Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Webes alkalmazások fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Development of web applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. augusztus 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

  Mechatronikai Mérnöki Szak

  MSc képzés, Szakmai elágazó tárgycsoport III.

  Kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM038   2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
  4. A tantárgy előadója Dr. Hamar János, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektum orientált programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy átfogó ismereteket nyújt a korszerű webes alkalmazások felépítéséről, működéséről és azok fejlesztésének módszereiről. A hallgatók megismerkednek a frontend és backend fejlesztés valamit az adatbázis tervezés alapjaival. Megismerkednek továbbá a fejlesztői eszközökkel, az alkalmazás szerverekkel, web konténerekkel és korszerű adatbázis management rendszerekkel. Képessé válnak egyszerűbb webes alkalmazások megtervezésére és implementálására ill. nagyobb alkalmazások komponenseinek megvalósítására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Előadás anyaga

  1

  Ismétlés. Az objektumorientált programozási (OOP) alapok. Java alapok. szintaktika, vezérlési szerkezetek.

  2

  Ismétlés. Az objektumorientált programozási (OOP) alapok: osztályok, objektumok, információrejtés, öröklés, polimorfizmus, absztrakció, stb. UML (Unified Modeling Language) diagramok.

  3

  Kliens-szerver alapú alkalmazások felépítése és működése. Hálózati alkalmazások fejlesztése. A Web nyújtotta lehetőségek és problémák.

  4

  Webes front-end tervezés alapjai: HTML.

  5

  Webes front-end tervezés alapjai: CSS stíluslapok.

  6

  Webes front-end tervezés alapjai: Javascript alapok.

  7

  Adatbázisok és adatbázis management rendszerek szerepe.

  8

  Adatmodellezés, adatbázis tervezés alapjai. Specifikációk, ER diagrammok, adatbázis sémák, normalizálás.

  9

  SQL (Structured Query Language) Alapok.

  10

  JDBC (Java Database Connector) Alapok.

  11

  Java alapú alkalmazás szerverek és web konténerek. Webes back-end tervezés alapjai: Java servletek.

  12

  Webes back-end tervezés alapjai: Dinamikus és interaktív web-oldalak készítése, szerver oldali Java technológiák.

  13

  Webszolgáltatások fejlesztése. Alkalmazások közötti adatcsere. Biztonsági kérdések

  14

  Ismétlés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintése a szorgalmi időszak alatt egy alkalommal az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban, létszámtól függően opcionális írásbeli zárthelyi (ZH) dolgozat vagy szóbeli számonkérés formájában.
  (2) A gyakorlást a féléves projekt feladat (házi feladat) biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó előadása.

  Az aláírás megszerzésének feltétele a féléves projekt feladat (házi feladat) határidőre történő beadása.

  A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga.

  Amennyiben a hallgató futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta a házi feladatot és legalább elégségesre megírta az opcionális zárthelyit, akkor megajánlott jegy szerezhető. Ez esetben a projekt feladatot 30 %-ban számoljuk a jegybe.

  11. Pótlási lehetőségek A féléves projekt feladatot (házi feladat) a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadóval egyeztetve.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Y. Daniel Liang, Introduction to Java Programming, Comprehensive Version 10th Edition, Pearson, 2014,  ISBN-10: 0133813460.
  • Randy Connolly, Ricardo Hoar, "Fundamentals of Web Development", 2nd edition, 2017, ISBN-13: 9780134481265
  • Carlos Coronel, Steven Morris, "Database Systems: Design, Implementation, & Management", 13th Edition, 2018, ISBN-13: 978-1337627900
  • Spring Framework Reference Documentation, https://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-framework/current/spring-framework-reference/
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 16
  Házi feladat elkészítése 23
  Vizsgafelkészülés 25
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Hamar János, docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék