Informatique spéciale 2

A tantárgy angol neve: Informatics 2 (In French)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUF009 4 4v 5 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajk István

Docens

Automatizálási és Alk. Inf. Tanszék

Dr. Iváncsy Szabolcs

Adjunktus

Automatizálási és Alk. Inf. Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Informatika I.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIFOF014" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Prog. II. (Jegy)

7. A tantárgy célkitűzése

Átfogó ismeretek nyújtása és szemlélet kialakítása az alábbi területen: számítógépek felépítése, operációs rendszerek, információs hálózatok, adatbázis-kezelés, programozás-elmélet, számítástudomány.

8. A tantárgy részletes tematikája

Informatikai hálózatok:

Fogalmak: adatátvitel, számítógéphálózat, host, terminál, terminál-koncentrátor, front-end processzor.

Nyílt rendszer koncepció. ISO-OSI hivatkozási modell. Szabványok és szabványkészletek: ISO, CCITT, IEEE, MAP/TOP.

Fizikai szint: Az átviendő jel kódolása. Átviteli lehetőségek.

Adatkapcsolati funkciók, topológiák, vezérlési eljárások.

Hálózati szint: Útvonalválasztás. Torlódások és holtponthelyzetek elkerülése. X.25 hálózatok.

Szállítási szint: Összeköttetés-orientált és összeköttetés nélküli kapcsolat.

Viszonyszint: OSI viszony szintű szolgáltatások és protokollok.

Megjelenítési szint: OSI megjelenítési szintű szolgáltatások.

Alkalmazási szint: OSI alkalmazási szolgálatok és protokollok, MHS, FTAM, VTS.

Számítógépek együttműködése.

Hálózati rendszerek fejlesztése, menedzselése.

Fejlődési irányok.

Adatbáziskezelés:

Az adatbázis rendszerek fogalma, komponensei.

Alapfogalmak: Biztonság, integritás, szinkronitás, jogosultságok. Felhasználók, adatbázis adminisztrátor.

Entitás és reláció fogalma, az entitás-reláció leírás, egyed-kapcsolati diagram.

Fizikai adatszervezés: Tárak struktúrája (user, record, fizikai interfész).

Hash állományok, indexelt állományok, B fák, sűrű indexelés, heap szervezés. Keresés beszúrás és törlés a fenti állományokban. Adatok reprezentálása (pointer, index). Index file, invertált index file.

Adatbázis modellek: Hálózati, hierarchikus és relációs modellek, műveletek.

Relációs adatbázisok: Reláció fogalma: n-es, domén, attribútum. Kulcs fogalma: elsődleges, jelölt, kompozit, másodlagos. Integritási szabályok. Entitás-, referenciális-, relációs integritás.

Műveletek a relációkon: kizárás, vetítés, egyesítés, metszet, illeszkedés, Descartes-i szorzat, hányados.

Relációs adatbázis tervezés problematikája. A funkcionális függés fogalma. 0, 1, 2, 3, BCNF normál formák. Többértékű függőség és a 4NF.

Bevezetés az SQL-be. Komplex lekérdezések: vetítés, kizárás, összekapcsolás, egymásba ágyazott lekérdezések, csoportosítás, rendezés, unió, metszet, különbség, oszlop és csoportfüggvények. Nézet és kurzor fogalma, használata.

Táblák létrehozása, módosítása, törlése. Jogosultságok kezelése. Indexelés. A tranzakció fogalma, többfelhasználós adatbázis kezelés, egyidejű hozzáférés.

Számítástudomány és programozáselmélet:

Formális nyelvek alapjai, Chomsky féle nyelvosztályok.

Véges automaták mint lineáris nyelvek felismerői.

Környezetfüggetlen nyelvek és grammatikák. Környezetfüggetlen nyelvek szabályos alakjai, transzformációk.

LL(k) nyelvek és jellemzőik.

Fordítóprogramok felépítése.

Programozási alapfogalmak rendszerező áttekintése: értékek, típusok, tárak, parancsok, típusrendszerek.

Objektum-szemléletű programozás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. Előfeltételek:

a tárgy első féléves részéből megszerzett aláírás.

b. Szorgalmi időszakban :

Zárthelyi dolgozat:

A félévben 1 db nagyzárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók (javasolt időpontja a 11. oktatási hét).

A félévvégi aláírás feltétele:

A zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése vagy ennek pótlása elégséges szinten. (Szorgalmi időszakban egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban az első két héten.) . A félévvégi aláírást a vizsgák időpontjában írjuk be.

Előadó-választás:

Az első két héten személyes megbeszélés alapján lehet más előadót választani. Elsőként a fogadó előadó beleegyezése szükséges. A zárthelyi dolgozatot és az első vizsgát is a választott oktatónál kell letenni.

c. Vizsgaidőszakban:

A vizsga módja:

A vizsga írásbeli. A vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

A vizsgaosztályzat kialakítása:

A vizsgaosztályzat kialakítását a félévközi nagy ZH eredménye nem befolyásolja.

Kreditpontok:

A tárgyból az kapja meg az előírt kreditpontokat, aki sikeres vizsgát tett.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

J. D. Ullman: Principles of Database Systems

Halassy Béla: Az adatbázistervezés alapjai és titkai.

Stolnicki Gyula: SQL kézikönyv.

C. J. Date: An Introduction to Database Systems - Addison-Wesley PC. Inc., 199O.

A. S. Tannenbaun: Számítógép-hálózatok. Novotrade Kiadó, Budapest, 1992.

Bach I: Számítástechnikai nyelvészet. Jegyzetkiadó, 1991. (szám:55006)

D. A. Watt: Programming Language Concepts and Paradigms. Prentice Hall Inc., 1990.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajk István

Docens

Automatizálási

Dr. Iváncsy Szabolcs

Adjunktus

Automatizálási