Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Teljesítményelektronika II.

  A tantárgy angol neve: Advanced Power Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Gépészmérnöki Kar

  Mechatronika szak, MSc képzés

  Integrated Engineering szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUM014   2/0/1/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Járdán R. Kálmántudományos főmunkatársAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AU)
  Dr. Hamar JánosadjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék (AU)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: komplex függvénytan, Laplace és Fourier transzformáció, mátrix számítás, differenciálegyenletek. Elektrotechnika alapjai. Szabályozás elmélet, irányítástechnika.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismertetése a teljesítményelektronika korszerű elveivel, a teljesítményelektronikai kapcsolásokkal, konverterekkel és azok tervezésével, mérésével, számítógépes szimulációjával. A tárgy keretében a hallgatók megszerzik azokat az ismereteket, amelyekkel képesek lesznek a bonyolult berendezések, kapcsolások működésének magasabb szintű megértésére, mérésére, hiba megállapítására és kiválasztási, üzemeltetési feladatok elvégzésére.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.         A teljesítményelektronikai áramkörökben lejátszódó tranziens folyamatok

  2.         A félvezetős kapcsoló elemek tulajdonságai a tranziens folyamatok szempontjából

  3.         Az áramköri jelenségek vizsgálata analitikus módszerekkel

  4.         Számítógépes szimulációs szoftverek működése, elméleti alapjai, a főbb típusok

  5.         Konverterek osztályozása, kapcsolási elrendezések

  6.         Konverterek tulajdonságai, átviteli függvényeik

  7.         AC/DC konverterek, a konverterek szabályozása. DC/AC konverterek felépítése és működése

  8.         Zárthelyi dolgozat írása

  9.         DC/AC konverterek. Szabályozási módszerek, impulzusszélesség szabályozás

  10.       DC/DC konverterek és alkalmazásaik: tápegységek, villamos hajtások, szünetmentes áramforrások

  11.       DC/AC konverterek alkalmazásai: Szünetmentes áramforrások

  12.       DC/AC konverterek alkalmazásai: frekvenciaváltós villamos hajtások, szabályozott hajtások

  13.       A villamos hajtások kinetikája

  14.       Speciális villamos hajtások: kapcsolt reluktancia motorok, kefenélküli egyen-, és váltakozó áramú motorok

   

  A laboratóriumi gyakorlatok tematikája

  Kombinációs és szekvenciális logikai hálózatok mérése, elektronikus elemek mérése, műveleti erősítők vizsgálata, mikroprocesszoros rendszerek tanulmányozása, szabályozott egyen-, és váltakozó-áramú hajtások mérése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   

  Előadás és azt követő laboratórium, amely mérési gyakorlatokból valamint számítógépes laborban végzett számítási, modellezési és szimulációs gyakorlatokból áll

   

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  a. az órarend szerinti foglalkozásokon és a laboratóriumi méréseken való részvétel.

  b. zárthelyi dolgozat megírása legalább 40%-os eredménnyel. Határidő: 8. hét, pótzárthelyi: 10. hét. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga.

  Vizsgaidőszakban:

  Vizsga. Érdemjegy megajánlás a szorgalmi időszakban írt zárthelyi és a vizsgaidőszakban írt vizsgadolgozat alapján történik. A dolgozatírás időtartama mindkét esetben 90 perc és az elérhető pontszám összesen 100 (34+66). Eredménytelen a dolgozat, ha a megszerezhető pontszámnak legalább a 40 %-át nem érte el, illetve a pontszámtól függetlenül is eredménytelen, ha két vagy több feladatra 0 pontszámot kap.

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

  0-39 elégtelen (1), 40-55 elégséges (2), 56-70 közepes (3), 71-85 jó (4), 86-93 jeles (5) ha szóbelin megerősíti, 94-100 jeles (5)

  11. Pótlási lehetőségek

  A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megszabott pótlásokra van lehetőség. A zárthelyi dolgozat pótlása a szorgalmi időszakban és egy ismételt alkalommal a pótlási időszakban lehetséges. Elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótlására a pótlási héten lehetőséget biztosítunk. Jelentkezés az utolsó oktatási héten.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint. A vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon, a tanszéki hirdetőtáblán és a tanszék honlapján meghirdetett időpontban lehet konzultálni.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  • Járdán, R. K.: Power Electronics & Motion Control I.
  • Járdán, R. K.: Power Electronics & Motion Control II. ( Lecture Notes. Mindkettő a Tanszék honlapján elérhető).
  • Mohan/Undeland/Robbins: Power Electronics. John Wiley, 1995

   

  Ajánlott irodalom:

  §  Járdán, R.K.: Control in Power Electronics. Interaktív e-learning tananyag, 2005. (Készült az EU Leonardo da Vinci program keretében.) CD-n a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

  §  R. Resnick, D. Halliday: Physics. Part. II. John-Wiley&Sons, 4. ed., 1992

  §  Nagy, I. (mk): Elektrotechnika Előadás segédlet. 10.fej. Teljesítményelektronika., Műegyetemi Kiadó, 3. kiad. 1987.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés mérésekre14
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járdán R. Kálmán

  tudományos

  főmunkatárs

  Automatizálási és Alkalmazott  Informatikai Tanszék

  Dr. Hamar János

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott  Informatikai Tanszék