Elektronika

A tantárgy angol neve: Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2016. június 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnök modellezés szak, MSc

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUM001   2/0/1/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rakos Balázs

Egyetemi Docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Glöckner György

Adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika: Analízis,Laplace - transzformáció

Elektrotechnika: elektrotechnikai és elektronikaialapismeretek

7. A tantárgy célkitűzése

Olyan szintűelektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

· mikroelektronikai eszközöket alkalmazó rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján

· egyszerű elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés: az elektronika helye a gépészeti konstrukciókban. Előnyök: pontosság, biztonság, sebesség, méret, energiafelhasználás, funkcionalitás, stb. Az elektronika eszközkészlete: lineáris elemek. Nemlineáris elemek, érzékelők. Mikroelektronikai elemek: félvezető eszközök felépítése és működése, helyettesítő kapcsolások.

Erősítő: fogalma, szerepe az analóg jelfeldolgozásban. Munkapont beállítás, hőmérsékletistabilitás. Az erősítő jellemzői: kisjelű erősítés, be- és kimeneti impedanciák, linearitás, jelszintek, frekvenciatartomány.

Visszacsatolás:hatása az erősítésre, impedanciákra, a frekvenciakarakterisztikára és a linearitásra. Stabilitás: Bode-diagrammok használata. A paraméter bizonytalanságok figyelembevétele.

Integrált áramkörök: felépítés, tulajdonságok. Céláramkörök, és általános célúak: programozható erősítő, műveleti erősítő. Műveleti erősítők felhasználása lineáris és nemlineáris áramkörökben.

Digitális technika: Számrendszerek. Kódolás, kódok. Boole algebra. Kombinációs hálózatok: függvények, minimalizálás, átmeneti állapotok. Kombinációs hálózatok realizálása: kapukkal és más módon (multiplexer, ROM, stb.). Sorrendi hálózatok: bistabil elemek, számlálók, flip-flopok és regiszterek. Sorrendi hálózatok működése, aszinkron és szinkron realizálás. Egyszerű szinkronsorrendi tervezés. Flip-flop helyettesítése másik flip-flop-pal.

Digitális elektronika: Digitális áramkörök villamos tulajdonságai (jelterjedési idő, átviteli karakterisztika, disszipáció, terhelhetőség, zavarvédettség, stb.). Digitális integrált áramköri logikák (TTL, MOS, CMOS) és egyszerű kapcsolások. Katalógus-, alkalmazás specifikus és programozható áramkörök.

Analóg és digitális rendszerek: A/D és D/A konverzió elvei. Felépítés és működés, fontosabb adatok. A felhasznált kapcsolók.

Memóriák: Alaptípusok, főbb adatok, interfész.

 

A laboratóriumi gyakorlatokon az előadások anyagának szimulációs programok használatával történő feldolgozása folyik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás ,laboratóriumi mérések, házi feladatok.

10. Követelmények

a.       A szorgalmiidőszakban:

A félév teljesítéséhez (aláíráshoz) szükséges: a labor foglalkozások eredményes elvégzése (hiányzás esetén pótlása) és a házi feladatok teljesítése.

 

b.       A vizsgaidőszakban:

A vizsga-zárthelyi pontozása és az érdemjegyek:
0-39pont           elégtelen (1)
40-55  pont        elégséges (2)
56-70  pont        közepes (3)
71-85  pont        jó (4)
86-100 pont       jeles (5) osztályzat.

11. Pótlási lehetőségek
  • A  házi feladatok pótlására a pótlási időszak végéig különeljárási díj befizetése mellett van lehetőség.
  • A labormérések pótlására a pótlási időszak végéig van lehetőség.
12. Konzultációs lehetőségek

Egyéni megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Sedra A. S., Smith K. C., ”Microelectronic Circuits”, Saunders College Publishing. Third Edition, 1991., ISBN 0-03-051648-x

2. Charles Fraster and John Milne: Integrated Electrical and Electronics Engineering for Mechanical Engineers, McGraw-Hill Book Company, London, 1994.

3. Animated Lecture notes in electronics form: http://elektro.get.bme.hu/

4. James W. Nilsson: Electric Circuits, Addison-Wesley Company, Massachusetts 1990.

5. J. Millman, A. Grabel: Microelectronics, 1987.

6. I. Nagy, J. Megyeri: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992, J4-1081/10

7.dr. Glöckner György: Digitális technika, digitális elektronika, elektronikus jegyzet, BME AAI ET, 2007

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra3
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés10
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rakos Balázs

Egyetemi Docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Glöckner György

Adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék