Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott operációs rendszerek és kliens alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Embedded Operating Systems and Client Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, BSc képzés           

  Beágyazott és irányító rendszerek szakirány           

  Számítógép alapú rendszerek ágazat           

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAC07 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  AUT

  Benedek Zoltán

  tanársegéd

  AUT

  Szabó Zoltán

  mérnöktanár

  AUT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikrokontrolleres alapismeretek, a C++ programozási nyelv ismerete.

   

   
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINszgepalrend", _)
  VAGY
  Szakirany("VIABV-EMBCS", _) )

  VAGY Szak("6N-MA") VAGY Szak("6NAMAR") // KJK AVCE

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  ---
  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók alkalmasak lesznek arra, hogy megértsék  és alkalmazzák a beágyazott operációs rendszerek alkalmazásával kapcsolatos alapkoncepciókat. A tantárgy célkitűzése bemutatni azokat a platformokat, technikákat és eszközöket, amelyek szükségesek a beágyazott rendszerek alkalmazás és rendszer szintű szoftverének megírására és futtatására. Egy célorientált hardvereszköz elkészítése és felprogramozása után természetes egy megszokott, PC-ről elérhető felhasználói felület, amely akár egy vastag vagy webes alkalmazáson keresztül teszi lehetővé az új hardvereszköz monitorozását és tulajdonságainak beállítását. A tantárgy a desktop kliensek programozását mutatja be, különös tekintettel a felhasználói felületek tervezésére, a grafikus megjelenítésre és a hálózati kommunikációra. Szinte valamennyi korszerű, kliensalkalmazások fejlesztését támogató fejlesztői platform az objektumorientált szemléletet követi. Ennek megfelelően a tárgy ismerteti az objektumorientált szoftvertervezés és modellezés alapjait is (UML alapok, néhány fontosabb architekturális és tervezési minta).
  8. A tantárgy részletes tematikája Egyszerű beágyazott operációs rendszerek (2 hét)
  Idő- és eseményvezérelt rendszerek legfontosabb tulajdonságai, szinkronizációs elvek, vezérlési szerkezetek. Ütemezés, taszkkezelés, kontextusváltás. Taszkok szinkronizációja: kritikus szakasz, szemaforok, mutexek és üzenetek kezelése, prioritási kérdések. A μC/OS-II operációs rendszer főbb jellemzői (felépítés, konfigurációs lehetőségek, legfőbb szolgáltatások, 8 és 32 bites rendszerek közötti különbségek). Esettanulmányok: komplett irányító rendszer megvalósítása μC/OS-II operációs rendszer használatával.

  Objektumorientált ismétlés, C#, vastagkliens alkalmazásfejlesztés alapok (8,5 hét)
  Objektumorientált fogalmak átismétlése (objektum, osztály, tagfüggvény, öröklés, virtuális függvény), ennek során ismerkedés a C# nyelv alapjaival.  Egy egyszerű, területszámítós konzol alkalmazás elkészítése közösen, ennek kapcsán kerülnek átismétlésre/bemutatásra a fenti fogalmak.
  A .NET keretrendszer architektúrája röviden. További C# nyelvi elemek (property, delegate, event, attribútum) ismertetése, melyek szükségesek az alkalmazásfejlesztéshez.
  Eseményvezérelt alkalmazások .NET környezetben. Win32 API üzenetkezelése, .NET Windows Forms alkalmazások architektúrája, Windows Forms alkalmazásfejlesztés alapok.
  Eseményvezérelt alkalmazások: vezérlők, dialógusablakok.
  Eseményvezérelt alkalmazások: GDI+ (rajzolás)
  Többszálú alkalmazások fejlesztése
  Hálózati kommunikáció (socketek)

  Szoftvertervezés és architektúrák alapok (3,5 hét)
  Objektumorientált szoftvertervezés alapjai, UML alapok
  UML alapok (fontosabb diagramok)
  Document-view architektúra (plusz rétegek, singleton és composite)
  Document-view architektúra esettanulmány .NET környezetben
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy anyaga előadásokon és gyakorlatokon kerül ismertetésre. Az előadások és a gyakorlatok az anyag ütemében váltogatják egymást, a gyakorlatokon példák és esettanulmányok formájában kerül elmélyítésre az előadásokon elhangzott elméleti tananyag.

  10. Követelmények

  a.              A szorgalmi időszakban:     egy zárthelyi

  b.             A vizsgaidőszakban:            írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga:                            az oktatókkal egyeztetve lehetséges

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) teljesítése. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte. A tárgyból szerzett érdemjegy 25%-ban a zárthelyin, 75%-ban a vizsgán mutatott eredményből tevődik össze.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint a szorgalmi időszakban 1 pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Órák előtt és után, valamint a számonkérésekhez kapcsolódóan egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Labrosse, J.J.: MicroC/OS-II The Real-Time Kernel (Second edition). CMP Books

  Michael J. Donahoo and Kenneth L. Calvert: TCP/IP Sockets in C: Practical Guide for Programmers

  Forstner Bertalan, Ekler Péter, Kelényi Imre: Bevezetés a mobilprogramozásba

  Albert István, Balássy György, Charaf Hassan, Erdélyi Tibor, Horváth Ádám, Levendovszky Tihamér, Péteri Szilárd, Rajacsics Tamás:  A .NET Framework és programozása

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  7

  Készülés gyakorlatokra
   7
  Készülés a zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  16

  Önálló tananyag feldolgozás
   32
  Vizsgafelkészülés

  24

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  AUT

  Benedek Zoltán

  tanársegéd

  AUT

  Szabó Zoltán

  mérnöktanár

  AUT

  IMSc tematika és módszer A tantárgy egyes részei elmélyülést tesznek lehetővé a tananyaghoz kapcsolódó összetettebb problémák, feladatok megértésében és megoldásában. Ezeket a tananyaghoz kapcsolódó összetettebb feladatok opcionális – konzultációval segített – önálló megoldása támogatja.
  IMSc pontozás IMSc pontot opcionális otthoni feladat, plusz zárthelyi és plusz vizsgafeladat elvégzésével lehet szerezni. Max. 8 pont szerezhető az opcionális otthoni feladat megoldásával. Részpontszám is szerezhető a kijelölt bíráló értékelése alapján. A zárthelyin és a vizsgán plusz („csillagos”) IMSc feladatért max. 6-6 pont szerezhető, amennyiben a zárthelyi ill. a vizsga normál része jeles osztályzatú értékelést kapott. Az IMSc pontok megszerzése az IMSc programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.