Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kapcsolóüzemű tápegységek

  A tantárgy angol neve: Switching Mode Power Supplies

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak 

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUJV02   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
  4. A tantárgy előadója dr. Hermann Imre adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Teljesítményfélvezetők működése, jellemzői.

  A teljesítményelektronika passzív alkatrészei (transzformátorok, fojtótekercsek, kondenzátorok, ellenállások) és jellemzői.

  Analóg és digitális alapáramkörök.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIAU9202") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Elektronika 2. VIAUA300 (5 szemeszter)

  Elektronikus Tápegységek VIAUJV03

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik a VIAU9202 tantárgyat hallgatták.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Jártasság szerzése a kapcsolóüzemű elektronikus tápegységek felépítésében, tervezésében illetve üzemeltetésében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.A hálózatról középfrekvencián leválasztott, több, szabályozott feszültségkimenettel rendelkező egyenfeszültségű tápegységek megvalósítási lehetőségei.

  A főáramkör kialakítási lehetőségei, kiválasztási szempontjai. A szabályozott jellemző megválasztása. Az egyes kimenetek feszültségének terhelésfüggése a szaggatott vezetés tartományát is figyelembe véve. Túlterhelésvételem.

  2.Szinuszos cosj =1-es hálózati áramfelvételű egyenfeszültségű tápegységek megvalósítási lehetőségei (Hálózatbarát tápegységek).

  3.Hálózati frekvenciás, váltakozófeszültség kimenetű (hálózatpótló) tápegységek felépítése, működése. A szünetmentes energiaellátás alapjai.

  4.Hangfrekvenciás tartományban vezérelhető kimenetű tápegységek.

  A kapcsolási frekvencia megválasztása.

  A maximálisan elérhető jelamplitúdó a félvezetők véges átkapcsolási idejét is figyelembe véve félhíd és hídkapcsolásban.

  Vezérlési módok. A vivőfrekvencia megkétszerezésének lehetősége a vezérlőjel frekvenciájához képest hídkapcsolásban.

  5.Az áram és a feszültség érzékelése, a potenciális elválasztás lehetőségei tápegységekben. Segédenergiaellátás.

  6.A kapcsolóelemek vesztesége. A veszteségcsökkentés lehetőségei.

  7.A kapcsolóelemek vezérlése, a vezérlőjelek előállítása.

  8.Tápegységek tervezésének és konstrukciójának alapjai.

  Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

   

  Előadás

   

  Anyag

   

  1

   

  A galvanikus csatolású feszültségcsökkentő kapcsolás és az erre visszavezethető helyettesítő képű leválasztott kimenetű nyitóüzemű átalakítók működési jellemzőinek összefoglalása

   

  2

   

  A polaritásfordító kapcsolások és az erre visszavezethető helyettesítő képű leválasztott kimenetű záróüzemű átalakítók működési jellemzőinek összefoglalása

   

  3

   

  A több feszültségkimenetű DC-DC átalakítók működési elve, csoportosításuk, definíciók.

   

  4

   

  A több szekundertekercselésű transzformátorok helyettesítő képének meghatározása a tekercsek közti csatolás figyelembevételével

   

  5

   

  A több kimenetű nyitóüzemű konverterek működése, szabályozhatósága ideális transzformátorral

   

  6

   

  A transzformátortekercsek közti nem tökéletes mágneses csatolás figyelembevétele, az ebből adódó szabályozási hiba számítása

   

  7

   

  A több kimenetű záróüzemű konverterek működése, szabályozhatósága ideális transzformátorral

   

  8

   

  A transzformátortekercsek közti nem tökéletes mágneses csatolás figyelembevétele, az ebből adódó szabályozási hiba számítása.

   

  9

   

  Több feszültségkimenet megvalósítása nyitóüzemű konverterekben a szűrőfojtó fluxusáról való mágneses kicsatolással.

   

  10

   

  Az egyes kimenetek együttszabályozhatóságának és a túlterhelésvédelem vizsgálata többkimenetű tápegységekben

   

  11

   

  Egyenfeszültségű tápegységek egyenirányítóinak kisfrekvenciás hálózati felharmonikusai kapacitív szűréskor. A felharmonikusok korlátozási lehetőségei, a hálózatkímélő és hálózatbarát működés elve.

   

  12

   

  Szinuszos cosφ=1-es hálózati áramfelvételű (hálózatbarát) Egyenfeszültségű tápegységek meg valósítási lehetőségei. Szűretlen hálózati egyenirányítóról a feszültségnövelő kapcsolás megfelelő vezérlésével kialakítható főáramköri megoldás működése, méretezési szempontjai.

   

  13

   

  A kapcsolás kéthurkos szabályozásának elve, átviteli függvények, nullátmeneti torzítás és mértéke.

   

  14

   

  Hálózati frekvenciás, váltakozófeszültség-kimenetű tápegységek felépítése, működése

   

  15

   

  A szünetmentes energiaellátás alapjai, online és offline megoldások összehasonlítása

   

  16

   

  Hangfrekvenciás tartományban vezérelhető kimenetű kapcsolóüzemű tápegységek. A kimenő és vivőfrekvencia arányának megválasztása.

   

  17

   

  A „nullátmeneti torzítás” és csökkentésének lehetőségei. Az egyszeres és a kettős vivőjű moduláció hatása az áramkör működési jellemzőire

   

  18

   

  A kapcsolási frekvencia megválasztásának szempontjai PWM készülékekben. A félvezetőveszteségek számításának közelítő módja. Hűtés.

   

  19

   

  A PWM tápegységekben használtfojtótekercsek méretezési alapjai.

   

  20

   

  Nyitóüzemű kapcsolások légrésnélküli transzformátorainak méretezési alapjai.

   

  21

   

  Záróüzemű kapcsolások légréses transzformátorainak méretezési alapjai.

   

  22

   

  Záróüzemű kapcsolások légréses transzformátorainak méretezési alapjai.

   

  23

   

  A kapcsolóelemek vezérlőjeleinek diszkrét és célintegrált áramkörös előállítása, leválasztási lehetőségei

   

  24

   

  Áram- és feszültségérzékelés, a potenciális leválasztás lehetőségei

   

  25

  Tápegységekben használható speciális áram- és feszültségérzékelési megoldások

   

  26

  Tápegységek konstrukciója, az áramköri kialakítás szempontjai

   

  27

  Méretezési példa kapcsolóüzemű DC-DC tápegységre

   

  28

  Méretezési példa kapcsolóüzemű DC-DC tápegységre

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, egy-egy tárgykör lezárásakor laboratóriumi bemutatóval kiegészítve.

  10. Követelmények

  a., A tárgy sikeres elvégzéséhez feltételezett ismeretek:

  A teljesítményelektronika aktív és passzív alkatrészeinek és a lineáris szabályozáselmélet alapjainak ismerete, valamint az analóg és digitális alapáramköröknek és a kapcsolóüzemű DC-DC tápegység alapkapcsolások (Buck, Boost, Buck-Boost, CUK, Flyback, Forward, teljes és félhíd főáramköreinek működési szintű ismerete.

  b., Szorgalmi időszakban:

  Egy nagyzárhelyi sikeres megírása.  

  A félév során lehetővé tesszük fakultatív jelleggel egy-egy tápegység egyedi tervezését, megépítését is. Ha a hallgató a félév során önként vállalt fakultatív feladatát sikeresen megoldja - kérésére – a nagyzárthelyi alól felmentést kaphat.

  c., A vizsgaidőszakban:

  A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli.

  11. Pótlási lehetőségek
  11. Pótlási lehetőségek

  Az érvényes TVSZ szerint.

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Félév közben egyeztetett időpontban.

  A vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző napon a kiírt időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Rudolf P. Severens, Gordon E. Bloom:

  Modern DC-to-DC switchmode power converter circuits.

  Mc Graw-Hill.

  2. John D. Lenk: Simplified design of switching power supplies.

  Butterworth-Heinemann

  3. George C. Charyssis:

  High frequency switching power supplies.MC Graw-Hill.

  4. Az előadások rövid kivonata kéziratban.

  5. Egyéni kívánságra egy-egy résztémából az előadó szakcikkeket is tud ajánlani.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Hermann Imre adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  dr. Varjasi István docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék