Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kliensoldali technológiák

  A tantárgy angol neve: Client Side Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Szoftverfejlesztés szakirány
  Elágazó szakirány-tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAC02 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/BMEVIAUAC02
  4. A tantárgy előadója

  NévBeosztásTanszék
  Dr. Charaf Hassanegyetemi tanárAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Kővári BencedocensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftvertechnikák

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINszoftfejlAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINszoftfejlIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINszoftfejlMIT", _) VAGY
  Szakirany("VIABI-SOFTWE", _) )


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:


  Ajánlott tárgyak: 

  Szoftvertechnikák, Mobil- és webes szoftverek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kliensoldali alkalmazások fejlesztésének alapelveibe és meghatározó technológiáiba. A tárgy keretében bemutatásra kerülnek a legfontosabb felhasználói platformok (desktop, tablet, mobil), valamint az alkalmazás-felületek fejlesztésének rájuk vonatkozó ergonómiai alapelvek. A hallgatók megismerkednek a .NET futtatókörnyezet korszerű vastagkliens fejlesztéséhez szükséges eszköztáraival, melyek mellett hasonló súllyal megjelennek a vékonykliens technológiák is (pl. ASP.NET, HTML5, JavaScript). Tárgyalásra kerülnek az adatkötési megoldások, valamint az űrlap generálási technikák. A tárgy különböző tervezési kérdéseket érint: az MVC/MVVM tervezési minták kapcsán a hallgatók megtapasztalhatják, miként lehetséges a felület és a mögöttes logika (és ezáltal a fejlesztő és a designer munkájának) szétválasztása. A tárgy szerves részét képezik a gyakorlati foglalkozások, melyek lehetőséget biztosítanak a hallgatók számára, hogy az előadáson tanultakat maguk is kipróbálhassák.

   

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgató képes lesz:

  ·         (K2) bemutatni az alapvető kliensoldali technológiákat, rámutatni azok kapcsolatrendszerére és jellegzetességeire, egymáshoz viszonyított előnyeire és hátrányaira

  ·         (K3) egyszerűbb kliensalkalmazások fejlesztésére XAML technológiával

  ·         (K3) egyszerűbb webes alkalmazások fejlesztésére Angular technológiával

  ·         (K2) felsorolni és felismerni a Gestalt törvények és néhány alapvető ergonómiai alapelv használatát

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  A kliensoldali alkalmazások helye és jellegzetességei a többrétegű architektúrákban, kliensoldali tervezési minták, hibakezelés, naplózás, elnevezési konvenciók

  2.

  Vállalati és consumer alkalmazások tervezésének ergonómiai megfontolásai

  3.

  ASP.NET – REST, Routing, Model, View és Controller értelmezése és szerepe, segédosztályok készítése

  4.

  TypeScript nyelvi elemei, fejléc fájlok, osztályok, interfészek, anonim függvények

  5.

  TypeScript fordítás, statikus típusosság, szintaxis

  6.

  JavaScript adatkezelés, adatkötés, input validáció (Angular)

  7.

  JavaScript adatkezelés, adatkötés, input validáció (Angular)

  8.

  Windows Store alkalmazások fejlesztése (architektúra, programozási modell, funkciók áttekintése)

  9.

  GDI, GDI+ problémái, XAML, szálkezelés, Dependency/Attached properties, Visual, DPI független rajzolás, aszinkron programozás

  10.

  Vezérlők, Adatkötés, sablonok, erőforrások, stílusok, triggerek, eseménykezelés, MVVM, dokumentumkezelés

  11.

  Érintőképernyős alkalmazások tervezése, platformok (iOS, Android, Windows Store) összehasonlítása

  12.

  Multiplatform mobilfejlesztés alapjai

  13.

  Multiplatform mobilfejlesztés – Szenzorok, tervezési minták

  14.

  Multiplatform mobilfejlesztés – HTML5 alapú technológiák (Electron, Cordova)

  Számítógéptermi gyakorlatokon az aktuális előadások anyagára épülő feladatok kerülnek megoldásra:

  Gyakorlat

  Gyakorlat anyaga

  1.

  JavaScript ismétlés

  2.

  ASP.NET MVC alapfunkcióinak megismerése egy példaalkalmazáson keresztül

  3.

  TypeScript megismerése egy példaalkalmazáson keresztül

  4.

  WPF alapfogalmai, Stílusok, Sablonok, DependencyProperty-k

  5.

  Windows Store alkalmazás készítése, MVVM tervezési minta

  6.

  Kliens oldali adatkötés a weben

  7.

  Mobil alkalmazás tervezése és fejlesztése

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  1.      Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak során 1 alkalommal, 5-7. hét környékén íratott nagyzárthelyivel (összegző értékelés) mérjük, valamint

  2.      a gyakorlást a gyakorlatokon elvégzett feladatok biztosítják, amelyekről még a gyakorlat során jegyzőkönyvet kell készíteni, és beadni (részteljesítmény értékelés), valamint

  3.      a szorgalmi időszak során egy kiadott nagy házi feladatot kell önállóan megoldani és beadni (részteljesítmény értékelés).

   

  A félév végi aláírás feltételei:

   • a hallgató legalább 5 gyakorlat jegyzőkönyvét, valamint a hozzá tartozó programot futtatható állapotában, forráskód mellékelésével, határidőre beadta, és ezek értékelésének átlaga eléri az elégséges (2) szintet, és
   • a nagyzárthelyi dolgozat eléri az elégséges (2) szintet, és
   • a hallgató a gyakorlatokat rendszeresen látogatta (hiányzása nem haladja meg a TVSz 14.§ (3) szerint megengedett mértéket).
   • a hallgató a kiadott házi feladatot a kijelölt határidőig beadta és annak értékelése eléri az elégséges (2) szintet

   

  A vizsgaidőszakban:

  írásbeli vizsga.

   

   

  A zárthelyi 30%-ban, a házi feladat 20%-ban, a vizsga 50%-ban számít az érdemjegybe

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására egy alkalommal, a félév elején meghirdetett (zárthelyit 2-3 héttel követő) időpontban van lehetőség.

            A házi feladat pótlólagos leadása a pótlási időszakban kijelölt időpontig lehetséges.

   

   

  Gyakorlatok pótlására nincs lehetőség. Ugyanakkor az 5 teljesített gyakorlatba beszámítjuk az indokolt (pl. orvosilag igazolt) távolmaradást és a tanulmányi szünetek miatt elmaradt alkalmakat is. 

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadóval és a gyakorlatvezetővel egyeztetve. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·         Adam Nathan: WPF 4.5 Unleashed, 2013 Sams Publishing, ISBN: 978-0672336973

  ·         Christopher Nance: TypeScript Essentials, 2014, Packt Publishing, ISBN: 978- 1783985760

  ·         Matt Frisbie: Angular 2 Cookbook - Second Edition, 2017, Packt Publishing, ISBN: 978-1785881923

  ·         Christian Nagel, Jay Glynn and Morgan Skinner: Professional C# 5.0 and .NET 4.5.1, Wrox, ISBN: 978-1118833032

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  6

  Házi feladat elkészítése

  20

  Készülés zárthelyire

  13

  Készülés gyakorlatra

  7

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kővári Bence

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Albert István

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  A tananyag mélyebb megértésére a házi feladat egyes részfázisaihoz kapcsolódó extra részfeladatok, illetve a laborgyakorlatok opcionális feladatainak megoldásával nyílik lehetőség. Ezek az extra részfeladatok segítenek jobban megérteni az előadáson kevésbé részletezett ismereteket is. 

  IMSc pontozás

  IMSc pontok a következő módon szerezhetők:

  ·         Extra technológiák, komplexebb megoldások alkalmazása a házi feladatban (maximum 20 pont)

   

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.