A WEB programozása

A tantárgy angol neve: WEB-Programming

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 6.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak
Mérnök -informatikus Szak
Szabadon választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUJV19   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gál Tibor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/portal/BMEVIAU9119
4. A tantárgy előadója Dr. Gál Tibor docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  •   Windows ismeretek
  •   Java programozás alapjai

     

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9119") )
VAGY
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9037") )
VAGY
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIIIAV51") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9119 (A Web programozása), a VIHI9037 (Java technológia) és a VIIIAV51 (Integrált fejlesztés Java platformon) tantárgyat.


7. A tantárgy célkitűzése A WEB programozásához szükséges alapvető ismeretek oktatása. Elsőrendű cél a sokirányú ismeret (HTML, XML, DTD, XSLT, DHTML, JavaScript , http, CGI, szerver oldali Java technológiák, stb.) olyan mélységű oktatása és elsajátítása, amire támaszkodva a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy az egyes területeken egyéni tanulással is eljussanak a legmélyebb és legmodernebb ismeretekhez.
8. A tantárgy részletes tematikája

Az egyes témakörök 

-        Az elektronikus dokumentumok fajtáinak áttekintése.
-        A HTML nyelv alapjai (szerkezet, elemek, dinamika, kommunikáció).
-
        A CSS és használata.
-        Az XML, DTD, Xpath és XSLT technológiák.
-        A JavaScript nyelv és kapcsolata a HTML ill. DHTML lapokkal (struktúra, nevek és literálok, kulcsszavak és
     operátorok, stringek/objektumok/tömbök, előre definiált objektumok, speciális objektum metódusok, egyéb
     sajátosságok).
-        A különböző dokumentum objektum modellek (DOM)
-       Java Servlet és JavaServer Pages (JSP) programok
     fejlesztése a WEB szerverekre.
-        Szabványos- és felhasználó definiált elemkönyvtárak használata és fejlesztése.
-        Komplex esettanulmány: JSTL alapú fórum.


            A tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során
Hét

 

Előadás

 

1

 

A tantárgy célkitűzése, elsajátításának módszere, tantárgykövetelmények. Az elektronikus dokumentumok fajtái. Jelölőnyelvek, SGML, DTD.

 

2

 

A HTML jelölőnyelv. A dokumentumok struktúrája, karakterkészlet és kódolás, erőforrások azonosítása. Elemosztályok, struktúrát, tartalmat és megjelenítést specifikáló elemek. Űrlapok és többkeretes rendszerek.

 

3

 

Kaszkád stíluslapok. Szintaktika, háttér-, szöveg-, font-, lista-, méret-, klasszifikációs tulajdonságok. Doboz modell: keret, margó, térköz. Pozícionálás, pszeudo osztályok és elemek, média típusok.

 

4

 

Az XML technológia. Szintaxis: struktúra, prológ, dokumentum elem. Jól formázott és érvényes dokumentumok. Névterek. Az XHTML jelölőnyelv.

 

5

 

Az XPath nyelv: csomópontok, környezet, elérési utak, irányok, csomópont vizsgálatok, függvények és operátorok. Az XSLT transzformációs nyelv: struktúra, navigálás a dokumentumfán, sablon- és adatvezérelt transzformációk, sorrendi feldolgozás, feltételes szerkezetek, változók és paraméterek, rekurzív eljárások.

 

6

 

A  mag JavaScript nyelv: általános szintaktikai szabályok, értékek/változók/literálok, kifejezések és operátorok, utasítások, kivételek, függvények és objektumok, szabályos kifejezések.

 

7

 

JavaScript a WEB oldalon. Objektummodellek. A DOM 0 objektumai és használatuk. Kommunikáció többkeretes és többablakos rendszerek között. A DOM 1 objektumai és használatuk. Eseménykezelés, dinamikus HTML.

 

8

 

Kliens-szerver kommunikáció az AJAX használatával: az XmlHttpRequest objektum és metódusai/tulajdonságai, a kommunikáció fázisai, mintapéldák. A WSH objektumai, metódusai és tulajdonságai, hiperetxt (.hta) alkalmazások.

 

9

 

SVG használata a web oldalakon. Beillesztés a HTML dokumentumba embed, object, iframe elemekkel és inline módon. Fontosabb elemek és használatuk. JavaScript az svg állományban, kommunikáció a HTML és svg állomány között.

 

10

 

Java szervletek. Architektúra, a GenericServlet és a HttpServlet osztály, életcuklus. Szervletek fejlesztése: Servlet API és szervlet képes kiszolgáló. Fordítás és telepítés. Tipikus feladatokat ellátó szervletek: űrlapkezelés, fájlkezelés, adatbázisok használata, muknkafolyamatok, fejlécek, szervletek együttműködése.

 

11

 

JSP oldalak. Általános jellemzők, statikus tartalom, szkript elemek, JSP direktívák, implicit objektumok, akcióelemek. Tipikus példák: fájlkezelés, adatbázisok használata.

 

12

 

JSTL elemek. Az Expression Language. A szabványos mag, xml, i18n, adatbázis és függvény elemkönyvtárak. Az elemkönyvtárak használatának bemutatása tipikus példákkal.

 

13

 

Felhasználó definiált akcióelemek a JSP 2.0 rendszerben. A SimpleTag és JSPFragment interfész, s a SimpletagSupport osztály. Tag handler, tagkönyvtár leíró fájl és telepítésleíró bejegyzés. Tipikus példák.

 

14

 

Komplett esettanulmány kliens- és szerver oldali programozásra. JSTL alapú fórum megvalósítása.

 

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 4 óra előadás.

 

10. Követelmények a.      A szorgalmi időszakban 
            A hallgatók egy alkalommal zárthelyit írnak. A hallgató a félév elismerését jelentő aláírást csak akkor
            kaphat, ha sikeres zárthelyit írt.
b.      A vizsgaidőszakban 
            A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

 

11. Pótlási lehetőségek

- Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
- A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.


 

12. Konzultációs lehetőségek A hallgatók kérdéseiket egy elektronikus faliújságon tehetik fel, melyre az előadó válaszol. Egyedik konzultációt az előadóval kell megbeszélni.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Gál Tibor: A WEB programozása. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2004 (55062).
2. Gál Tibor: Java programozás. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2002 (55060).

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Gál Tibor docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék