Analóg elektronika

A tantárgy angol neve: Analog Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 31.

Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki Kar

Gépészeti Modellezés mesterszak, MSc képzés

Industrial Electronics szakirány

Kötelezően választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM004   1/0/2/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
A tantárgy tanszéki weboldala http://get.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rakos Balázs

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Sütő Zoltán

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Komplex számok, közönséges differenciálegyenletek, elektrotechnika.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: viaum001 Elektronika

Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:

viaua009 Analóg elektronika

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen mikroelektronikai eszközöket alkalmazó rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján, elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
8. A tantárgy részletes tematikája

E1. Az elektronika szerepe komplex rendszerekben: szűrés, erősítés, jelátalakítás, működtetés. Félvezetők: alapelvek, dióda, tranzisztor működése, karakterisztikái. Alapkapcsolások, munkapont számítás.

E2. Erősítők osztályozása. Négypólusok. Kisjelű erősítők jellemzése: impedanciák és átviteli tényezők, helyettesítő kapcsolások. Többfokozatú erősítők. Erősítők visszacsatolása.

E3. Műveleti erősítők és alkalmazásaik. A műveleti erősítő tulajdonságai, alapkapcsolások. Erősítők frekvenciafüggése, átviteli karakterisztikák. Integráló és differenciáló kapcsolás. PID szabályozó.

E4. Tranziens folyamatok. Nemlineáris áramkörök. Oszcillátorok. Szűrők, passzív és aktív szűrők. Szűrőtervezés alapjai. Fázis-zárt hurok.

S1. Zárthelyi az előadások anyagából. A labor gyakorlatok előkészítése, önálló tervezési feladatok kiadása.

L1. Dióda, speciális diódák vizsgálata. Karakterisztikák felvétele, diódás alkalmazások.

L2. Bipoláris és FET tranzisztorok vizsgálata. Karakterisztikák felvétele. Tranzisztoros erősítő kacsolások.

L3. Műveleti erősítős kapcsolások vizsgálata. Alapkapcsolások.

L4. Műveleti erősítős kapcsolások vizsgálata. Alkalmazások.

L5. Mintavételes rendszer vizsgálata, mintavevő-tartó, A/D és D/A átalakítók, analóg multiplexer, demultiplexer.

S2. Ellenőrző mérés az L1–L5 mérésekből.

L6. Önálló tervezési feladat szimulációs vizsgálata.

L7. Önálló tervezési feladat megépítése próbapanelen, bemérése.

L8. Önálló tervezési feladat nyomtatott áramkörének tervezése.

 

(E – előadás, L – laboratóriumi gyakorlat, S - számonkérés)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy oktatása a félév elején előadások formájában történik, ezt számítógépes áramkör szimulációt is magába foglaló laboratóriumi gyakorlatok követik majd az önálló tervezési feladathoz kapcsolódó laborgyakorlatok zárják a félévet.

10. Követelmények

A félév érvényességének feltételei:

1.      Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

2.      A félév során kiadott önálló tervezési feladat elkészítése és beadása határidőre.

3.      A félév során a laboratóriumi gyakorlatok elvégzése. A mérésekre felkészülten kell megjelenni az előírt anyag alapján.

4.      A félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat, az ellenőrző mérés és az önálló feladat pontszámainak átlaga alapján ajánljuk meg. Mindhárom jegynek minimum elégségesnek kell lennie.

 

Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

 

0-39

40-55

56-70

71-85

86-100

elégtelen (1)

Elégséges (2)

Közepes (3)

jó (4)

jeles (5)

11. Pótlási lehetőségek

1.      A pótlási héten a zárthelyi és az ellenőrző mérés pótlására lehetőséget biztosítunk.

2.      Maximum két elmaradt laboratóriumi gyakorlat (beleértve az ellenőrző mérést) pótolható a szorgalmi időszak végén ill. a pótlási héten.

3.      A hallgatónak lehetősége van a megajánlott jegyet szóbeli vizsgával módosítani.

4.      A házi feladat a pótlási hét végéig pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Előadások után valamint zárthelyi előtt egy-két nappal a hirdetőtáblán és a honlapon közzétett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1.    M. N. Horenstein: Microelectronics Circuits and Devices, Prentice Hall, 1990, ISBN 0-13-583170-9

2.    A. S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronics Circuits, Saunders College Publishing, Third Edition, 1991, ISBN 0-03-051648-X

3.    J. Whitaker, B. Raton: The Electronics Handbook, CRC Press, Beaverton, 1996.

4.    J. Millman, A. Grabel: Microelectronics, 1987.

5.    I. Nagy, J. Megyeri: Analog elektronika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992, J4-1081/10

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 14
Felkészülés zárthelyire 14
Házi feladat elkészítése 20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
Vizsgafelkészülés -
Összesen 90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sütő Zoltán

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék