Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika 2

  A tantárgy angol neve: Electronics 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. szeptember 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAC05 5 4/1/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Futó András,
  4. A tantárgy előadója

  dr. Gájász Zoltán, adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Futó András, tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos hálózatok, elektronikus eszközök és alapáramkörök, lineáris szabályozáselmélet alapjai
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (((TargyEredmeny("BMEVIHIAB02" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
  TargyEredmeny("BMEVIHIA205" , "jegy" , _ ) >= 2)
  ÉS
  (TargyEredmeny("BMEVIMIAB01" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
  TargyEredmeny("BMEVIMIA206" , "jegy" , _ ) >= 2)) )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUA300" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUA300", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-A7H") VAGY Training.Code=("5NAA7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Jelek és rendszerek, Elektronika 1, Méréstechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy alapot teremt az összetettebb elektronikus rendszerek rendszerbeli funkciójának, működésének és áramköri felépítésének megismeréséhez, és foglalkozik az ilyen áramkörök, valamint összetettebb egységek számítási módjával és tervezésük alapvető kérdéseivel. Az összetettebb egységek tárgyalását az teszi lehetővé, hogy a tantárgy erősen épít a Jelek és rendszerek 1 és 2, az Elektronika 1, valamint a Méréstechnika tantárgyak anyagára, ezáltal közelebb kerülve a szaktárgyakban oktatott alkalmazásokhoz. A tantárgy megfelelő bázist nyújt az adott területen ahhoz, hogy a későbbi, specializálódó képzés tantárgyai az elektronikai alapfogalmak és módszerek biztos ismeretére támaszkodhassanak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1: hét:

  Bevezetés: a tantárgy alapvető kapcsolódásai, jellemzői. Játékszabályok.

  Nemlineáris áramkörök: elvi megoldási módozatok, digitális megközelítés, dióda karakterisztika közelítései, egyszerű törtvonalas áramkörök, műveleti erősítők és műveleti erősítős alapkapcsolások (ism.), hatványfüggvények, exponenciális és logaritmikus erősítők.

  2. hét:

  Nemlineáris áramkörök: Több töréspontos áramkörök, abszolútérték-képző műveleti erősítős áramkör, analóg effektívérték számítása példákkal. PSPICE alapú szimulációk.
  Feszültségreferencia áramkörök.

  3. hét:

  Elektronikus áramkörök zaja: külső eredetű zajok, zavartatás, galvanikusan, induktívan és kapacitívan csatolt zajok, számítási és védekezési elvek.

  Elektronikus áramkörök zaja: belső eredetű zajok, alapfogalmak: keskeny és szélessávú zaj, sűrűségfüggvény, zaj típusok.

  4. hét

  Elektronikus áramkörök zaja: elemek zajai, egyszerű műveleti erősítős kapcsolás zajszámítása.

  Szűrőáramkörök: alapfogalmak, szűrőtervezés lépései.

  5. hét

  Szűrőáramkörök: szűrők típusai: passzív L-C, aktív R-C, konverteres szűrőtechnika, kapcsolt kapacitásos szűrők, digitális megvalósítás

  6. hét

  PLL: közvetlen szinkronozás, PLL elemei, fázisdetektorok típusai, példák.

  PLL: vezérelt oszcillátorok: kétállapotú jelek vezérelhető oszcillátorai, szinuszos oszcillátor, DDS

  7. hét

  PLL: szabályozók felépítése és méretezése, követési és nagyjelű tulajdonságok.

  8. hét

  PLL: alkalmazások

  Analóg modulációk: AM és FM jelek időfüggvényei, spektruma, demodulátorok áramköri megvalósítása.

  9. hét

  Véges méretű áramkörök: távvezeték egyenlet, tápvonalak, Bergeron módszer

  10. hét

  Véges méretű áramkörök: S mátrix, mikrohullámú alkalmazások.

  11. hét

  Teljesítmény félvezetők: dióda kapcsolóüzemű jellemzői, bipoláris tranzisztor, darlington kapcsolás, tirisztor, MOSFET, IGBT

  12. hét

  Átalakító kapcsolások: vezéreletlen és vezérelt egyenirányítók (AC-DC), váltakozóáramú szaggatók, „dimmer” (AC-AC)

  13. hét

  Átalakító kapcsolások: feszültségcsökkentő (buck), feszültségnövelő (boost) és feszültségfordító vagy záróüzemű DC-DC átalakítók, inverterek (DC-AC)

  14. hét

  Elektronikus alkatrészek melegedése: statikus méretezés, tranziens hő-ellenállás, villamos analógia.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy elméleti anyagát a 4 óra/hét időtartamban előadásokon ismertetjük. Az előadások anyagát folyamatosan illusztráljuk az elmélethez kapcsolódó, az elektronikai alkalmazásokra jellemző feladatok bemutatásával, példamegoldással, számítógépes szimulációval.

  A tantermi gyakorlatokat páros oktatási heteken 2 órában tartjuk, lehetőséget biztosítva a hallgatóság szereplésére.

  A házi feladat számítógépes szimulációval (PSPICE) megoldandó áramköri analízis jellegű, amelyhez kiscsoportos konzultációt biztosítunk.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Aláírás megszerzése:

  • 2 zárthelyi megírása minimum elégséges (2) eredménnyel,
  • a gyakorlatok látogatása legalább a TVSZ előírása szerinti minimumnak megfelelően,
  • a házi feladat sikeres bemutatása.

  A félévközi jegyet a 2 zárthelyi, a gyakorlaton mutatott aktivitás és a házi feladat alapján súlyozással számítjuk.

   

  A vizsgaidőszakban: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A két zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy-egy alkalmat, a pótlási héten összesen egy alkalmat biztosítunk. Az összes igénybe vett pótlás száma nem haladhatja meg a hármat. A szorgalmi időszakban legalább az egyik zárthelyit (pótlással vagy anélkül) sikeresen kell teljesíteni.

  A házi feladat sikeres bemutatásának hiánya esetén a feladat pótlása egyszeri alkalommal a pótlási héten lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A kiscsoportos gyakorlatokon felül a zárthelyik előtti napon előadótermi konzultációt adunk. A házi feladatok beadását megelőző héten kiscsoportos konzultációt biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronika 2 jegyzet: VI201-050, 2014, Varjasi, Balogh, Futó, Gájász, Hermann, Kárpáti

  A tantárgy honlapján található elektronikus anyagok, gyakorló példák és feladatok, mintapéldák a házi feladatok sikeres teljesítésének elősegítésére.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra70
  Félévközi készülés előadásokra16

  Félévközi készülés gyakorlatokra

  14

  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Varjasi István, docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  IMSc tematika és módszer

  A programban részt vevő hallgatókat elkülönített gyakorlati kurzusokra osztjuk be. Ezeken a gyakorlatokon kevesebb, de összetettebb példát oldunk meg.

  A gyakorlatokon példamegoldással és találós kérdések megválaszolásával iMSc pontok szerezhetők. 

  A nagy zárthelyiken a megszokott öt feladaton felül egy erősen gondolkodtató hatodik feladatot is adunk, amely megoldása nem szükséges a jeles osztályzat eléréséhez. A gondolkodtató feladat megoldása is beleszámít az összes pontszámba, de jeles osztályzat elérése mellett iMSc pontot is jelent.

  IMSc pontozás

  A három nagyzárthelyi (ebből kettő kötelező, egy opcionális) mindegyikénél legfeljebb 5 (összesen 15) iMSc pont szerezhető.

  A gyakorlatokon mutatott aktivitást legfeljebb 10 iMSc ponttal jutalmazzuk.

  iMSc pont csak akkor szerezhető, ha a tantárgyból a hallgató jeles osztályzatot ér el. 

  Az iMSc pontok megszerzése a programban nem részt vevő hallgatók számára is biztosított.