Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus átalakítók

  A tantárgy angol neve: Power Electronics Converters

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. április 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Villamosmérnöki Szak

   

  Szabadon választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV64 6,7, 4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kárpáti Attila,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Kárpáti Attila

   

  Docens

   

  Aut. és Alk. Inf. Tsz.

   

  Dr. Hermann Imre

   

  Adjunktus

   

  Aut. és Alk. Inf. Tsz.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika I., Elektronika II.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  ( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A8")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Ajánlott az Elektronika I., Elektronika II. előzetes felvétele.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód                              Cím

  BMEVIAU9003            Elektronikus tápegységek

  7. A tantárgy célkitűzése A teljesítményelektronikai félvezető elemek működésének, jellemzőinek összefoglalása. Alapvető nemlineáris áramkörök vizsgálata. A váltakozófeszültség –változófeszültség a váltakozófeszültség-egyenfeszültség, egyenfeszültség-egyenfeszültség, az egyenfeszültség-váltakozófeszültség, valamint a speciális (rezgőkörös) és az összetett átalakítókapcsolások működésének, méretezésének és modellezésének ismertetése.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A teljesítményelektronika félvezető elemei; teljesítménydiódák, bipoláris teljesítménytranzisztorok, tirisztorok, speciális tirisztorok, MOS bemenetű (MOSFET, IGBT, MCT, IGCT stb.) elemek jellemzői, jelleggörbéi, katalógus adatai.

  Nemlineáris alapáramkörök működése különböző terhelésekkel. Az áramkörök analízise, szintézise. Az áramkörszimuláció alapjai.

  A hálózati kommutációs áramirányítók osztályozása, alapfogalmak. Egy- és többfázisú, egyutas, kétutas, p-ütemű kapcsolások működése, különböző jellegű terhelésekkel. Folyamatos és szaggatott áramvezetés, fedés, váltóirányító üzem, kimeneti jelleggörbék. Áramköri jellemzők, igénybevételek meghatározása. Áramirányító transzformátorok jellemzői: kapcsolási csoportok, primér áramok, felharmonikusok, típusteljesítmény. Négynegyedes hálózati áramirányítók. Közvetlen frekvenciaváltók. Alkalmazások.

  Egy- és háromfázisú váltakozóáramú szaggató alapkapcsolások felépítése, működése, jellemző terhelésekkel. Vezérlési módok, legfontosabb felhasználási területek.

  Az impulzusszélesség-modulált vezérlésű, közvetlen csatolt kimenetű feszültségcsökkentő, feszültségnövelő és polaritásfordító egyenáramú szaggatók működése, folyamatos és szaggatott áramvezetés. A kimeneti jelleggörbék számítása. Vezérlési módok. Két- és négynegyedes üzemmódú egyenáramú szaggatókapcsolások. Az impulzusfrekvencia modulált vezérlésű, nagyfrekvenciás, csökkentett kapcsolási veszteségű, rezgőkörös egyenáramú szaggatókapcsolások alaptípusai. Alkalmazások.

  Egyfázisú váltóirányító alapkapcsolások (inverterek) működése különböző jellegű terhelésekkel, a visszavezető diódák szerepe. Feszültségszabályozási módszerek, modulációs módok, felharmonikus viszonyok, szűrőkörök. Feszültség- és áraminverterek. Háromfázisú inverterek. Alkalmazások.

  A rezgőkörös váltóirányító kapcsolások osztályozása. Alapvető rezonáns átalakítókapcsolások.

  Az egységnyi teljesítménytényezőjű átalakítókapcsolások alapjai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás laboratóriumi bemutatókkal kiegészítve.
  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban:

            A félévközi Zh legalább elégséges szintre való megírása.

            Ez egyben az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele.

           b.    A vizsgaidőszakban:

           A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli.

           A vizsgákra és az esetleges ismétlővizsgára  a TVSz előírásainak megfelelően lehet jelentkezni.

      c.     Elővizsga:

            Igény szerint előzetesen egyeztetett időpontban, az utolsó tanulmányi héten.

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlásra a TVSZ előírásai az irányadók.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Csáki-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektrnokia, Műszaki Könyvkiadó, 1971.

  Csáki-Hermann-Ipsits-Kárpáti-Magyar: Teljesítményelektronika Pédatár, Műszaki Könyvkiadó, 1988.

  Heumann-Stumpe: Tirisztortechnika, Műszaki Könyvkiadó, 1971.

  Heumann: A teljesítményelektronika alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

  J. Schaefer: Rectifier Circuits. John Wiley and Sons, 1965.

  Th: Wasserrab: Schaltungslehre der Stromrichtertechnik, Springer Verlag, 1962.

  Mohan-Underland-Robbins: Power Elektronikcs 1989. John Wiley and Sons

  B.W. Williams: Power Electronics ELBS, 1992.

  TSZMK. Szerk.: Ipsits Imre: Teljesítményelektronika. Mérési útmutató

  TK. 1984. J5-1156

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire4
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Kárpáti Attila

   

  Docens

   

  Aut. és Alk. Inf. Tsz.

   

  Dr. Hermann Imre

   

  Adjunktus

   

  Aut. és Alk. Inf. Tsz.