Adatbázisok szerver oldali programozása

A tantárgy angol neve: Programming Data Bases on the Server Side

Adatlap utolsó módosítása: 2010. október 6.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak,
Mérnök informatikus szak,
Gazdaságinformatikus szak

Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUJV59   2/2/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos,
4. A tantárgy előadója
Név

 

Beosztás

 

Tanszék, Intézet

 

Dr. Iváncsy Renáta

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Iváncsy Szabolcs

 

adjunktus

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Adatbáziskezelés

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9159") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9159 Adatbázisok szerver oldali programozása című 5 kredites tantárgyat.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a különböző, széles körben elterjedt és a korszerű szoftverfejlesztésben nélkülözhetetlen adatbáziskezelő rendszerek szerver-oldali programozásának módjával. A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek az Oracle és a Microsoft SQL Server adatbáziskezelő rendszerek felépítésével és programozásának lehetőségeivel. A tantárgyban alapvető fontosságú az ismeretek gyakorlati úton történő elsajátítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy az alábbi témaköröket dolgozza fel a különböző adatbáziskezelő rendszerek adottságai és lehetőségei alapján:

Az Oracle adatbáziskezelő programozása

·         Az Oracle adatbáziskezelő rendszer procedurális nyelvének, a PL/SQL áttekintése, a nyelv alapjai, adattípusainak ismertetése, használatuk.

·         Programvezérlő utasítások felépítése, szerkezete, szintaktikája és használata.

·         Összetett adattípusok és alkalmazásaik.

·         A kurzor fogalma az adatbázsikezelésben, a kurzorok használata, lehetőségei, előnyei.

·         Tranzakciók Oracle szerveren.

·         Kivételkezelés (a rendszer által definiált és a felhasználó által definiált kivételek tárgyalása).

·         Függvények, eljárások definiálása, deklarálása, hívásainak módja, paraméterezése. A függvények visszatérési értéke.

·         Triggerek és tárolt eljárások használata, előnyei, hátrányai.

·         Csomagok definiálása, használata az Oracle rendszerben. Beépített csomagok ismertetése.

·         A PL/SQL objektumok felépítése, előnyei, használati lehetőségei. Az objektum orientált programozás az Oracleben.

·         További lehetőségek (pl. XML támogatása)

A Microsoft SQL Server és programozása

 

·         Az MS SQL szerver programozási nyelvének, a Transact-SQL-nek az ismertetése, a nyelv alapjai, szintaktikája, változói. Az adattípusok. Összehasonlítás a PL/SQL nyelvvel, azonosságok, különbségek..

·         A programvezérlés szerkezete, a programvezérlő utasítások (feltételes utasítások, ciklusok stb.)

·         Kurzorok definíciója az MS SQL Serveren, használata.

·         Tranzakciók és hibakezelés.

·         Triggerek, tárolt eljárások az MS SQL Serveren.

·         Optimalizálás, egyéb lehetőségek (pl. XML támogatás, e-mail küldés stb.)

·         Az XML támogatottságának összehasonlítása az Oracle és az MS SQL Server adatbáziskezelő rendszerekben.

Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

Hét

 

Gyakorlat

 

Előadás

 

1

Tantárgykövetelmények ismertetése.

A félév során használt minta adatbázisok megismerése

Az SQL nyelv rövid ismétlése, a különböző adatbázis-kezelőkben eltérő beépített függvények, operátorok ismertetése.

2 és 3 rétegű szoftver architektúra

Szerver oldali programozás előnyei, hátrányai.

PL/SQL: Alapok

PL/SQL Programvezérlő utasítások

2

SQL-1

SQL 1. gyakorlat, DDL utasítások

PL/SQL :Adattípusok

PL/SQL : Összetett adattípusok

3

SQL 2. DML utasítások

PL/SQL blokkok, programvezérlő utasítások

PL/SQL Típusok

PL/SQL: Kurzorok (explicit és implicit)

PL/SQL:Kurzor változók

4

PL/SQL: Programvezérlő utasítások

PL/SQL:Összetett adattípusok

PL/SQL:Kurzorok.

PL/SQL:Kivételek

PL/SQL:Tárolt eljárások

PL/SQL:Tárolt függvények.

5

PL/SQL:Kivételek, tárolt eljárások, függvények

PL/SQL:Beépített függvények

PL/SQL:Triggerek

6

PL/SQL:Kivételek

PL/SQL:Tárolt alprogramok

PL/SQL:Csomagok

PL/SQL:Beépített csomagok

7

PL/SQL:Triggerek

PL/SQL: Szerver oldali tranzakciókezelés

8

PL/SQL:Csomagok

PL/SQL:Dinamikus SQL

PL/SQL:Data Dictionary

9

PL/SQL:Dinamikus SQL, Data dictionary

T-SQL: Alapok

T-SQL:Programvezérlő utasítások

T-SQL:Kurzorok

10

ZH

T-SQL:Tárolt eljárások, függvények

T-SQL:Triggerek.

11

T-SQL:Programvezérlő utasítások

T-SQL:Kurzorok, alprogramok

T-SQL:Tranzakciók

12

T-SQL:Triggerek,

T-SQL:Kivételek

T-SQL:Hibakezelés

T-SQL:Dinamikus SQL

13

Kliens programozás (ADO.NET),
T-SQL: dinamikus SQL

XML kezelése a két adatbáziskezelőben

14

Minta vizsgasor megoldása

Elővizsga

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására van lehetőség Oracle és MS SQL Server legújabb verzióinak a használatával.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:

 

A hallgatók a szorgalmi időszakban 1 alkalommal zárthelyit írnak.

 

A hallgató a félév elismerést jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha a hallgató sikeres zárthelyit írt, (TVSz 14.§ (1/a) szerint),

 

Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

 

 

 

b. A vizsgaidőszakban:

 

A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

 

11. Pótlási lehetőségek ·       Elégtelen  zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.  - TVSz16 .§ (1)

 

·       Elégtelen (pót)zárthelyi pótlása a pótlási héten   - TVSz16 .§ (3)

 

·       Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint az előadókkal egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·         Dr. Iváncsy Renáta: Adatbázisok szerver oldali programozása, Műegyetemi Kiadó, 2008.

 

·         Michael McLaughlin, Oracle Database 11g, PL/SQL Programming, Oracle Press, 2008.

 

·         Itzik Ben-gan, Dejan Sarka, Roger Wolter, Inside Microsoft SQL Server 2005: T-SQL Programming, Microsoft Press, 2006.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Iváncsy Renáta

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Iváncsy Szabolcs

 

adjunktus

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék