Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftvertechnikák

  A tantárgy angol neve: Software Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. március 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAB00 4 2/0/2/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Benedek Zoltán

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kővári Bence

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A C++ programozási nyelv, Java és UML alapok ismerete.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVIIIAB01" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMIAB04" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA217" , "aláírás" , _ ) = -1 )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUA218" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUA218", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS (Training.Code=("5N-A8") VAGY Training.Code=("5NAA8"))

  VAGY EgyenCsoportTagja("Kreditpótlás_2023/24/2 ")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik teljesítik a következőket:
  Programozás alapjai 1-2. teljesítése 
  ÉS
  Szoftvertechnológia tárgyból aláírás megszerzése

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy alapvető célja, hogy elmélyítse a korábbi félévekben megkezdett számítógépes problémamegoldás terén szerzett ismereteket, valamint az objektumorientált paradigmát követve kiszélesítse a szoftverfejlesztés technikáinak spektrumát. A tárgy bemutatja a C# nyelv alapjait, annak korszerű nyelvi eszköztárára fókuszálva (tulajdonságok, eseménykezelés, lambda függvények stb.). A hallgatók elsajátítják a modern eseményvezérelt programozás legfontosabb módszereit, a grafikus felhasználói felület kialakításának struktúráit és programozási alapjait, valamint megismerik a modern felügyelt futtatókörnyezetek és osztálykönyvtárak fontosabb szolgáltatásait (alaposztályok, adatkezelés alapok, párhuzamos feldolgozás, szinkronizációs technikák stb.). Ezen túlmenően a tárgy ismerteti a szoftverrendszerek tervezésének kapcsán a gyakrabban használt architekturális és tervezési mintákat, valamint ezek szerepét a szoftverfejlesztés folyamatában.  A tárgy a minták elméleti ismertetésén túlmenően esettanulmányokon és laborfoglalkozások keretében bemutatja a fontosabb minták gyakorlatban történő alkalmazástechnikáját.

   

  Célkitűzését a tárgy az előző félévekben megszerzett C és C++, Java nyelvi tudásra, valamint az UML nyelv alapjaira építve éri el. A laborok anyaga folyamatosan követi és kiegészíti az előadások tematikáját, azok mélyebb megértését teszi lehetővé.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  Előadás

   1. Felügyelt futtatókörnyezetek, .NET alapok, többkomponensű alkalmazások, külső komponensek használata.

  2. Modern nyelvi eszközök .NET környezetben (tulajdonság, metódusreferencia, esemény, attribútum).

  3. Modern nyelvi eszközök .NET környezetben: lambda függvények. Érték és referencia típusok. Nem felügyelt objektumok életciklus menedzsmentje alapszinten (destruktor, dispose, using blokk). Async-await alapok.

  4. Vastagkliens/desktop alkalmazások fejlesztésének alapjai .NET környezetben (felületobjektumok példányosítása, tartalmazási hierarchia, layout, alapvezérlők, alapesemények).

  5. Vastagkliens alkalmazások fejlesztése, folytatás. Adatkötés, MVVM minta.

  6. Többszálú alkalmazások fejlesztése .NET környezetben: alapok.

  7. Többszálú alkalmazások fejlesztése .NET környezetben: szinkronizációs problémák és megoldásuk (zárolási technikák, események). Threadpool fogalma és használata. Holtpont elkerülésének technikái.

  8. Tervezési minták: Áttekintés, szerepük.  Kiterjeszthetőséghez kapcsolódó tervezési minták: Template Method, Strategy.

  9. Tervezési minták: Observer. Létrehozási minták: Singleton, Factory Method, Abstract Factory, Dependency Injection.

  10. Parancsvégrehajtáshoz kapcsolódó tervezési minták: Command, Command Processor, Memento. Adapter, Composite, Facade.

  11. Adatbázisok programozása felügyelt környezetben. Architekturális tervezési minták bevezető.

  12. Architekturális tervezési minták.

  13. Haladó nyelvi eszközök: TAP, aszinkron programozás, async-await stb.
   
  Labor

  1. C# alapok. Kódgenerálás modell alapján. Haladó objektumorientált koncepciók gyakorlása: mikor használjunk absztrakt őst, mikor interfészt, a két technika kombinálása.

  2. Önálló feladat: gyakorlópéldák C# alapok, Base Class Library, haladó objektumorientált koncepciók témakörben.

  3. Tulajdonság, metódusreferencia, esemény, attribútum, lambda függvények

  4. Önálló feladat: gyakorlópéldák tulajdonság, metódusreferencia, esemény, attribútum, lambda függvények témakörben.

  5. Vastagkliens alkalmazások fejlesztésének alapjai .NET környezetben.

  6. Önálló feladat: gyakorlópéldák vastagkliens alkalmazások fejlesztésének alapjai .NET környezetben.

  7. Többszálú alkalmazások fejlesztése .NET környezetben. Zárak és események használata. 

  8. Önálló feladat: gyakorlópéldák többszálú alkalmazásfejlesztés témakörben.

  9. Az MVVM minta alkalmazása.

  10. Önálló feladat: az MVVM minta alkalmazása.

  11. Tervezési minták.

  12. Önálló feladat: tervezési minták alkalmazása.

  13. Adatbázisok programozása felügyelt környezetben.

   

  14. Önálló feladat: tervezési minták alkalmazása.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és laboratórium.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

   (1) Az ismeretek alkalmazását és készségszintű megértését a félév során folyamatosan tartott laboratóriumi foglalkozások segítik. A laboratóriumi foglalkozások egy részén kötelező a részvétel, más része önálló feladatmegoldást igényel, melynek eredményét a hallgatóknak a tárgy honlapjára kell feltölteni.

  (2) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt egy alkalommal nagy zárthelyivel mérjük.

   

   Az aláírás feltételei:

  ·        Legalább elégséges szintű zárthelyi eredmény a pótlási héttel bezáróan.

  ·        A 7 páratlan sorszámú laboratóriumi foglalkozásból 6-on kötelező a jelenlét. A pótlási héten egy laborgyakorlat pótolható. A laborgyakorlatokon végig jelen kell lenni, és az oktatóval együtt kell dolgozni.

  A 7 páros sorszámú laboratóriumi foglalkozás 7 önálló (melyek között lehetnek összevontak) feladatmegoldást jelent. A hallgatók a feladatokat a félév során folytatólagosan kapják meg. A megoldáshoz igény esetén a laboridőpontokban konzultációs lehetőséget biztosítunk. A feladatok megoldását a megadott határidőn belül fel kell tölteni. Pótbeadásra háromszor van lehetőség. Pótbeadásra akkor van szükség, ha a hallgató az adott feladatot nem adta le határidőre, vagy leadta, de a megoldás minősége nem éri el az elfogadható szintet.

   b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli. A kreditpont megszerzésének feltétele: legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban tartott pótzárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírásával pótolható. A zárthelyi ezt követően a pótlási héten pótolható a TVSZ szerint (anyaga megegyezik a zárthelyi anyagával).

  A vizsgák a TVSZ-nek megfelelően pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek Konzultációra a szorgalmi időszakban az előadások után, illetve igény szerint az előadóval egyeztetve van lehetőség.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Benedek Zoltán: Szoftvertechnikák egyetemi jegyzetek és diasorok elektronikus formában.

   Gamma, Helm, Johnson, Vlissides: Design Patterns, Addison-Wesley, 1994

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

    

  A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  34

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150


  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Benedek Zoltán

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kővári Bence

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  IMSc tematika és módszer


  Az emelt szintű ismeretek elsajátítását emelt szintű laboratóriumi foglalkozások és önálló feladatok segítik.

  Az emelt szintű laboratóriumi foglalkozásokon a gyorsabb haladás több, összetettebb feladat megoldását teszi lehetővé.


  IMSc pontozás A tárgyból 25 IMSc pont szerezhető.
  Sikeresen megoldott többletfeladatokkal a nagyzárthelyin 5 pont, a vizsgán 5 pont, önálló feladatok megoldásával 15 pont szerezhető. Adott számonkérés vonatkozásában IMSc pontot az szerezhet, aki a számonkérésen a kitűzött normál feladatok megoldásával a jeles szintet eléri.
   
  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.