WEB alapú laboratórium

A tantárgy angol neve: WEB Based Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 21.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gépészmérnöki-kar

 

Mechatronika szak, MSc képzés

 

Integrated Engineering szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM009   1/0/1/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Hamar János

 

Egyetemi docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Sütő Zoltán

 

Egyetemi docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Java alapismeretek. Objektum orientált szoftver fejlesztés. Webes alapismeretek, 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("1L-MIM")
VAGY
Training.Code=("1L-MSM")
VAGY
Training.Code=("1NAMSMR")
VAGY
Training.Code=("1N-MFT")
VAGY
Training.Code=("1N-MIM")
VAGY
Training.Code=("1N-MSM")
VAGY
Training.Code=("2NAMG0R")
VAGY
Training.Code=("2NAMW0")
VAGY
Training.Code=("2N-ME0")
VAGY
Training.Code=("2N-MG0")
VAGY
Training.Code=("2N-MM0")
VAGY
Training.Code=("2N-MP0")
VAGY
Training.Code=("2N-MT0")
VAGY
Training.Code=("2N-MW0")
VAGY
Training.Code=("3NA00")
VAGY
Training.Code=("3NAM0")
VAGY
Training.Code=("4L-M7")
VAGY
Training.Code=("4NAM2")
VAGY
Training.Code=("4NAM2R")
VAGY
Training.Code=("4NAM7")
VAGY
Training.Code=("4NAM7R")
VAGY
Training.Code=("4N-M2")
VAGY
Training.Code=("4N-M3")
VAGY
Training.Code=("4N-M4")
VAGY
Training.Code=("4N-M5")
VAGY
Training.Code=("4N-M7")
VAGY
Training.Code=("5NAM7")
VAGY
Training.Code=("5NAM7R")
VAGY
Training.Code=("5NAM8R")
VAGY
Training.Code=("5N-M7")
VAGY
Training.Code=("5N-M8")
VAGY
Training.Code=("5N-MEU")
VAGY
Training.Code=("5N-MGAIN")
VAGY
Training.Code=("6L-MJ")
VAGY
Training.Code=("6L-MK")
VAGY
Training.Code=("6L-ML")
VAGY
Training.Code=("6NAMKR")
VAGY
Training.Code=("6N-MJ")
VAGY
Training.Code=("6N-MK")
VAGY
Training.Code=("6N-ML")
VAGY
Training.Code=("7L-M04")
VAGY
Training.Code=("7L-M06")
VAGY
Training.Code=("7L-M07")
VAGY
Training.Code=("7L-M08")
VAGY
Training.Code=("7L-M09")
VAGY
Training.Code=("7L-M13")
VAGY
Training.Code=("7L-M14")
VAGY
Training.Code=("7N-M01")
VAGY
Training.Code=("7N-M02")
VAGY
Training.Code=("7N-M03")
VAGY
Training.Code=("7N-M04")
VAGY
Training.Code=("7N-M05")
VAGY
Training.Code=("7N-M09")
VAGY
Training.Code=("7N-M10")
VAGY
Training.Code=("7N-M11")
VAGY
Training.Code=("7N-M12")
VAGY
Training.Code=("7N-M13")
VAGY
Training.Code=("7N-M14")
VAGY
Training.Code=("7N-MR")
VAGY
Training.Code=("9NAMC10")
VAGY
Training.Code=("9NAMF09")
VAGY
Training.Code=("9N-MA09")
VAGY
Training.Code=("9N-MC10")
VAGY
Training.Code=("9N-MF09")
VAGY
Training.Code=("9N-MM09")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat a modern szoftvertechnológia legfontosabb kérdésköreinek (objektum-orientált szoftverfejlesztés, konkurens rendszerek, elosztott rendszerek) elméletével és gyakorlatával megismertessük. Elsődleges cél a korszerű webes rendszerekről,azok ipari automatizálási alkalmazásáról, integrált vállalati rendszerek felépítésére alkalmas szoftver eszközökről a programozói szemszögből egy átfogóképet adni, ugyanakkor a félév során elvégzett projekt feladat révén gyakorlathoz juttatni a hallgatókat, olyan tudással felruházni őket, mely későbbiekben lehetővé teszi a kérdéses területen való elmélyedést, irányt mutatni az ismeretek bővítésére és hatékony alkalmazására.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • Ismétlés. Az objektumorientált programozási (OOP) paradigma. Java alapok. Grafikus eszközök. UML (Unified Modeling Language) diagramok.
  • Unit tesztelés alapjai, formális módszerek. Bináris I/O műveletek.
  • Listák, sorok, map-ek. Java generics.
  • Konkurens rendszerek. Párhuzamos programozás. Szálak, ütemezés, osztott erőforrások, kritikus szakasz, kölcsönös kizárás, szinkronizálás. Networking.
  • Adatbázis szerver. JDBC (Java Database Connector). SQL (Structured Query Language).
  • A Web nyújtotta lehetőségek és problémák, biztonsági kérdések. Servletek, Java Server Pages (JSP) technológiák.
  • Java-alapú Webes rendszerek az ipari automatizálásban. Java Server Face technológia.
  • Java és XML (eXtensible Markup Language) alapú Web szolgáltatások.
  • Team alapú szoftver fejlesztési projekt kivitelezése.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Féléves komplex informatikai projekt feladat megoldás. Heti szintű konzultáció a felmerülő kérdésekről és megoldási lehetőségekről.

 

10. Követelmények

a).      A szorgalmi időszakban:

A félévközi jegy megállapításánál a féléves projekt 50%-os súllyal szerepel. Az elméleti anyag számonkérésére a félév végén írásban vagy szóban kerül sor. Ennek eredménye szintén 50%-os súllyal szerepel.

Érdemjegyek:

0-39% - Elégtelen

40-54% - Elégséges

55-69% -Közepes

70-84% - Jó

85% -  Jeles

11. Pótlási lehetőségek

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megszabott pótlásokra van lehetőség. Az elméleti tananyag zárthelyi ill. szóbeli beszámoló formájában történő pótlása a pótlási időszakban előre megadott időpontban lehetséges. A féléves projekt (házi feladat) pótlására a pótlási hét végéig van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójával történt előzetes egyeztetés szerint.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Introduction to Java Programming, Comprehensive Version 9th Edition by Y. Daniel Liang, ISBN-13: 978-0132936521, ISBN-10: 0132936526.

Timothy Lethbridge: Object-oriented Software Engineering: Practical Software Development Using Uml And Java, Mcgraw-Hill College; 2nd edition, 2004, ISBN-10: 0077109082, ISBN-13:978-0077109080

Bruce Eckel: Thinking in Java (4th Edition), Prentice Hall PTR; 4th edition, 2006, ISBN-10:0131872486, ISBN-13: 978-0131872486

Marty Hall: Core Servlets und JavaServer Pages, Markt+Technik Verlag 2005, ISBN-10: 3827269547, ISBN-13:978-3827269546

The Java Tutorial - A practical guide for programmers and the J2EE Tutorial on-line documents at http://java.sun.com/learning/tutorial/index.html

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Hamar János

 

Egyetemi docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Sütő Zoltán

 

Egyetemi docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék