Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  LINUX programozás

  A tantárgy angol neve: Programming of Linux

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnökinformatikus szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV57   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szegletes Luca,
  4. A tantárgy előadója
  Név

   

  Beosztás

   

  Tanszék, Intézet

   

  Bányász Gábor

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Linux/Unix felhasználói alapismeretek

  C/C++ Programozás

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9157") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9157 (LINUX programozás) tantárgyat.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a Linux platform, mint fejlesztési környezet megismertetése a hallgatókkal. Bemutatja a Linux környezet sajátosságait, a fejlesztés, hibakeresés lehetőségeit. A hallgatók az órák során elsajátíthatják a programok közötti kommunikáció megvalósítását, a többszálú programozást, az I/O vezérlést, kernel modulok készítését, és a Qt programok fejlesztését. A tantárgyban alapvető fontosságú az ismeretek gyakorlati úton történő elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés: A Linux operációs rendszer, a Linux kernel, információforrások fejlesztői szemszögből.

    

  • Fejlesztői eszközök: Általános szövegszerkesztők, fordítók (gcc, g++), make, grafikus fejlesztői környezet (Eclipse).

    

  • Nyomkövetés, hibakeresés: A hibakeresés, nyomkövetés eszközei (gdb, és frontendek). A programhibák utólagos visszakeresése, a core állomány használata. Memória kezelési hibák keresése: Electric Fence, valgrind, stb. Rendszerhívások követése: strace

    

  • Állomány és I/O kezelés: Állomány jogok, állomány típusok, egyszerű állomány kezelés, inode információk kezelése, könyvtárak kezelése, I/O eszközök kezelése, csővezetékek, I/O multiplexálás, zárolás.

    

  • Folyamatok és szálak: Folyamatok és többszálú programok létrehozásának lehetősége Linux alatt, ütemezés. Folyamatok közötti kommunikáció (signal, pipe, System V mechanizmusok). Többszálú programok fejlesztése Posix threads könyvtárral. Szálak létrehozása, szinkronizálás.

    

  • Könyvtárak fejlesztése: Statikus, megosztott és dinamikusan betöltött programkönyvtárak fejlesztése, használata.

    

  • Hálózati kommunikáció: Socketek létrehozása és használata. Az egyszerű socketek létrehozásától, a Unix Domain scoketeken keresztül, a TCP/IP kommunikációig. A távoli eljáráshívás (RPC) használata.

    

  • Kernel modulok fejlesztése: A modulok fejlesztésének jellemzői, eltérései a programok fejlesztéséhez képest. Karakteres típusú eszközvezérlő modul készítése. A proc állomány rendszer használata. Betöltési paraméterek kezelése.

    

  • XWindow, KDE fejlesztés: Az X grafikus felhasználói felület architektúrájának ismertetése. Eseményvezérelt programozás. A Qt programok felépítése. Qt Creator fejlesztői környezet részletes ismertetése. A Qt Toolkit egyes elemei: szignál-szlot metódus, moc compiler, alaposztályok. Származtatott ablakelemek, dialógusablakok, erőforrások, konfigurációs állományok. A Dokumentum-Nézet architektúra alapkoncepciói, alkalmazása SDI és MDI programokban.

    

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

   

  Hét

   

  Előadás

   

  Gyakorlat

   

  1

  Bevezetés
  Tárgykövetelmények ismertetése
  Az előadások és gyakorlatok vázlatos ütemezése
  A Linux történelme

   

  Alapvető  információk a Linux rendszerről és a Linux alatti szoftver fejlesztésről

   

  Eszközök
  Információ források
  Szövegszerkesztők: nano, joe, gwrite, kwrite

   

  „Hello World!” alkalmazás

   

  IDE: Qt Creator, Eclipse

   

  2

  Belső felépítés I.
  Linux kernel bevezetés (felépítés betöltés)
  Processzek ütemezése

   

  Eszközök
  gcc
  make

   

  3

  Belső felépítés II.
  Virtuálismemória-kezelés a kernelben
  Egyszerű állománykezelés

   

  Hibák felderítése
  Hibakeresők
  Memóriakezelési hibák és felderítő eszközök
  További eszközök

   

  4

  Állománykezelés, Zárolás
  Inode információk lekérdezése
  Inode információk módosítása
  Csővezetékek
  Könyvtárműveletek
  Zárolás

   

  Könyvtárak fejlesztése
  Statikus könyvtárak
  Dinamikus könyvtárak
  Dinamikus betöltés

   

  5

  Felhasználók, Processzek, IPC
  Felhasználói nevek, csoportnevek
  Processzek létrehozása és megszüntetése
  Jelzések
  System V IPC (szemaforok)

   

   Állománykezelés
  Részleges írás, olvasás a bemenetről
  Állományok információinak lekérdezése
  Csővezetékek
  Könyvtárműveletek

   

  6

  System V IPC, Szálak
  System V IPC (üzenetlista, megosztott memória)
  Szálak

   

  Multiplexelés
  Párhuzamos olvasás blokkolva és blokkolás nélkül.
  Multiplexelés a select() függvénnyel
  Multiplexelés poll()-al
  Aszinkron olvasás

   

  7

  Szálak
  Szálak szinkronizációja

   

  Fork, IPC
  Fork
  Szemafor

   

  8

  Socket kezelés
  Egyszerű socket kezelés
  Unix domain socketek

   

  Fork, IPC
  Üzenetsor
  Megosztott memória

   

  9

  Socket kezelés
  IP címzés, TCP portok

   

  Összeköttetés alapú kommunikáció

   

  Szálak szinkronizációja
  Szemafor
  Mutex
  Feltételes változók

   

  10

  Socket kezelés
  Összeköttetés nélküli kommunikáció
  Többesküldés
  IPv6

   

  Socket
  Egyszerű socket kezelés példa
  Unix domain socket példa
  TCP/IP szerver
  UDP kliens és szerver

   

  11

  Qt alapok
  X Window bevezetés
  Qt bevezetés, eseményvezérelt programozás
  Szignál-szlot mechanizmus
  moc

   

  Qt UI alapok
  Származtatott widget készítése
  A Qt Creator használata
  Qt Dialógus ablakok készítése (ez esetleg házi feladat)

   

  12

  Qt UI fejlesztés
  Dialógus alapú alkalmazás
  Konfigurációs állományok
  A Dokumentum/Nézet architektúra

   

  Qt UI alkalmazás
  SDI alkalmazás
  MDI alkalmazás

   

  13

  Qt hálózatkezelés
  Qt hálózatkezelés

   

  RPC
  Architektúra
  Adatátviteli formátumok
  Paraméterek átvitele oda/vissza

   

  14

  Kernel modulok
  Üzemmódok
  Fordítás
  Belépési és kilépési pontok, indítási paraméterek
  A /proc állományrendszer

   

  Konzultáció és házi feladatok beszedése

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során a hallgatók az előadáson hallottak gyakorlati alkalmazását láthatják és gyakorolhatják.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:

   

   

  A hallgatók a szorgalmi időszak során egyedül vagy párban 1 nagy házi feladatot készítenek, amelyen gyakorolhatják a szoftver fejlesztés menetét és az órán tanult eszközök használatát. Az elkészített alkalmazást/rendszert dokumentációkkal együtt a félév végén kell bemutatniuk.

   

  A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha a házi feladata teljesíti a minimális követelményeket.

   

   

  Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

   

   

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   

   

  A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a házi feladat (75%) és a vizsgajegy (25%) alapján kapják. A vizsgán a hallgatóknak el kell érniük a meghatározott minimum szintet. 
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat leadása a pótlási héten megadott időpontban pótolható. 

  Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Bányász Gábor - Levendovszky Tihamér, Linux programozás, Szak Kiadó, 2003.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bányász Gábor

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Lengyel László

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék