által a feladat kiadásakor megjelölt időpontban bemutatható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előre egyeztetve az oktatókkal.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Richard D. Stutzke: Estimating Software-Intensive Systems. Addison Wesley, 2005.
  2. Kurt C. Wallnau, Scott A. Hissam, Robert C. Seacord: Building Systems from Commercial components. Addison Wesley, 2002.
  3. Mauro Pezze, Michal Young: Software Testing and Analysis. Wiley, 2008.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  docens

  AAIT

  Dr. Lengyel László

  docens

  AAIT

  Dr. Bisztray Dénes

  tanársegéd

  AAIT