Digitális kompetenciák

A tantárgy angol neve: Digital Skills

Adatlap utolsó módosítása: 2023. szeptember 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
mérnökinformatikus, villamosmérnök, üzemmérnök-informatikus
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAA02 1 2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
4. A tantárgy előadója
Dr. Kővári Bence, egyetemi docens, VIK, AUT

Dr. Kata János, mestertanár, GTK, MPT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
( TárgyTeljesítve_Képzésen("BMEGT52A400") VAGY
TárgyTeljesítve_Képzésen("BMEVIAUBA01") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

Általános műszaki mérnöki munkához szükséges szakmai (biztonságos számítógép és internethasználat, szövegszerkesztés, táblázatkészítés és prezentációkészítés, verziókezelés) és humán ismeretek (médiatudatosság, tanulási technikák a digitális térben) elsajátítása.

Témák:

-              Tudatos számítógéphasználat alapjai (K3)

-              Szövegszerkesztés alapjai (Microsoft Word, Google Docs) (K3)

-              Táblázatkezelés alapjai (Microsoft Excel, Google Sheets) (K3)

-              Prezentációkészítés alapjai (Microsoft PowerPoint) (K3)

-              Online kollaboráció (Office 365, Google Drive (K2)

-              Tudatos tanulás, vizsgafelkészülés (K2)
8. A tantárgy részletes tematikája
1. Bevezetés, BME VIK, középiskola-egyetem átmenet kérdései, a felsőoktatás rendszere, tantervi háló
2. Csapatmunka és egyéb elektronikus eszközök az oktatásban (Microsoft Teams és Moodle)
3. Szövegszerkesztés 1 (dokumentumtípusok, szoftverek, Word, szövegszerkesztés alapjai)
4. Szövegszerkesztés 2 (stílusok, tipográfiai alapok, karakterkódolás, hivatkozások, képek, formátumok)
5. A hatékony tanulás feltételei és módszerei. A tanulás megtervezése és megvalósítása. Tanulási stratégiák és stílusok.
6. Táblázatkezelés 1 – Excel alapfogalmak, formázás, alapműveletek
7. Táblázatkezelés 2 – Diagramok, abszolút és relatív hivatkozások, képletek, egyszerű függvények
8. Táblázatkezelés 3 - Összetett képletek és kimutatások
9. Internet- és médiatudatosság. A tanulás digitális eszközei. Tanulás online és offline környezetben. A tanulás online közösségi felületei.
10. Prezentáció készítés (PowerPoint, diasablonok, animációk, prezentációs technikák)
11. Az operációs rendszerek felépítése, gyakori feladatok megoldása Windows és Linux környezetben  
12. Online kollaboráció (Microsoft365, Google szolgáltatások)
13. Hogyan kell felkészülni a zárthelyi dolgozatra, a vizsgára? Mi a teendő, ha az nem sikerül? A BME Etikai kódexe.
14. Kötetlen konzultáció a tárgy anyagával kapcsolatban
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

Az előadások keretében, illetve a kiadott digitális segédanyagok által a hallgatók elsajátíthatják a tárgy tananyagát. A folyamatos tanulás ellenőrzését három kis házifeladat segítségével végezzük. Az elméleti anyag elsajátítását a szorgalmi időszak végén zárthelyi dolgozat segítségével értékeljük.
10. Követelmények

A tárgyhoz három kis házi feladat (részteljesítmény értékelés) tartozik. Ezek megoldásához a hallgatóknak az előadásokon megszerzett ismereteket kell alkalmazniuk. Mindhárom házi feladatra 20-20 pont kapható, melyből az értékeléshez 10 pont elérése szükséges feladatonként. A házi feladatok utólagos leadására, javítására lehetőség nincs, ugyanakkor a három feladat közül csak kettő teljesítése elvárt, amennyiben a hallgató mindhárom feladatot teljesíti a két legjobbat vesszük figyelembe a félévközi jegy számításakor.

 

A kari ZH ütemterv szerint nagyzárthelyi dolgozatot (összegző értékelés) írunk, mely a teljes félév anyagát kéri számon. A dolgozatra 60 pont kapható, melyből legalább 30 pontot kell elérni.

 

Az osztályzat megállapításának módja:

 

Az osztályzat megszerzéséhez legalább két házi feladatot határidőre le kell adni és azokban legalább 10-10 pontot elérni. Két házi feladat pontszáma 20-20%-ban, a zárthelyi dolgozat 60%-ban számít az érdemjegybe.

 

Szintfelmérő:

 

A 4. hét végéig szintfelmérő dolgozatot írunk. Azon hallgatók, akik szintfelmérőn legalább 85%-os eredményt érnek el, felmentést kapnak a további tárgykövetelmények alól és jeles eredménnyel zárják a tárgyat. Azon hallgatók, akik legalább 70%-os eredményt érnek el, kérhetik eredményük elfogadását ZH eredményként, ugyanakkor a házi feladatok beadása továbbra is kötelező lesz számukra. A 70% alatti eredmények esetében a hallgatók az eredeti követelmények alapján teljesíthetik a tárgyat. A szintfelmérő eredményének beszámítására  (akár a 70% feletti, akár a 85% feletti esetben) kizárólag akkor van lehetőség, ha a hallgató a tárgy első 3 előadásából legalább kettőn részt vett.
11. Pótlási lehetőségek

A sikertelen zárthelyi pótlására a legfeljebb 1 lehetőséget biztosítunk a kari ZH ütemterv szerint.

Az elmaradt, vagy minimális pontszámot nem teljesítő házi feladatok pótlására külön lehetőség nincs, ugyanakkor a 3 feladatból csak 2 teljesítése elvárt.


12. Konzultációs lehetőségek Folyamatosan, az előadókkal egyeztetett időpontban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Mindennapi informatikai alkalmazások jegyzet
Dr. Pétery Kristóf: Microsoft Office 2016 magyar nyelvű változat, Mercator Stúdió, 2016, ISBN: 978-963-365-635-8
Bártfai Barnabás: Office 2016, Bookline, 2016, ISBN: 978-6-1554-7738-6
Kata János: Tanulástechnika Typotex, Budapest, 2011.
Tárgy Moodle oldalán elérhető segédanyagok
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra9
Felkészülés zárthelyire8
Házi feladat elkészítése15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Kővári Bence, egyetemi docens, VIK, AUT

Dr. Kata János, mestertanár, GTK, MPT
IMSc tematika és módszer Az egyes témakörökben történő emelt szintű elmélyüléshez önállóan elvégezhető aszinkron tananyagokat biztosítunk.
IMSc pontozás
A tárgyból összesen 10 IMSc pont szerezhető, melyet sikeresen megoldott többletfeladatokkal a házi feladatok során lehet összegyűjteni. Adott házi feladat vonatkozásában IMSc pontot az szerezhet, aki a számonkérésen a kitűzött normál feladatok megoldásával a pontszám 80%-át eléri.

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.