Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kliensalkalmazások

  A tantárgy angol neve: Client Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  specializációtárgy
  Szoftverfejlesztés specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUBB03 4 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Somogyi Ferenc Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék

  Asztalos Márk PhD

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Ekler Péter

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Forstner Bertalan

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektum orientált programozás alapjai Java és C# nyelveken.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS

  Szakirany("BPINszoftfejl", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

   

  A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kliensoldali alkalmazások fejlesztésének módszereit és meghatározó technológiáit különös tekintettel a vékony kliensekre (webes és mobil kliensek). A tárgy külön figyelmet fordít arra, hogy a technológiai lehetőségeken túl a hallgatók gyakorlati problémákkal és megoldásokkal is találkozzanak a félév során.

  A főbb célok a következők:

  ·        A web működésének (architektúra, kommunikáció, erőforrások és webalkalmazások) és alapvető fogalmainak megértése. (alkalmazás szint: problémamegoldás ismeretek alkalmazásával, példák, feladatok önálló megoldása - K3)

  ·        A HTML, CSS, JavaScript nyelvek és ezek együttműködésének haladó szintű ismerete. (K3)

  ·        A TypeScript nyelv megismerése. (megértés szint: magyarázatok, összefüggések ismerete, esetek felismerése, besorolása - K2)

  ·        Az Angular keretrendszer működésének megértése. (K2)

  ·        Android alapú mobilkliens alkalmazások fejlesztésének módszereinek és technológiának a megismerése. (K3)


   

  8. A tantárgy részletes tematikája


  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés – kliensoldali fejlesztés helye, szerepe. Vékony- és vastagkliens technológiák összehasonlítása. Az alapvető webes architektúra, kliens-szerver működés, HTTP alapú kommunikáció. Backend as a Service (BaaS) fogalma. HTTPS használata.

  2.

  Bevezetés a web alapvető technológiáiba: HTML, CSS, Bootstrap.

  3.

  A JavaScript nyelv, eseménykezelés JavaScript-ben. A HTML DOM feldolgozása. Sorosítás JSON formátumban. jQuery könyvtár és használata.

  4.

  Haladó JavaScript konstrukciók (globális változók, closure-ök, ECMA szabványok, modulkezelés). Űrlapok szerepe és működése. LocalStorage és SessionStorage fogalma.

  5.

  JavaScript adatkezelés, adatkötés, input validáció (bevezetés az Angular keretrendszer működésébe). TypeScript alapok.

  6.

  TypeScript nyelvi elemek, fejléc fájlok, osztályok, interfészek, anonim függvények. Fordítási folyamat (transpiling), statikus típusosság, modulrendszer

  7.

  Alapvető Angular koncepciók: komponensek, service-ek, direktívák, routing. Függőségkezelés módszerei.

  8.

  Haladó Angular struktúrák: modulszervezés, HTTP kommunikáció. Aszinkron programozás és aszinkron tervezési minták: a többszálú és az aszinkron programozás közötti különbség. Aszinkron adatforrás elérés. Reaktív programozás.

  9.

  Szoftverfejlesztési eszközök mobil készülékekre általánosságban: programozási nyelvek, kódkönyvtárak, fejlesztőeszközök (SDK, Emulátor). Az Android platform alapjainak bemutatása. Projekt elemeinek ismertetése. Fordítás mechanizmusa.

  10.

  Modern mobil alkalmazások életciklusa az Android szemszögéből. Android alkalmazás komponensek és ezek szerepe, valamint tipikus használati esetek. Több képernyős alkalmazások tervezése és megvalósítása. Általános állapot mentése életciklus váltás kezelésére.

  11.

  Mobil alkalmazások felhasználói felületének tervezése és megvalósítása. Felhasználói felülettel kapcsolatos erőforrások bemutatása, erőforrás minősítők. Elrendezések és nézetek kezelése.

  12.

  Perzisztens adattárolás elveinek bemutatása mobil környezetben. Kulcs-érték alapú adattárolási lehetőségek. Relációs adatkezelés, adat szűrés, keresés és rendezés.

  13.

  Mobil platformokon támogatott rövid és hosszú távú hálózati kommunikációs technológiák használata. Aszinkron hálózati műveletek kezelése, szálkezelés. HTTP kapcsolatok kezelése. Felhasználói felület értesítése aszinkron végrehajtás esetén.

  14.

  A félév összefoglalása. Egyéb kitekintés: multiplatform mobilfejlesztés – HTML5 alapú technológiák (Electron, Cordova)

  A laborok tematikája:

  Az első héten nem tartunk labort.

  Labor

  Labor anyaga

  1.

  -

  2.

  Hatékony fejlesztőeszközök megismerése (Visual Studio Code). Böngészők használata (Developer Toolbar). Hálózati kommunikáció figyelő eszközök (Fiddler).  Cél a HTTP kommunikáció átlátása, HTML dokumentum megjelenítése, hivatkozások letöltése.

  3.

  HTML gyakorlat: HTML5, CSS dokumentumok szerkesztése. Haladó CSS technikák, grid rendszerek, flexbox elrendezés. CSS keretrendszerek (Bootstrap).

  4.

  HTML DOM manipuláció JavaScript és jQuery segítségével, dinamikus weboldal fejlesztése AJAX technológiával.

  5.

  Programozás TypeScript nyelven, a fordítás folyamatának áttekintése.

  6.

  Bevezetés az Angular keretrendszer használatába, angular-cli, alapvető csomagok, komponensek, service-ek.

  7.

  Összetett Angular alapú webalkalmazás fejlesztése, HTTP kommunikáció

  8.

  Haladó Angular technikák, reaktív programozás.

  9.

  1. Házi feladat bemutatása.

  10.

  Alkalmazás életciklus gyakorlása több képernyőből álló alkalmazás fejlesztése esetén.  Életciklus váltások megfelelő kezelése, állapot mentés.

  11.

  Összetett felhasználói felületek tervezése és megvalósítása  mobil környezetben.

  12.

  Perzisztens adattárolás alapú alkalmazás fejlesztése, listák kezelése.

  13.

  Hálózati kommunikáció alapú alkalmazás tervezése és megvalósítása.

  14.

  2. Házi feladat bemutatása


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az előadás keretében a főbb témaköröket, koncepciókat, technológiákat mutatjuk be.

  A számítógépes termekben tartott gyakorlatokon az előadáson elhangzottakat gyakoroljuk konkrét példákon keresztül. A gyakorlatok egy része vezetett mérés, ennek célja, hogy közösen, a gyakorlatvezetővel együtt találják ki a hallgatók a megoldást, amelyet a gyakorlatvezető végül részletesen megmutat. Vannak önálló feladatok is, ezek megoldása a hallgatók feladata, de a gyakorlatvezetőtől lehet segítséget kérni, ha valaki elakad.

  10. Követelmények

   

  A szorgalmi időszakban:

  ·        A tárgyhoz 2 házi feladat (részteljesítmény értékelés) tartozik, az első webes témakörben, a második mobilfejlesztés témakörben. Az első feladat bemutatásának határideje a 9. heti, a másodiké a 14. heti laboralkalom. Mindkét házi feladatra 20-20 pont kapható, amelyeknek egyenként 50%-át el kell érni.

  ·        A házi feladat beszedéseken túl, 12 érdemi számítógépes labort tartunk, ebből 8-nak sikeresen teljesítettnek kell lennie. Egy labor sikeres, ha a hallgató jelen van az órán és sikeresen megírja a beugrót (szintfelmérő). A beugró az óra elején, rövid számonkérés, amely néhány kérdésből áll. Pontszámot nem adunk rá, egy beugró sikeres, vagy sikertelen lehet. A beugrókon a laborhoz kapcsolódó, korábbi órákon (előadások, laborok) elhangzott anyagok ismeretét ellenőrizzük. Az oktatási szünetek miatt elmaradt és külön időpontban nem pótolt laborok teljesítettnek számítanak.

  ·        A tárgyból zárthelyit nem tartunk.

  A félév végi aláírás feltételei:

  ·        Mindkét házi feladat sikeres bemutatása és legalább 10-10 pont elérése.

  ·        Legalább 8 laboron való jelenlét, sikeres beugróval.

  A vizsgaidőszakban:

  ·        A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát tartunk, amely 60 pontos, ebből legalább 30 pontot el kell érni a sikerességhez.

  Az osztályzat megállapításának módja:

  ·        1. Házi feladat: max. 20 pont

  ·        2. Házi feladat: max. 20 pont

  ·        Vizsga: max. 60 pont

  88– 100: jeles

  75 – 87: jó

  62 – 74: közepes

  50 – 61: elégséges

  0 – 49: elégtelen


   

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat pótlólagos leadása a pótlási időszakban kijelölt időpontig lehetséges.

   

  Gyakorlatok pótlására nincs lehetőség. Ugyanakkor a 8 teljesített gyakorlatba beszámítjuk az indokolt (pl. orvosilag igazolt) távolmaradást és a tanulmányi szünetek miatt elmaradt alkalmakat is.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Folyamatosan, az előadókkal, vagy gyakorlatvezetőkkel előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        Christopher Nance: TypeScript Essentials, 2014, Packt Publishing, ISBN: 978- 1783985760

  ·        Matt Frisbie: Angular 2 Cookbook - Second Edition, 2017, Packt Publishing, ISBN: 978-1785881923

  ·        Forstner Bertalan, Ekler Péter, Kelényi Imre, Bevezetés a mobilprogramozásba, SZAK Kiadó Kft., ISBN: 9789639863019

  ·        Ekler Péter, Fehér Marcell, Forstner Bertalan, Kelényi Imre, Android-alapú szoftverfejlesztés, SZAK Kiadó Kft., ISBN: 9789639863279

  ·        Bruce Lawson, Remy Sharp, Introducing HTML5 2nd, New Riders, ISBN: 9780321784421

  ·        Elisabeth Robson, Eric Freeman, Head First HTML with CSS & XHTML, O’Reilly, ISBN: 9780596101978

  ·        David Flanagan, JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition, O’Reilly, ISBN: 9780596805524

  ·        Jonathan Chaffer, Karl Swedberg, Learning jQuery 3rd, O’Reilly, ISBN: 9781849516549

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  56

  Készülés előadásokra

  7

  Készülés gyakorlatra

  14

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  33

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Asztalos Márk PhD

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Ekler Péter

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Forstner Bertalan

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék