Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Témalaboratórium

  A tantárgy angol neve: Training Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés         
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUBB07 4 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csorba Kristóf,
  4. A tantárgy előadója A témalabor megtartásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a specializációválasztáskor a hallgatóhoz rendelt tanszék).
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy az üzemmérnök-informatikus képzésének mintatantervének első három félévében szereplő tárgyakban oktatott témakörök ismeretére épít.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS

  Szakirany("BPINteszt", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A témalaboratórium egyrészt bemutatja a specializáció gazdatanszékéhez és esetleges közreműködő tanszékeihez tartozó műhelyeket, amelyek a specializáció tantárgyait oktatják, később pedig a kooperatív képzés keretében zajló Önálló laboratórium, Projektgyakorlat, illetve a Szakdolgozat-készítés tantárgyakban témavezetőket biztosítanak. A hallgatók a témalaboratórium foglalkozásai során megismerkednek a műhely munkájával, és elsajátítják a műhely témáinak műveléséhez szükséges speciális szakmai ismereteket.
  A tantárgy másik célja a kooperatív képzés előkészítése, a képzésben közreműködő vállalatok profiljának, az általuk művelt, és a képzés számára felkínált témáinak, alkalmazott tipikus technológiáinak megismertetése.
  A Témalaboratórium tantárgy elvégzésével a hallgatók jártasságot szereznek a kooperatív képzés Önálló laboratórium, Projektgyakorlat és Szakdolgozat-készítés tárgyaiban alkalmazandó eszközök, technológiák és módszerek alkalmazásában, és megalapozottan tudnak kooperatív képzésre jelentkezni.
  8. A tantárgy részletes tematikája Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) a hallgatók jelentkeznek a tanszék által meghirdetett szakmai műhelyek valamelyikébe. A hallgató féléves munkáját a tanszék által kijelölt konzulens irányítja.
  A félév során a konzulens megoldandó részfeladatokat jelöl ki, amelyek elvégzéséről a hallgató írásos dokumentumokat készít és ad be.
  A feladatok részint a tanszéki műhelyek, részint a területhez kapcsolódó kooperatív gyakorlóhelyek alkalmazott eszközeinek, módszereinek, technológiáinak megismertetését célozzák.
  A Témalaboratórium csak tanszéki keretek között végezhető.
  A feladatok kidolgozása során a hallgatók általában csoportokban dolgoznak, úgy, hogy a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető legyen. Lehetséges teljes mértékben önálló feladat kidolgozása. A feladatkiírásokban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgyhoz 4 órás laboratóriumi foglalkozások tartoznak, amelyeken a technológiák megismerése, a feladatok kiadása, a megoldáshoz szükséges információk átadása, konzultációk, valamint a kooperatív képzés gyakorlóhelyeinek bemutatkozása történik.
  Egy konzulens maximum 10 hallgató munkáját koordinálja.
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:
  A félévközi ellenőrzés rendje:
  • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi.
  • A kidolgozott feladatokat a konzulens által meghatározott határidőre kell beadni. A konzulens a feladattal kapcsolatban szóbeli kiegészítéseket is kérhet.

  A félévközi jegy megállapításának módja:
  A feladatokat a konzulens értékeli és osztályozza az alábbi szempontok figyelembevételével:
  • a munka szakmai értéke;
  • a hallgató munkához való viszonya és az elvégzett munka készenléti foka;
  • a dokumentáció és beszámoló minősége.


  Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki a feladatokat nem oldotta meg vagy nem dokumentálta elfogadható minőségben.


  A vizsgaidőszakban:
  Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek Egy részfeladat a pótlási időszak végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A konzulens a laboratóriumi foglalkozások alkalmával, továbbá azon kívül a konzultációt igénylő hallgatókkal egyeztetett időpontban és formában válaszol hallgatói kérdésekre.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens biztosítja, illetve irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra-
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen180 óra
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Sujbert László

  egyetemi docens, okt. dh.

  VIK-DH

  Dr. Kondorosi Károly

  c. egyetemi tanár

   MISZB elnök