Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika II. szigorlat

  A tantárgy angol neve: Electrical Engineering I. Comprehensive Examination

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nem villamosmérnök doktorandusz hallgatók számára

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUD041 - 2s 3 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk. Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: Vektoranalízis, Komplex függvénytan, Differenciálegyenletek (közönséges, parciális)

  Fizika: Elektromosságtan, mágnesességtan

  Elektrotechnika: Elektrotechnika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A doktori képzésben való részvétel feltételeivel egyeznek meg. A tantárgy felvétele az első szemeszterben ajánlott

  7. A tantárgy célkitűzése

  Nem villamos mérnökök részére az undergradualis képzésben hasonló címen tanultak feldolgozása magasabb szinten, szélesebb elméleti alapokon, és az ott csak vázlatosan érintett néhány, a nem villamos mérnöki szempontból jelentős témakör részletesebb tárgyalása, számos alkalmazási példán keresztül. Analógiák és egyéb kapcsolódási pontok bemutatása. A doktoranduszképzés Elektronika című és a többi villamos ismereteket igénylő tantárgyának megalapozása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Áramkörök. Egyenáramú hálózatok. Általános számítási módszerek. Színuszos áramú hálózatok. Időtartománybeli vizsgálat. Komplex számítási módszer. Teljesítmények. Többfázisú hálózatok. Periodikus áramú hálózatok. Periodikus jelek jellemző értékei. Időtartománybeli és frekvencia-tartománybeli analízis. Tranziens folyamatok. Fourier- és Laplace-transzformáció alkalmazása. Nemlineáris hálózatok alapjai. Analógiák. Mechanikai, termikus, pneumatikus, hidraulikus analógiák.

  Elektromechanikai energia átalakítók. Lineáris és forgó motorok. Egyenáramú gépcsalád, statikus, dinamikus viselkedés, üzemtan. Váltakozó áramú gépcsalád. Szinkron, aszinkron gépek. Térvektoros tárgyalás. Színuszos, nem színuszos táplálás. Mezőorientáció elve. Különleges villamos gépek: kefe nélküli egyenáramú gép, léptető motor, kapcsolt reluktancia motor.

  Villamos mérések. Villamos, nem villamos mennyiségek mérése, jelátalakítók, jeltovábbítás, jelrögzítés, jelfeldolgozás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, konzultáció, hallgatói előadások.

  10. Követelmények

  a) A félév lezárásának módja: vizsga

  b./ Szorgalmi időszakban:

  A tananyag feldolgozása részben önállóan történik, a megadott szakirodalom alapján. A hallgatók kötelező konzultációkon, előadás formájában ismertetnek egy-egy általuk feldolgozott rész-területet. Egy-egy önálló feladatot is kapnak, amelynek írásos megoldása mellett munkájukat szintén rövid előadásban mutatják be. Javasolt az önálló munkához, ill. a bemutatáshoz a multimédia eszközök és a számítógépes programok használata.

  Önálló feladat: A fenti témakörökhöz kapcsolódó alkalmazási példa kiválasztása és numerikus megoldása a hallgató által felkutatott irodalom alapján, vagy a tanszék által kiadott (laboratóriumi, ill. számítógépes munkát igénylő) feladat megoldása. A témakört a hallgató megválaszthatja, és előzetesen az előadóval közösen rögzíti. Elvárt időráfordítás: 30 óra.

  Határidők: Témakör kijelölése: Első konzultáció (5. hét)

  A dolgozat beadás időpontja: Utolsó konzultáció (14. hét)

  Kötelező konzultációk: 5. hét (témaválasztás megbeszélése)

  8. hét (önálló előadás megtartása előre kiválasztott témakörben)

  14. hét (önálló feladat ismertetése)

  A vizsgára bocsátás feltételei: Elegendő számú jelentkező esetén az előadásokon való részvétel, kötelező konzultációkon való részvétel, saját előadások megtartása, részvétel a hallgató társak előadásain, önálló feladat legalább elégséges szintű kidolgozása

  c./ Vizsgaidőszakban:

  a vizsgáztatás módszere:irásbeli (és szóbeli), az ismétlővizsgára való jelentkezés feltételei: minimális időköz a két vizsga között 1 hét

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszám alapján:

  0-31 pont elégtelen (1)

  32-39 pont szóbelire rendeljük be

  40-55 pont elégséges (2)

  56-70 pont közepes (3)

  71-85 pont jó (4)

  86-93 pont jeles (5) osztályzatért szóbelizhet

  94-100 pont jeles (5)

  A vizsgán legalább elégséges osztályzatot elért hallgató jobb jegyért szóbeli vizsgát tehet, a rontás kockázatával.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Fodor György: Villamosságtan I. (Villamos Hálózatok), Tankönyvkiadó, Bp. 1987.

  2. Boros Andor: Villamos mérések a gépészetben, Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1978

  3. Szentiday Klára: Mikroelektronikai érzékelők, Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1994

  4. Schnell László: Jelek és rendszerek méréstechnikája, Műszaki K., Bp., 1985

  5. H. F. Grave: Nemvillamos mennyiségek villamos mérése, Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1968

  6. R. C. Dorf, J. A. Svoboda: Introduction to Electric Circuits, John Wiley&Sons, New York,

  1996

  7. A.E. Fitzgerald, C. Kinglsey, S.D. Umans: Electric Machinery, McGraw-Hill, 1992

  8. W.H. Hayt, J.E. Kemmerly: Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill, 1992

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alk. Informatikai Tanszék

  viauD041.rtf