Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Teljesítményelektronika és villamos hajtások

  A tantárgy angol neve: Power Electronics and Electric Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. december 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai mérnök szak, MSc képzés 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM036   2/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Stumpf Péter Pál,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.aut.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Stumpf Péter Pál egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosságtan, Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy oktatásának célja elméletileg jól megalapozott és gyakorlatorientált ismeretanyag átadása a teljesítményelektronikai átalakítók és a szabályozott villamos hajtások területéről. Bemutatásra kerülnek a teljesítményelektronikában használt korszerű félvezető elemek, a legfontosabb egyenáramú átalakító topológiák, illetve szerepet kapnak az egy- és háromfázisú kettő illetve többszintű feszültséginverterek működése és azok modulációs technikái. A tárgyban az indukciós gépek mezőorientált és közvetlen nyomatékszabályozása mellett hangsúlyos szerepet kapnak az állandómágneses szinkrongépek (PMSM, BLDC) zárt hurkú szabályozási módszerei is. A tárgyban négynegyedes hálózatbarát hajtások párhuzamos üzemével is megismerkednek a hallgatók.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Hét

  Előadás anyaga

  1.

  Korszerű (szilícium és széles tiltott sávú) teljesítményelektronikai félvezető eszközök felépítése és működése, kapcsolási és vezetési veszteségek meghatározása, meghajtó áramkörök

  2.

  Galvanikusan nem elszigetelt egyenáramú átalakítók (Buck, Boost, Buck/Boost, Sepic) felépítése és működése, induktivitás nélküli (charge pump) áramkörök, H-híd

  3.

  Galvanikusan elszigetelt egyenáramú átalakítók (Flyback, Forward, Push-Pull) felépítése és működése

  4.

  Rezonáns egyenáramú átalakítók alapjai

  5.

  Térvektor definíciója. Kétszintű egy és háromfázisú feszültséginverter felépítése és működési elve, térvektor és vívőfrekvenciás ISZM módszerek

  6.

  Többszintű feszültséginverterek (NPC, CHB, FC) felépítése és működési elve, modulációs technikák

  7.

  Feszültséginverterek hálózat oldali működése, AC/DC átalakítók

  8.

   Konverterről táplált egyenáramú motor. Egyenáramú motor fordulatszámszabályozása alárendelt áramszabályozással: blokk diagram, hatásvázlat, szabályzó tervezésének lépései.

  9.

  Szabályozott váltakozóáramú hajtás alapjai. Indukciós gépek U/f és Ψ1=áll. vezérlése és skalár fordulatszámszabályozása.

  10.

  Indukciós motorok mezőorientált szabályozása: helyettesítő kapcsolási vázlat, térvektoros alapegyenletek, megvalósítás, blokk vázlat.

  11.

  Indukciós gépek közvetlen nyomatékszabályozása, fluxusszektorok, kapcsolótábla. Térvektor modulációval kiegészített közvetleny nyomatékszabályozás.

  12.

  Állandómágneses szinkrongépek felépítése. Szinuszmezős (PMSM) motorok mezőorientált szabályozása és szinuszos kommutációja. 

  13.

  Fordulatszámnélküli (sensorless) hajtások, indukciós és szinkron gépes hajtásokban alkalmazott becslő algoritmusok felépítése, működése

  14.

  Villamos motorok kiválasztása, négynegyedes hajtás felépítése, Modell prediktív szabályozás alapjai

   

  Az önálló gyakorlati foglalkozások az előadásoknak megfelelő tematikával, példákon keresztül segítik elő az ismeretek alkalmazását és készségszintű elsajátítását. A csoportmunka-készségek fejlesztését szolgálja a kizárólag csoportosan elkészíthető házi feladat (projekt). A félév során az elméleti anyaghoz kapcsolódó három fakultatív mérésre van lehetőség, ami pluszpontok megszerzését teszi lehetővé.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat

  10. Követelmények

  a)      Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 2 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük. A két zárthelyi dolgozaton 40-40 pont szerezhető és mindkét zárthelyit minimum 40%-os eredménnyel kell megírni.  

  b)      A csoportosan elkészíthető házi feladat (projekt) dokumentációjának beadási határideje a szorgalmi időszak vége. A házi feladattal 20 pont szerezhető.

  c)      A gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel. Az elmulasztott gyakorlatok nem pótolhatók.

   

  A félév során összesen 100 pont szerezhető. Az elért pontszám alapján az alábbiak szerint történik az érdemjegy megadása:

                0-39 pont      elégtelen (1)

              40-55 pont      elégséges (2)

              56-70 pont      közepes (3)

              71-85 pont      jó (4)

              86-100 pont    jeles (5)

  11. Pótlási lehetőségek

  A projekt feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

  A zárthelyik pótlására a pótlási időszakban van lehetőség. A két zárthelyi csak összevontan pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·         Előadásanyag, tantermi gyakorlatok segédletei

  ·         Bogdan M. Wikamowski and J. David Irwin (editors): Power electronics and motor drives, CRC Press, 2011, ISBN 9781439802854

  ·         N. P. Quang, J.-A. Dittrich: Vector Control of Three-Phase AC Machines, Springer, 2008, ISBN: 9783540790280

  ·         Digital Control in Power Electronics, Morgan & Claypool, 2006, ISBN: 9781598291124

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire32
  Házi feladat elkészítése36
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Stumpf Péter Pál egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék