Mindennapi informatikai alkalmazások

A tantárgy angol neve: Everyday IT Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2020. július 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
Közös tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUBA01   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
4. A tantárgy előadója

Név

Beosztás

Tanszék

Dr. Kővári Bence

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Csorba Kristóf

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Általános felhasználói ismeretek a számítógéphasználatról

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

Célkitűzés:
Jártasság elérése a dokumentálás, prezentáció és kollaboráció eszközeinek használatában. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő programok használatának elsajátítása. A dokumentumok tartalmi és formai elemek különválasztása, dokumentummodellek, reprezentációk, az eszközök funkcióinak szisztematikus áttekintése.

 

Témák:

-        Windows operációs rendszer használatának alapjai (alkalmazás szint - K3)

-        Szövegszerkesztés alapjai (Microsoft Word, Google Docs) (alkalmazás szint - K3)

-        Táblázatkezelés alapjai (Microsoft Excel, Google Sheets) (alkalmazás szint - K3)

-        Prezentációkészítés alapjai (Microsoft PowerPoint, Google Slides, Prezi) (alkalmazás szint - K3)

-        Online kollaboráció (Office 365, Google Drive, verziókezelés alapjai) (megértés szint - K2)

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások tematikája:

Előadás

Előadás anyaga

1.

Bevezetés: A Windows operációs rendszer használata (meghajtók, mappák, virtuális mappák, tömörítés), böngésző és keresőhasználat

 

2.

Parancssor használata Windows környezetben (kitekintés a Unix-Windows különbségekre)

 

3.

Szövegszerkesztés 1 (dokumentumtípusok, szoftverek, Word, szövegszerkesztés alapjai)

 

4.

Szövegszerkesztés 2 (stílusok, tipográfiai alapok, karakterkódolás, hivatkozások, képek, formátumok)

 

5.

Szövegszerkesztés 3 (dokumentálás)

 

6.

Táblázatkezelés 1 – Excel alapfogalmak, formázás, alapműveletek

 

7.

Táblázatkezelés 2 – Diagramok, abszolút és relatív hivatkozások, képletek, egyszerű függvények

 

8.

Táblázatkezelés 3 - Összetett képletek és kimutatások

 

9.

Prezentáció készítés 1 (PowerPoint, hogyan építsük fel a prezentációt?)

 

10.

Prezentáció készítés 2 (PowerPoint, diagramkészítés, folyamatábra)

 

11.

Verziókezelés alapjai

 

12.

Elosztott verziókezelés alapjai (git)

 

13.

Online kollaboráció és dokumentumtárak, csoportmunka 1 (OneDrive, SharePoint, Google drive, levelezőlisták, kommunikációs szoftverek)

 

14.

Online kollaboráció és dokumentumtárak, csoportmunka 2 (Office 365)

 


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az előadás keretében a hallgatók megismerhetik a dokumentálás, prezentációkészítés ás online kollaboráció legfontosabb elméleti alapjait és leggyakrabban használt eszközeit. Ezek alkalmazását a hallgatók önálló gyakorlással sajátíthatják el, melynek ellenőrzését két kis házifeladat segítségével végezzük. Az elméleti anyag elsajátítását a szorgalmi időszak végén zárthelyi dolgozat segítségével értékeljük.

10. Követelmények

 

A szorgalmi időszakban:

·         A tárgyhoz három kis házi feladat (részteljesítmény értékelés) tartozik. Ezek megoldásához a hallgatóknak az előadásokon megszerzett ismereteket kell alkalmazniuk. Az első feladat beadásának határideje az 5. hét vége, a másodiké a 9. hét vége, a harmadiké a zárthelyi dolgozatot megelőző hét vége. Mindhárom házi feladatra 10-10 pont kapható, melyből az értékeléshez 5 pont elérése szükséges feladatonként. A házi feladatok utólagos leadására, javítására lehetőség nincs, ugyanakkor a három feladat közül csak kettő teljesítése elvárt, amennyiben a hallgató mindhárom feladatot teljesíti a két legjobbat vesszük figyelembe a félévközi jegy számításakor

·         A kari ZH ütemterv szerint nagyzárthelyi dolgozatot (összegző értékelés) írunk, mely a teljes félév anyagát kéri számon. A dolgozatra 80 pont kapható, melyből legalább 40 pontot kell elérni.

Az osztályzat megállapításának módja:

Az osztályzat megszerzéséhez legalább két házi feladatot határidőre le kell adni és azokban legalább 5-5 pontot elérni. Két házi feladat pontszáma 10-10%-ban, a zárthelyi dolgozat 80%-ban számít az érdemjegybe.


 

11. Pótlási lehetőségek

 

A sikertelen zárthelyi pótlására a pontosan 1 lehetőséget biztosítunk a kari ZH ütemterv szerint.


 

12. Konzultációs lehetőségek

Folyamatosan, az előadókkal egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 

·         Dr. Pétery Kristóf: Microsoft Office 2016 magyar nyelvű változat, Mercator Stúdió, 2016, ISBN: 978-963-365-635-8

·         Bártfai Barnabás: Office 2016, Bookline, 2016, ISBN: 978-6-1554-7738-6

·         Chacon, Scott, Straub, Ben: Pro Git, Apress, ISBN: 978-1-4842-0076-6
ingyenes elérhetőség: https://git-scm.com/book/en/v2

·         Mindennapi informatikai alkalmazások jegyzet


 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

28

Készülés előadásokra

9

Készülés gyakorlatra

0

Készülés laborra

0

Készülés zárthelyire

8

Házi feladat elkészítése

15

Önálló tananyag-feldolgozás

0

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kővári Bence András

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Recski Gábor

adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Csorba Kristóf

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék