Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A WEB programozása

  A tantárgy angol neve: WEB-Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 6.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Mérnök -informatikus Szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV19   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gál Tibor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/portal/BMEVIAU9119
  4. A tantárgy előadója Dr. Gál Tibor docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  •   Windows ismeretek
  •   Java programozás alapjai

    

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9119") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9037") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIIIAV51") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a VIAU9119 (A Web programozása), a VIHI9037 (Java technológia) és a VIIIAV51 (Integrált fejlesztés Java platformon) tantárgyat.


  7. A tantárgy célkitűzése A WEB programozásához szükséges alapvető ismeretek oktatása. Elsőrendű cél a sokirányú ismeret (HTML, XML, DTD, XSLT, DHTML, JavaScript , http, CGI, szerver oldali Java technológiák, stb.) olyan mélységű oktatása és elsajátítása, amire támaszkodva a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy az egyes területeken egyéni tanulással is eljussanak a legmélyebb és legmodernebb ismeretekhez.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az egyes témakörök 

  -        Az elektronikus dokumentumok fajtáinak áttekintése.
  -        A HTML nyelv alapjai (szerkezet, elemek, dinamika, kommunikáció).
  -
          A CSS és használata.
  -        Az XML, DTD, Xpath és XSLT technológiák.
  -        A JavaScript nyelv és kapcsolata a HTML ill. DHTML lapokkal (struktúra, nevek és literálok, kulcsszavak és
       operátorok, stringek/objektumok/tömbök, előre definiált objektumok, speciális objektum metódusok, egyéb
       sajátosságok).
  -        A különböző dokumentum objektum modellek (DOM)
  -       Java Servlet és JavaServer Pages (JSP) programok
       fejlesztése a WEB szerverekre.
  -        Szabványos- és felhasználó definiált elemkönyvtárak használata és fejlesztése.
  -        Komplex esettanulmány: JSTL alapú fórum.


              A tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során
  Hét

   

  Előadás

   

  1

   

  A tantárgy célkitűzése, elsajátításának módszere, tantárgykövetelmények. Az elektronikus dokumentumok fajtái. Jelölőnyelvek, SGML, DTD.

   

  2

   

  A HTML jelölőnyelv. A dokumentumok struktúrája, karakterkészlet és kódolás, erőforrások azonosítása. Elemosztályok, struktúrát, tartalmat és megjelenítést specifikáló elemek. Űrlapok és többkeretes rendszerek.

   

  3

   

  Kaszkád stíluslapok. Szintaktika, háttér-, szöveg-, font-, lista-, méret-, klasszifikációs tulajdonságok. Doboz modell: keret, margó, térköz. Pozícionálás, pszeudo osztályok és elemek, média típusok.

   

  4

   

  Az XML technológia. Szintaxis: struktúra, prológ, dokumentum elem. Jól formázott és érvényes dokumentumok. Névterek. Az XHTML jelölőnyelv.

   

  5

   

  Az XPath nyelv: csomópontok, környezet, elérési utak, irányok, csomópont vizsgálatok, függvények és operátorok. Az XSLT transzformációs nyelv: struktúra, navigálás a dokumentumfán, sablon- és adatvezérelt transzformációk, sorrendi feldolgozás, feltételes szerkezetek, változók és paraméterek, rekurzív eljárások.

   

  6

   

  A  mag JavaScript nyelv: általános szintaktikai szabályok, értékek/változók/literálok, kifejezések és operátorok, utasítások, kivételek, függvények és objektumok, szabályos kifejezések.

   

  7

   

  JavaScript a WEB oldalon. Objektummodellek. A DOM 0 objektumai és használatuk. Kommunikáció többkeretes és többablakos rendszerek között. A DOM 1 objektumai és használatuk. Eseménykezelés, dinamikus HTML.

   

  8

   

  Kliens-szerver kommunikáció az AJAX használatával: az XmlHttpRequest objektum és metódusai/tulajdonságai, a kommunikáció fázisai, mintapéldák. A WSH objektumai, metódusai és tulajdonságai, hiperetxt (.hta) alkalmazások.

   

  9

   

  SVG használata a web oldalakon. Beillesztés a HTML dokumentumba embed, object, iframe elemekkel és inline módon. Fontosabb elemek és használatuk. JavaScript az svg állományban, kommunikáció a HTML és svg állomány között.

   

  10

   

  Java szervletek. Architektúra, a GenericServlet és a HttpServlet osztály, életcuklus. Szervletek fejlesztése: Servlet API és szervlet képes kiszolgáló. Fordítás és telepítés. Tipikus feladatokat ellátó szervletek: űrlapkezelés, fájlkezelés, adatbázisok használata, muknkafolyamatok, fejlécek, szervletek együttműködése.

   

  11

   

  JSP oldalak. Általános jellemzők, statikus tartalom, szkript elemek, JSP direktívák, implicit objektumok, akcióelemek. Tipikus példák: fájlkezelés, adatbázisok használata.

   

  12

   

  JSTL elemek. Az Expression Language. A szabványos mag, xml, i18n, adatbázis és függvény elemkönyvtárak. Az elemkönyvtárak használatának bemutatása tipikus példákkal.

   

  13

   

  Felhasználó definiált akcióelemek a JSP 2.0 rendszerben. A SimpleTag és JSPFragment interfész, s a SimpletagSupport osztály. Tag handler, tagkönyvtár leíró fájl és telepítésleíró bejegyzés. Tipikus példák.

   

  14

   

  Komplett esettanulmány kliens- és szerver oldali programozásra. JSTL alapú fórum megvalósítása.

   

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 4 óra előadás.

   

  10. Követelmények a.      A szorgalmi időszakban 
              A hallgatók egy alkalommal zárthelyit írnak. A hallgató a félév elismerését jelentő aláírást csak akkor
              kaphat, ha sikeres zárthelyit írt.
  b.      A vizsgaidőszakban 
              A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  - Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  - A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.


   

  12. Konzultációs lehetőségek A hallgatók kérdéseiket egy elektronikus faliújságon tehetik fel, melyre az előadó válaszol. Egyedik konzultációt az előadóval kell megbeszélni.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Gál Tibor: A WEB programozása. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2004 (55062).
  2. Gál Tibor: Java programozás. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, 2002 (55060).

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Gál Tibor docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék