Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adaptív rendszerek

  A tantárgy angol neve: Adaptive Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki és műszaki Informatikai Szak

  Doktori képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUD061   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a megfigyelésen alapuló modellalkotás kérdéseivel és ezek irányítástechnikai alkalmazásaival foglalkozik. Célkitűzése, hogy a hallgató jártasságot szerezzen a modellépítés, a tanulási és identifikációs módszerek használatában, valamint ismereteket nyújtson az adaptív jelfeldolgozási és irányítási feladatok megoldásához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Rendszeridentifikáció. Becsléselméleti és optimalizálási alapok. Dinamikus rendszerek modellezése. Nemparametrikus idő- és frekvenciatartománybeli identifikációs módszerek. Paraméterbecslésen alapuló identifikációs módszerek, konvergencia, konzisztencia, aszimptotikus tulajdonságok. Validitás, struktúrabecslés, kísérlettervezés. Rekurzív becslési algoritmusok. Implementációs problémák (zajelnyomás és paraméterkövetés, struktúra és paraméter illesztetlenség, diszkretizálás, kvantálás hatása, numerikus hibák csökkentése...) Identifikációs eszközök. Esettanulmányok és alkalmazások.

  Adaptív rendszerek. Alapvető fogalmak és problémák. Az adaptív irányítás általános elmélete, duális irányítás. Stabilitás elmélet. Aktív adaptív rendszerek. Passzív adaptív struktúrák: modell referenciás, paraméteradaptív rendszerek. Neurális és fuzzy irányítás. Heurisztikus módszerek. Alternatív megoldások. Adaptív szabályozási módszerek alapvető tulajdonságai (stabilitás, konvergencia sebesség, robusztusság). Implementációs kérdések. Esettanulmányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A félév során egy házi feladat kerül kiadásra.

  A félévvégi aláírás feltétele: a házi feladat elégséges szintű megoldása.

  1. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga módja: írásbeli.

  A vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  K.S.Narendra, A.M.Annaswamy: Stable adaptive systems. Prentice Hall

  K.I. Astrom, B. Wittenmark: Adaptive control. Addison-Wesley Publishing Company.

  L. Ljung:System Identification. Theory for the users. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

  T. Söderström, P.Stoica: System identification. Prentice Hall.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  docens

  Automatizálási és Alk. Inf.