Webes alkalmazások fejlesztése

A tantárgy angol neve: Development of web applications

Adatlap utolsó módosítása: 2020. augusztus 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

Mechatronikai Mérnöki Szak

MSc képzés, Szakmai elágazó tárgycsoport III.

Kötelező tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM038   2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
4. A tantárgy előadója Dr. Hamar János, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Objektum orientált programozás

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy átfogó ismereteket nyújt a korszerű webes alkalmazások felépítéséről, működéséről és azok fejlesztésének módszereiről. A hallgatók megismerkednek a frontend és backend fejlesztés valamit az adatbázis tervezés alapjaival. Megismerkednek továbbá a fejlesztői eszközökkel, az alkalmazás szerverekkel, web konténerekkel és korszerű adatbázis management rendszerekkel. Képessé válnak egyszerűbb webes alkalmazások megtervezésére és implementálására ill. nagyobb alkalmazások komponenseinek megvalósítására.

8. A tantárgy részletes tematikája

Hét

Előadás anyaga

1

Ismétlés. Az objektumorientált programozási (OOP) alapok. Java alapok. szintaktika, vezérlési szerkezetek.

2

Ismétlés. Az objektumorientált programozási (OOP) alapok: osztályok, objektumok, információrejtés, öröklés, polimorfizmus, absztrakció, stb. UML (Unified Modeling Language) diagramok.

3

Kliens-szerver alapú alkalmazások felépítése és működése. Hálózati alkalmazások fejlesztése. A Web nyújtotta lehetőségek és problémák.

4

Webes front-end tervezés alapjai: HTML.

5

Webes front-end tervezés alapjai: CSS stíluslapok.

6

Webes front-end tervezés alapjai: Javascript alapok.

7

Adatbázisok és adatbázis management rendszerek szerepe.

8

Adatmodellezés, adatbázis tervezés alapjai. Specifikációk, ER diagrammok, adatbázis sémák, normalizálás.

9

SQL (Structured Query Language) Alapok.

10

JDBC (Java Database Connector) Alapok.

11

Java alapú alkalmazás szerverek és web konténerek. Webes back-end tervezés alapjai: Java servletek.

12

Webes back-end tervezés alapjai: Dinamikus és interaktív web-oldalak készítése, szerver oldali Java technológiák.

13

Webszolgáltatások fejlesztése. Alkalmazások közötti adatcsere. Biztonsági kérdések

14

Ismétlés

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

(1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintése a szorgalmi időszak alatt egy alkalommal az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban, létszámtól függően opcionális írásbeli zárthelyi (ZH) dolgozat vagy szóbeli számonkérés formájában.
(2) A gyakorlást a féléves projekt feladat (házi feladat) biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó előadása.

Az aláírás megszerzésének feltétele a féléves projekt feladat (házi feladat) határidőre történő beadása.

A vizsgaidőszakban:

Írásbeli vizsga.

Amennyiben a hallgató futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta a házi feladatot és legalább elégségesre megírta az opcionális zárthelyit, akkor megajánlott jegy szerezhető. Ez esetben a projekt feladatot 30 %-ban számoljuk a jegybe.

11. Pótlási lehetőségek A féléves projekt feladatot (házi feladat) a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint az előadóval egyeztetve.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Y. Daniel Liang, Introduction to Java Programming, Comprehensive Version 10th Edition, Pearson, 2014,  ISBN-10: 0133813460.
  • Randy Connolly, Ricardo Hoar, "Fundamentals of Web Development", 2nd edition, 2017, ISBN-13: 9780134481265
  • Carlos Coronel, Steven Morris, "Database Systems: Design, Implementation, & Management", 13th Edition, 2018, ISBN-13: 978-1337627900
  • Spring Framework Reference Documentation, https://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-framework/current/spring-framework-reference/
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire 16
Házi feladat elkészítése 23
Vizsgafelkészülés 25
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Hamar János, docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék