Adaptív rendszerek

A tantárgy angol neve: Adaptive Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki és műszaki Informatikai Szak

Doktori képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUD061   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajk István

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy a megfigyelésen alapuló modellalkotás kérdéseivel és ezek irányítástechnikai alkalmazásaival foglalkozik. Célkitűzése, hogy a hallgató jártasságot szerezzen a modellépítés, a tanulási és identifikációs módszerek használatában, valamint ismereteket nyújtson az adaptív jelfeldolgozási és irányítási feladatok megoldásához.

8. A tantárgy részletes tematikája

Rendszeridentifikáció. Becsléselméleti és optimalizálási alapok. Dinamikus rendszerek modellezése. Nemparametrikus idő- és frekvenciatartománybeli identifikációs módszerek. Paraméterbecslésen alapuló identifikációs módszerek, konvergencia, konzisztencia, aszimptotikus tulajdonságok. Validitás, struktúrabecslés, kísérlettervezés. Rekurzív becslési algoritmusok. Implementációs problémák (zajelnyomás és paraméterkövetés, struktúra és paraméter illesztetlenség, diszkretizálás, kvantálás hatása, numerikus hibák csökkentése...) Identifikációs eszközök. Esettanulmányok és alkalmazások.

Adaptív rendszerek. Alapvető fogalmak és problémák. Az adaptív irányítás általános elmélete, duális irányítás. Stabilitás elmélet. Aktív adaptív rendszerek. Passzív adaptív struktúrák: modell referenciás, paraméteradaptív rendszerek. Neurális és fuzzy irányítás. Heurisztikus módszerek. Alternatív megoldások. Adaptív szabályozási módszerek alapvető tulajdonságai (stabilitás, konvergencia sebesség, robusztusság). Implementációs kérdések. Esettanulmányok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

A félév során egy házi feladat kerül kiadásra.

A félévvégi aláírás feltétele: a házi feladat elégséges szintű megoldása.

  1. A vizsgaidőszakban:

A vizsga módja: írásbeli.

A vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

K.S.Narendra, A.M.Annaswamy: Stable adaptive systems. Prentice Hall

K.I. Astrom, B. Wittenmark: Adaptive control. Addison-Wesley Publishing Company.

L. Ljung:System Identification. Theory for the users. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

T. Söderström, P.Stoica: System identification. Prentice Hall.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajk István

docens

Automatizálási és Alk. Inf.