Digitális elektronika

A tantárgy angol neve: Digital Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 31.

Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki Kar

Gépészeti Modellezés mesterszak, MSc képzés

Industrial Electronics szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM005   1/0/2/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
A tantárgy tanszéki weboldala http://get.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Glöckner György

Adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Sütő Zoltán

Egyetemi Docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Boole algebra, számrendszerek, aktív és passzív villamos elemek működése, villamos áramköri alapösszefüggések.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("2N-MG0")
VAGY
Training.Code=("2N-MM0")
VAGY
Training.Code=("2N-MW0")
VAGY
Training.Code=("2N-MT0")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Elektrotechnika alapjai

Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:

viaua010 Digitális elektronika

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy feltételezi az alapvető elektrotechnikai és elektronikai ismereteket. A mechatronikai szakterület számára sem nélkülözhetők a digitális technikai és digitális elektronikai ismeretek. Ezek alapjaiba vezet be a tárgy. Alapozásul szolgál illetve kapcsolódik az informatikai, vezérléstechnikai és elektronikai tárgyakhoz.
8. A tantárgy részletes tematikája

ELŐADÁSOK

DIGITÁLIs TECHNIKA:

Alapismeretek

Bevezetés, kódolás, kódok, Kapcsoló algebra. Kanonikus alak. Minterm, maxterm, logikai függvények, Minimalizálási módszerek.

Kombinációs hálózatok (KH-k)

Elemei KH-k (kapuk). Elemi és származtatott kapuk. Teljes és nem teljes funkcionalitású kapuk. Összetett  KH-k: multiplexerek, demultiplexerek, kódolók, dekodólók, átkódolók. Aritmetikai áramkörök. Logikai feladat megvalósítása (kapukkal, multiplexerrel, stb.)

Dinamikus viselkedés, feladatmegoldások

Sorrendi hálózatok (SH-k)

SH-k működése. Aszinkron és szinkron megvalósítás. Elemei SH-k hálózatok (flip-flop-ok). Összetettebb SH-k: (számlálók, regiszterek)

DIGITÁLIS ELEKTRONIKA:

Digitális áramkörök villamos jellemzői (jelterjedési idő, disszipáció, fan-out, stb.).
IC gyártástechnológia. Áramköri logikák (bipoláris és MOS: TTL, MOS, CMOS)

Alkalmazás-specifikus áramkörök. Programozható áramkörök. Vezérlések megvalósítási megoldásai. Példák.

LABOR FOGLALKOZÁSOK:

Egyszerű kombinációs áramkörök (mérés és szimuláció)

Összetettebb kombinációs áramkörök (mérés és szimuláció)

Egyszerű sorrendi áramkörök (mérés: kombinációs áramkörök)

Összetettebb sorrendi áramkörök (mérés: kombinációs áramkörök)

Számonkérés:

1. ZH (kódolás, kombinációs és szekvenciális áramkörök)

2. ZH (villamos jellemzők, technológia, logikák, felhasználás specifikus és programozható áramkörök, memóriák)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy oktatása előadásokra épít. Ennek elmélyítését segítik mérés-laboratóriumi és számítógépes szimulációs foglalkozások

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

A félév teljesítéséhez (aláíráshoz) szükséges: a labor foglalkozások eredményes elvégzése (hiányzás esetén pótlása), félévközi zárthelyik egyenként legalább elégséges megírása. A félévközi zárthelyik pontozása megegyezik a vizsga-zárthelyi pontozásával.

 

b.       A vizsgaidőszakban:

A vizsga-zárthelyi pontozása és az érdemjegyek:
0-39 pont         elégtelen (1)
40-55  pont      elégséges (2)
56-70  pont      közepes (3)
71-85  pont      jó (4)
86-100 pont     jeles (5) osztályzat.
A vizsgába – hallgató kérésére – beszámítható a félévközi zárthelyik eredménye.
Ez esetben szóbeli vizsga egészíti ki a félévközi zárthelyik eredményét. Ezen két összetevő is kiadhatja az év végi vizsgajegyet.
11. Pótlási lehetőségek

1.      A pótlási héten a zárthelyi és az ellenőrző mérés pótlására lehetőséget biztosítunk.

2.      Maximum két elmaradt laboratóriumi gyakorlat (beleértve az ellenőrző mérést) pótolható a szorgalmi időszak végén ill. a pótlási héten.

3.      A hallgatónak lehetősége van a megajánlott jegyet szóbeli vizsgával módosítani.

4.      A házi feladat a pótlási hét végéig pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Zárthelyik és vizsgák előtt, valamint minden héten az előadásokat követően lehetőséget biztosítunk konzultációra.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1.    Maini, Anil, K.: Digital Electronics: Principles, Devices and Applications,
John Wiley&Sons, 2007, ISBN: 978-0-470-03214-5

2.    Mano, M. Morris: Digital Design, 3rd edition, Prentice_Hall, 2002, ISBN-10: 0130621218

3.    J. Millman, A. Grabel: Microelectronics: Digital and Analog systems, McGraw Hill, 1987., ISBN-10: 007100596X

4.    7. dr. Glöckner György: Digitális technika, digitális elektronika, elektronikus jegyzet, BME AAI ET, 2007

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 6
Felkészülés zárthelyire 18
Házi feladat elkészítése 
Felkészülés laborokra
 24
Vizsgafelkészülés 
Összesen 90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Glöckner György

Adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék